پایان نامه مدل‌سازی و دینامیکی

با توجه به فرمول‌بندی بخش قبل، بیشترین پایه را به دست می‌دهد. به دلیل آنکه مرکز سطح بار مستطیلی نسبت به سایر بارگذاری‌ها در تراز پایین‌تری است، برای ایجاد ممان یکسان در تراز پایه مقدار کل بار افزایش می‌یابد. به علت مشابه برش پایه در روش مثلثی بیشتر از توزیع توانی به دست می‌آید. نکته مهم آن است که به علت عملکرد طره‌ای، سازه‌های طره بهتر است از توزیع توانی استفاده شود تا جواب‌ها به واقعیت نزدیک‌تر باشند.
برای به دست آوردن برش پایه از تحلیل استاتیکی غیر خطی می‌توانیم از نمودار برش پایه-تغییر مکان استفاده نمود. با استفاده از تحلیل غیر خطی می‌توان پارامترهای مهمی از جمله شکل شکست نهایی، حداکثر مقاومت جانبی سازه و ظرفیت شکل‌پذیری سازه را تعیین کرد که برای به دست آوردن این پارامترها نیاز به پاسخ نمودار نیرو تغییر مکان سازه داریم که در ادمه به بررسی آن می‌پردازیم. شکل زیر بر اساس بارگذاری‌های گوناگون برای یک سازه بلند دارای پریود 1.67 ثانیه انجام شده است.
شکل(3-4) نمودار نیرو تغییر مکان با بارگذاری‌های مختلف[43][44][45]
3-2-2- روش FEMA-356 برای تحلیل پوش‌آور
در فصل سوم FEMA-356 این روش آورده شده است. این روش در مقایسه، دارای جزئیات و دقت بیشتری است.
تفاوت‌های عمده‌ی این روش با NEHRP 2003 به صورت زیر است:
اعمال 25% بار ثقلی کاهش نیافته
استفاده از دو الگوی مختلف بار جانبی
لحاظ کردن اثر
لحاظ کردن اثر رفتار چرخه‌ای
مطابق FEMA 356 جابه‌جایی هدف برابر است با:
(3-6)
که در آن:
ضریب اصلاح برای ارتباط دادن به جابه‌جایی بام به جابه‌جایی طیفی مداول،
ضریب اصلاح برای ارتباط دادن جابه‌جایی بیشینه‌ی غیرالاستیک مورد انتظار به جابه‌جایی محاسبه شده از تحلیل الاستیک(شبیه در)،
ضریب اصلاح برای نشان دادن اثر باریک شدگی یا لقی()، کاهندگی سختی و زوال مقاومت در منحنی چرخه‌ای و
ضریب اصلاح برای نشان دادن افزایش جابه‌جایی به علت اثر دینامیکی است.
3-3-1- پاسخ نیرو-تغییر مکان سازه:
یک نمونه منحنی نیرو- تغییر مکان برای یک قاب ساختمانی در شکل (3-5) نشان داده شده است. این رابطه پاسخ این قاب را تحت اثر یک تغییر مکان افزاینده یکنواخت توصیف می‌کند. این رابطه پاسخ این قاب را تحت اثر یک تغییر مکان افزاینده یکنواخت توصیف می‌کند. این رابطه غیر خطی غالباً با یک منحنی دو خطی مدل‌سازی می‌شود. تقریب دو خطی بسیار مورد استفاده است و هدف از آن به دست آوردن نیروی تسلیم است.
شکل(3-5) منحنی نیرو و تغییر مکان و نمودار خطی ایده‌آل شده[44]
دو روش بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر دو این روابط می‌تواند برای تخمین نیروی تسلیم و تغییر مکان تسلیم بکار رود که عموماً نتایج این دو روش با هم مشابه است. اولین روش که با خصوصیات بار-تغییر مکان اجزای بتنی توسط پاول و پریسلی توسعه یافت فرض می‌کند که تنش تسلیم Vy قاب را می‌داند. منحنی الاستیک بر پایه سختی سکانت از منحنی نیرو-تغییر مکان در نیروی متناظر با به دست می‌آید. تعیین سختی الاستیک(k) را در شکل(3-6) ملاحظه می‌کنید.
شکل (3-6) تبدیل منحنی پوش‌اور به منحنی ظرفیت[45]
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.