پایان نامه مهارت های اجتماعی و روش تحلیل عاملی

در این پژوهش ابتدا برای تسریع و تسهیل در امر داده های موردنظر در زیرهریک از مؤلفه های مورد مطالعه ( ویژگی زیستی ، شناختی ، اجتماعی و روانی) کدگزاری شدند و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها وارد شدند . برای تبیین و تحلیل داده ها و پاسخ به سوالهای تحقیق با آمار توصیفی به استخراج فراوانی و درصد فراوانی ها پرداخته شد و نتایج هر یک از سوالها در قالب نمودار و جدول ترسیم و ارائه شدند. در راستای تحلیل داده ها و پاسخ به سوالهای پژوهش از مدل آماری ناپارامتریک از قبیل مجذور خی دو و آزمون مقایسه دو نسبت مستقل Z(در صورت معنادار بودن مجذور خی دو ) استفاده شد.
3-7- روایی ابزار اندازه گیری
مقصود از روایی آن است که با وسیله اندازه گیری به واقع بتوان خصیصه مورد نظر را اندازه گرفت نه خصیصه ای دیگر را (بیابانگرد،1386) .برای به دست آوردن روایی پرسشنامه محقق ساخته از نظرات معلمان ، متخصصان و کارشناسان گروه علوم تجربی استفاده شده است .
همچنین از معلمان، در باره مناسب بودن ، واضح بودن و قابل فهم بودن سئوالات و این که آیا این سئوالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است یانه؟ نظر خواهی شد و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد . در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سئوال های آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود. با این حال ، قضاوت های مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی ، آزمون ها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند ومتخصصان در قضاوت های خود همیشه با هم توافق نظر ندارند.به منظورتعیین روایی آزمون یادگیری و یادداری دراین تحقیق از روایی محتوایی استفاده شد .دراین تحقیق آزمون مهارت های اجتماعی تدوین می گرددد.علاوه برآن روایی محتوایی ابزار توسط معلمان نیز مورد تأیید قرار می گیرد.
3-8- روش پایایی پرسشنامه های مورداستفاده
اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است . بطور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازه گیری غیر نظام دار می باشد . خطای اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های آزمون تأثیر می گذارند غیر قابل پیش بینی بوده و اعتبار تست را کاهش می دهد . مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ( یا وسایل مشابه ) تحت شرایط مشابه دوبار اندازه گیری کنیم ، نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است. نصرتی با استفاده از اجرای مجدد، اعتبار پرسش نامه را در سؤال های مختلف بین 92 تا 95 درصد گزارش می کند. از سویدیگر پرسش نامه اصلاح شده مورد تأیید صاحب نظران این حوزه قرار گرفت و از این رو دارای روایی محتوایی می باشد،ضریب پایایی این ابزار در این تحقیق نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که81/0 به دست آمد. سلویا و یزلدایک اظهار می دارند که حداقل ضریب اعتبار لازم برای آزمون در مطالعه 60/ است.
بنا بر این مقیاس از اعتبار لازم برخوردار است و به نمرات حاصل از آن می توان اطمینان داشت.برای بررسی پایایی پرسشنامه موردنظر از ضربی آلفای کرونباخ ودونیمه سازی استفاده شده است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ وتنصیف برای کل مقیاس یکسان وبرابر86% بود همچنین برایی تعیین روایی سازه آزمون از روش تحلیل عاملی با استفاده از مولفه های اصلی استفاده شده است که مقدار ضریب kmo برابر با86% بوددر این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه 884/0 برآورد گردید بنابراین می توان گفت که پرسشنامه از ضریب اعتبار بالایی برخوردار می باشد .
که در این فرمول داریم :
واریانس هر یک از سؤالات
واریانس کل پرسشنامه

  دانلود پایان نامه با موضوع رضایت شغلی کارکنان و مهارت های ارتباطی

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1-مقدمه
این فصل از پژوهش به 2 بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می شود و به بررسی و تحلیل داده می پردازد. پژوهش حاضر، از نوع علی مقایسه ای می باشد، جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی و در قالب جداول و نمودارها، میانگین، درصد، واریانس، انحراف معیارو ….. استفاده می شود و در بخش استنباطی ازتحلیل t مستقل برای مقایسه میانگین استفاده می شود تا امکان تعمیم یافته ها از نمونه به جامعه میسر شود.
4-2- آمار توصیفی:

جدول 4-1 – توزیع فراوانی گروه آزمودنی های مورد مطالعه
گروه
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
دانش آموزان عقب مانده ذهنی
25
50

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.