پایان نامه عقب ماندگی ذهنی و کودکان ناشنوا

در مطالعه ای که هافمن و همکارانش(2002) در کشور دانمارک انجام دادند بر این مسأله اشاره کردند که در اغلب کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ، عامل ایجادکننده مشخص نیست و ازدواجهای همخون می توان به مثابه یک عامل خطرساز باشد.
در زمینه ویژگی های زیستی ، شناختی روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی نیز تحقیقات گسترده ای در خارج از کشور انجام شده :
طبق داده های به دست آمده هرچه تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد ، تعداد فرزندان با نیازهای ویژه هم بیشتر می شود و رابطه خطی محکمی بین تعداد فرزندان خانواده و وجود بیش از یک فرزند استثنایی در خانواده وجود دارد ، بطوریکه 6/8 درصد خانواده های دو فرزندی و 21درصد خانواده های پنج فرزندی بیش از یک فرزند استثنایی دارند . در حالیکه 88 درصد پدران و 60 درصد مادران در کودکان عادی شاغل می باشند؛ در خانواده های دارای فرزند استثنایی تنها 60 درصد پدران و 15 درصد مادران شاغل هستند.
از آنجایی که مراقبت و نگهداری چند فرزند معلول نسبت به یک فرزند معلول در خانواده مستلزم صرف وقت بیشتر است والدین به ویژه مادران با بیش از یک فرزند استثنایی نسبت به مادران دارای یک کودک کمتر شاغلند و بیشتر خانه دارند و در صورت اشتغال بیشتر پاره وقت کار می کنند و در این خانواده ها پدران نیز در شغلهایی که به مهارت چندانی نیاز ندارد از جمله کارهای دستی و اشتغال دارند( توماس و همکاران ، 1998).
در کشورهای اسکاندیناوی ( انگلیس ، ایرلند، اسکاتلند) بین 14.500 تا 20.000 هزارخانواده با بیش از یک فرزند استثنایی زندگی می کنند که تعداد فرزندان استثنایی این خانواده ها در حدود 32000 تا 45000 تخمین زده شده و حدوداً 5400 الی 7500 تا از این خانواده ها دارای کودکان با معلولیت شدید هستند که تعداد کودکانشان 11900 تا 16500 کودک را شامل می شود.
در پژوهش تورز ( لاوتون ، 1998) و روبینا(1999) درصد بیشتری از والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در مقایسه با والدین یک کودک استثنایی دچار بیماری و ناتوانی بودند. این امر می تواند نشانگر وجود فشار و استرس روانی ناشی از فرزندآوری ناسالم در بین مادران می باشد.در بررسی ویژگی روانی و اجتماعی کودکان ناشنوا هیترومایر و منفورد(2006) بر روی 213 پدر و مادر دارای کودک ناشنوا دریافتند که والدین با شخصیت اجتماعی سالم استرس کمتری نسبت به والدین با شخصیت روان رنجور خوی در برخورد با کودک ناشنوا از خود نشان می دهند.بر اساس مطالعات انجام شده حدود 10 درصد خانواده ها با بیش از یک فرزند استثنایی از اقلیت های نژادی سیاه پوست یا آسیایی هستند نسبت بیشتر خانواده ها با چند فرزند معلول در ایرلند شمالی ( کامیریا ، هلند، دورهام ، کلولند ، یتن وویر) و در منطقه جنوب غرب ( آون ، گلولسترشایر ، سامرست ، دون و کورنووال) زندگی می کنند . در حدود 14 درصد خانواده ها با بیش از یک فرزند استثنایی در بریتانیا ساکن هستند( ول ویرادشاو 1980) .
در بررسی ویژگی اجتماعی روانی و زیستی و شناختی والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی در بریتانیا نتایج زیر حاصل شد :
این خانواده ها اکثراً در حاشیه شهرها زندگی می کنند و 70 درصد آنها دارای خانه های شخصی نیستند و خانه های اجاره ای دارند ؛ پدران و مادران آنها توانای بسیار کمی در کارکردن دارند و 15% مادران این خانواده ها دارای اختلال یا ناتوانی جسمی و روانی هستند و تنها 2% در بیرون از خانه به صورت تمام وقت مشغول به کارند ؛ که نسبت به خانواده عادی نرخ بسیار پایینی است و ارتباط معناداری بین طبقه اجتماعی و تعداد کودکان در این پژوهش مشاهده شد. (لاوتون و هیرست ، 1998) . همچنین در پژوهشی که به منظور بررسی ویژگی زیستی ، شناختی و روانی و اجتماعی والدین کودکان ناشنوا در کشور استونی انجام گرفت متغیرهای جمعیت شناختی این پژوهش شامل جنس ، سن ، عملکرد و قابلیت خانوادگی و مشکلات شناختی و عاطفی بود . نتایج نشان داد والدین کودکان ناشنوا در مقایسه با والدین کودکان عادی سطح تحصیل پایین تری داشتند و همین طور از سطح درآمد کمی برخوردار بودند بیشتر آنها به جای کار و شغل تمام وقت ، مشاغل نیمه وقت داشتند اما در متغیرهای مانند سن و جنس تفاوت چندان معنی دار نبود.(ویلسن و ماریکا ، 2002) .
بررسی پیشینه تحقیقاتی پژوهش حاضر در ایران خلاء عمده ای را در زمینه موضوع مورد پژوهش نشان می دهد و تلاش پژوهش های بیشتری را می طلبد امید است پژوهش حاضر گامی مفید در جهت شناخت خانواده هایی با بیش از یک فرزند استثنایی باشد

