پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:میانگین بارندگی لنگرود

بارندگی

با توجه به اینکه شهر لنگرود فاقد ایستگاه هواشناسی می باشد از ایستگاه هواشناسی رامسر که از لحاظ اقلیمی وضعیت مشابهی با شهرستان مذکور دارد، استفاده شده است.
طبق آمار بدست آمده از ایستگاه هواشناسی لاهیجان، بارندگی سالیانه در سال 1392 حدود 1057 میلی متر بوده است. اطلاعات موجود نشان می دهد که در طی دوره 1392 ـ 1380 میانگین بارندگی سالانه 1274 میلی متر بوده است. همچنین در طی یک دوره 13 ساله آبان با 231 میلی متر پر باران ترین و مردادماه با 45 میلی متر کم باران ترین ماه بوده است.
بارندگی در شهرستان لنگرود زیاد و ریزش باران در طی دوره 13 ساله بالغ بر 1274 میلی متر است و در ماه شهریور بارانهای شدیدی می بارد و ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر ، مرداد ماههای خشک و بی باران است. ارتفاع زیاد کوهها در فاصله نزدیکی از دریا مانع عبور ابرهای باران، بطرف دیگر کوهها و سرزمینهای مجاور میگردد. به همین دلیل توقف ابرها موجب ریزش باران و سرسبزی زیاد و رطوبت زیاد می شود. لنگرود دارای آب و هوای معتدل و متغیر است و تغییرات شدید ناگهانی در فصل زمستان و تابستان بوجود می آید علت این امر موقعیت و وضعیت خاص طبیعی و جغرافیایی این منطقه است زیرا شهرستان لنگرود مثل نوار نسبتاٌ عریضی در امتداد ساحل کشیده شده از طرفی کوهها با ارتفاعات متغیر و از طرفی دریا آنرا احاطه کرده است سردترین ماه سال بهمن و گرمترین ماه سال مرداد است.
ار لحاظ بارندگی میزان بارش سال 92 شهرستان لنگرود 1057 میلیمتر می باشد. این عدد نشان میدهد که میزان نزولات جوی در این شهرستان در حد بالایی قرار دارد، به نحوی که حتی در گرمترین ماه سال نیز بارندگی در این محدوده رخ می دهد.
در توزیع فصلی بارندگی این شهرستان، بیشترین میزان این باران متعلق به فصل پاییز است. بطور کلی 68 درصد کل بارندگی سالیانه محدوده مورد مطالعه در فصول پاییز و زمستان صورت می گیرد، این امر مؤید رژیم بارندگی پاییزی و زمستانی در محدوده شهرستان مورد نظر می باشد.

جدول (2 ـ 3) میانگین بارندگی ( میلیمتر)لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392 ـ 1380 )

ماه

سال

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

بارش سالیانه

1380

194

79

2/68

2/89

133

4/49

6/87

9/31

6/74

2/6

2/32

247

1092

1381

157

390

159

164

6/36

94

3/63

5/48

1/112

7/9

3/24

402

1660

1382

755

329

273

195

6/35

114

138

4/17

31

3/14

0

1/9

1911

1383

408

171

120

144

6/100

3/62

118

6/43

88

133

4/53

91

1532

1384

115

5/54

8/33

9/78

57

5/21

8/72

6/72

152

2/28

7/62

49

798

1385

163

259

130

9/82

9/82

109

116

142

1/1

5/38

9/1

277

1403

1386

7/56

8/98

219

87

2/48

88

157

5/60

7/3

8/90

3/14

181

1105

1387

135

364

159

104

130

468

2/3

9/17

1/131

7/71

4/64

8/90

1739

1388

8/68

197

1/80

3/43

4/50

1/82

136

8/40

3/21

9/2

112

5/62

897

1389

116

200

22

58

7/96

132

1/45

3/85

3/4

3/8

2/70

110

947

1390

174

435

6/71

84

9/59

1/92

1/24

4/41

2/4

6/73

41

221

1321

1391

7/13

187

114

131

3/30

160

9/35

4/16

8/60

195

4/23

137

1104

1392

104

239

128

47

183

114

8/16

1/36

5/7

13

94

2/75

1057

میانگین دوره

189

231

121

100

80

122

77

50

53

52

45

150

1274

منبع: ایستگاه هواشناسی لاهیجان1393

 

3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ  درجه حرارت

درجه حرارت، هم از طریق هوای پیرامون گیاه و هم از طریق خاک پیرامون ریشه که گیاه در آن قرار دارد، زندگی و نشو و نمای آنها، در حقیقت کشت و کار را تحت تأثیر قرار می دهد و این از عناصر مهم اقلیمی است که در زندگی گیاهان ایفای نقش می کند. نور آفتاب از جمله عوامل طبیعی به ویژه در قالب عناصر اقلیمی است که در پراکندگی گیاهان نقش مهم ایفا می کند. اصولاً زندگی گیاه به نور آفتاب به شدت نیازمند است و یکی از مهمترین قابلیت گیاه که عمل فتوسنتز است و این قابلیت گیاه را از دیگر موجودات زنده یعنی جانوران متمایز می کنند در پناه نور آفتاب و با مشارکت آن انجام می شود( بدری فر، 1381، 57 ). مطالعه بررسی ویژگی های دمایی در منطقه را با زمان و فصل کشت و در زراعت با دیگر فعالیت ها یا معیشت اهالی و . . . در برنامه ریزی روستایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بررسی آماری درجه حرارت نشانگر اندک بودن اختلاف نوسان دمایی در شب و روز و تابستان و زمستان است به عبارتی گرمای بسیار طاقت فرسا و سرمای بسیار شدید به ندرت در منطقه اتفاق می افتد و علت آن بالا بودن رطوبت نسبی به دلیل مجاورت با دریاست.
میانگین سالیانه حداکثر دما در طی این دوره آماری بین 20 درجه سانتیگراد در سال 1392 تا 1/19 درجه سانتیگراد در سال 1390 در نوسان است و بیشترین مقدار درجه حرارت در مرداد ماه و کمترین مقدار بهمن ماه می باشد. میانگین درجه حرارت سالانه منطقه مورد مطالعه در طی دوره ( 1392 ـ 1380 )  43/18درجه  بوده است. همچنین میانگین سالانه درجه حرارت از 16 درجه سانتی گراد تا 1/18 درجه سانتی گراد در نوسان بوده است. از نظر توزیع ماهانه درجه حرارت حداقل میانگین در بهمن ماه (9/4 ) و حداکثر میانگین در تیر ماه(3/22) بوده است. میانگین حرارت هیچکدام از ماههای سال در این منطقه منفی نمی باشد این در حالیست که حداکثر مطلق سال92 ( 8/33 ) درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن (6/1-) درجه سانتیگراد است.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود