پایان نامه شهرستان سرپل ذهاب و اختلالات یادگیری

مقدارt
درجه آزادی
سطح معناداری
دختران عقب مانده ذهنی
25
60/16
8/88
7/9
28
000/0
پسران عقب مانده ذهنی
20
79/15
9/88
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول شماره 5 نتایج حاصل از مقایسه میانگین های دو گروه در قالب آزمون t برای مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل، باتوجه به سطح معنی‌داری بین میزان یادگیری مناسب دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری وجود نداشت. بر اساس این نتایج فرضیه پنجم پژوهش تایید نمی شود(01/0=sig، 28=df، 7/9=t).یعنی بین دانش آموزان دختر وپسر عقب مانده ذهنی دوگروهاز نظر میزان یادگیری فضایی وتجسمی تفاوت معنادار وجود ندارد .

فصل پنجم
بحث وتفسیریافته ها
5-3-بحث وتفسیر یافته ها
از مسائل مبتلا به آموزش و پرورش این است که دانش آموزانی را می بینیم که در امر یادگیری دارای مشکلاتی هستند و قادر نیستند به طور طبیعی به یادگیری بپردازند و به همین جهت همواره از افراد همسال خود در این زمینه عقب تر هستند. این موضوع درحالی است که بسیاری از افراد مبتلا به مشکلات یادگیری از نظر هوشی و نیز سایر توانایی های ذهنی در سطح مناسبی اند. از آنجا که اختلالات یادگیری مانع از شکوفایی استعدادهای دانش آموزان می شود و باعث سرخوردگی و تحقیر آنها می شود، شناسایی و تشخیص اختلالات یادگیری و اقدام در مورد درمان و رفع مشکل آنان امری است که باید موردتوجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد. عواملی نظیر بیماری های جسمانی، ناراحتی های عاطفی، نامساعد بودن شرایط خانوادگی و پایین بودن کیفیت آموزشی، یادگیری دانش آموز را مختل می کنند و موجب عقب ماندگی تحصیل می شوند. معلمان باید علائم اختلالات یادگیری را بشناسند تا در مواقع ضروری، دانش آموزان مبتلا را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.یکی از عوامل نبود موفقیت تحصیلی در دانش آموزان، وجود اختلالات یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس و ترک تحصیل آنها می شود. برچسب های «عقب مانده»، «تنبل» و غیره به این قبیل دانش آموزان آنها را از ادامه تحصیل بازمی دارد و لطمات جبران ناپذیری از نظر روانی و اقتصادی به کودک و خانواده و نظام آموزش و پرورش کشور وارد خواهد کرد. از آنجا که دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری، جزو بچه های در معرض خطر و شکننده محسوب می شوند، آموزش و پرورش باید از این افراد پشتیبانی کند و یک سپر دفاعی برای آنان باشد. همچنین نظام اجتماعی نیز باید از آنان حمایت و مراقبت کند. برای کاهش آمار بالای مبتلایان به این اختلالات و عوارض جانبی، ضرورت دارد معلمان با این اختلالات آشنایی پیدا کنندبرمبنای تاییدفرضیه اول،یکی ازیافته های پژوهش آن است “”. بین یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد.این یافته ها بانتایج به دست آمده از یافته های قوشلی(1384)،محسنی(1386)،تجری(1386)،مرادینژاد(1386)،آنجفی(1387)،شریفی(1388)،کونانی(1390همسو می باشد. باتوانی(1385،سلیمانی نزاد1386) نیز نتایجی همسو بانتایج فرضیه اول بدست آوردند.باتوجه به نتایج به دست آمده از تحلیل نمرات آزمون فرضیه دوم می توان گفت که بین یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی تفاوت وجود دارد.که این یافته ها با یافته های حیدری (1384)، مالکی(1389)،گوپال(2009)،کاویویچای(2009)،موالم(2010)بریانت(2010)،ساک(2010).دورینوکرد(2009)آسیش(2010) همسو است.برمبنای تاییدفرضیه سوم، شیخ محسنی(1384)،کونانی(1390). نیز نتایجی همسو بانتایج فرضیه سوم بدست آوردند.
طبق نتایج پژوهش های انجام شده وتایید فرضیه های این پژوهش باید گفت از لحاظ یادگیری بین دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی تفاوت بارز دیده شد.
محدودیت های پژوهش:
پژوهش حاضر صرفا در شهرستان سرپل ذهاب انجام شده و لذا در تعمیم یافته های آن باید احتیاط لازم به عمل آید.
گزارش یافته های این تحقیق برای تمام والدین کودکان استثنایی به شکل کلی ارائه شده واقدام به گزارش نتایج تحقیق به تفکیک اینکه والدین کدام گروه استثنایی(عقب مانده،ناشنوا،نابینا…)هستندنشده است.
پیشنهادهای پژوهش:

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.