  مقاله با موضوع ازمون آنالیز واریانس یکطرفه مقطع تحصیلی و استقلال مالی

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- پیش درآمد :
کشف حقیقت ، افزایش دانش و توضیح پدیده ها از جمله اهداف اساسی هر تحقیق علمی می باشد. ماهیت عینی بسیاری از مفاهیم ، تعدد متغییرهای اثرگذار و قابل کنترل بودن برخی ازآنها و… در مباحث آزمایشگاهی مثل علوم تجربی شرایطی را به وجود آورده که در انجام پژوهش های علمی،بیشتر روش های آزمایشی را برگزینیم(دلاور،1390). براین اساس در ادامه روش پژوهش جامعه آماری ، نمونه آماری چگونگی روش انتخاب نمونه ها ، ابزارهای جمع آوری اطلاعات ، اعتباریابی پرسشنامه های مورد استفاده،نمرات پرسشنامه های مورد استفاده، روش تحلیل داده ها و یافته ها مد نظر و مورد استفاده قرار گرفته است که شرح هریک خواهد آمد.
3-2-روش تحقیق:
با توجه به اینکه در این پژوهش امکان دستکاری متغیرها وجود ندارد و محقق فقط به تحلیل و توصیف یک واقعه که قبلاً رخ داده می پردازد لذا طرح پژوهش پس رویدادی ( علی – مقایسه ای) است .
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان استثنایی با دانش آموزان عادی شهر سرپل ذهاب می باشد.
3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 نفر دانش آموز استثنایی و 50 نفر از دانش آموزان عادی شهر سرپل ذهاب در نظر گرفته خواهد شد.
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ،پرسشنامه ، ،منابع کتابخانه ای مکتوب و الکترونیکی استفاده شد.
3-5- ابزار های مورد استفاده
ابزار جمع آوری اطلاعات در این طرح پرسشنامه ای است که برای اولین بار توسط افروز(1383) به منظور بررسی ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین دارای فرزند سندرم داون تهیه و تنظیم گردید و در پژوهشهای بسیار با اندک تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت . ( بهادریان ، 1387 ؛ رضائی ، 1386 ؛ نصرتی 1385 ؛ شهبازی 1386) .این پرسشنامه از نوع پرسشنامه های محقق ساخته می باشد و در بخش پیوست ها نمونه ای از آن آورده شده است .(نصرتی ، 1385 و بهادریان ، 1387) با استفاده از اجرای مجدد اعتبار چک لیست را در پژوهشهای قبلی بین 92/0 الی 95/0 گزارش کرده اند .
3-6- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.