پایان نامه ویژگی های فردی و نتایج محاسبات

متغیرهای موقعیتی شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع.
متغیر های هواشناسی شامل میانگین دمای هوا بر حسب درجه سانتی گراد، فشار بخار بر حسب هکتوپاسکال، رطوبت نسبی بر حسب درصد، سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه و میزان ابرناکی آسمان بر حسب اکتا مورد استفاده قرار گرفت. در همین رابطه لازم به ذکر است که میانگین دمای ماهانه در سری 10 ساله، داده هواشناسی (2001-2010) به مدل وارد گردید.
دسته سوم از متغیر ها شامل متغیرهای فردی می باشند. در این رابطه می بایست ویژگی های فردی مثل قد، وزن، سن و جنسیت وارد مدل شود.
متغیر های دسته چهارم شامل نوع پوشش و فعالیت می باشند. پوشش بر حسب کلو و فعالیت بر حسب وات می باشد.
با توجه به اینکه داده های فیزیولوژیک، پوشش و نوع فعالیت بسیار متفاوت و متغیر می باشد بنابراین طبق توصیه ی مدل می توان مواردی را به صورت میانگین یا حالت استاندارد در نظر گرفت. به طور مثال در مورد قد، وزن و سن می توان از متعارف این متغیر ها درجامعه استفاده نمود. که در این تحقیق میزان قد 175 سانتی متر، وزن 75 کیلوگرم و سن 35 سال در نظر گرفته شد. در مورد پوشش رقم 9/0 کلو (جدول 2-2) و فعالیت متوسطی مثل رانندگی با 80 وات را می توان در نظر گرفت. تفاوت در زن و مرد به قدر ناچیز می باشد که در بسیاری از موارد قابل چشم پوشی است.
4-2-2- خصوصیات منطقه مورد مطالعه و استخراج داده های هواشناسی
منطقه مورد مطالعه این تحقیق منطبق بر مرز های سیاسی استان قزوین می باشد. در عملیات پهنه بندی که اساس کار آن بر تعمیم دادن نتایج محاسبات ایستگاهی به کل سطح منطقه مورد مطالعه است، ضروری است تا شبکه ای از نقاط ایستگاهی که دارای تراکم و توزیع مناسب می باشند در نظر گرفته شوند. از مجموع 5 ایستگاه همدید واقع شده در استان، 4 ایستگاه دارای طول دوره آماری 10 ساله (2001-2010) مد نظر بودند. علاوه بر 4 ایستگاه داخلی، از 6 ایستگاه همدید مجاور نیز جهت تکمیل شبکه ایستگاهی کمک گرفته شده است. وجود مشکلاتی از قبیل محدود بودن به استفاده از ایستگاه های همدید ( به دلیل متغییرهای هواشناسی مورد نیاز)، کوتاه بودن دوره آماری ایستگاه های موجود و کمبود ایستگاه های همدید در استان امکان استفاده از ایستگاه های بیشتری را نداد. نقشه 4-1 موقعیت استان قزوین و شبکه ایستگاهی بکار گرفته شده را نشان می هد.
با این تفاصیل داده های هواشناسی ذکر شده برای اجرای مدل از ایستگاه های همدیدی قزوین، معلم کلایه، آوج و تاکستان در محدوده ی سیاسی استان قزوین و از ایستگاه های همدیدی خدابنده، خرم دره، زنجان، ابر، کرج و همدان نوژه خارج از محدوده ی سیاسی استان، به صورت روزانه استخراج گردید. و پس بررسی صحت داده ها وارد اکسل شده و مقادیر به صورت ماهانه استخراج گردیدند.
نام ایستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا (متر)
قزوین ’15 ° 36 ’03 ° 50 1279
آوج ’34 °35 ’13 ° 49 2035
معلم کلایه ’27 ° 36 ‘ 29 ° 50 1630
تاکستان ’03 ° 36 ’42 ° 49 1283
زنجان ’41 ° 36 ’29 ° 48 1663
خرم دره ’11 ° 36 ’11 ° 49 1575
خدابنده ‘7 ° 36 ’35 ° 48 1887
ابر ’56 ° 36 ’58 ° 48 703
کرج ’55 °35 ‘ 54 ° 50 1312
همدان نوژه ’12 °35 ’43 ° 48 1680
جدول 4-1- موقعیت ایستگاه ها

  مقاله مجازاتهای اجتماعی و حقوق کیفری ایران

4-2-3 وارد کردن داده ها به مدل Ray Man

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.