پایان نامه سیستم دوگانه و بهینه‌سازی

4-3-1-2- محاسبه ضریب زلزله برای سازه‌های 9 طبقه:
بدلیل اینکه تمام پارامترهای مربوط به ضریب زلزله در مدل‌های 5 ،9 و 13 طبقه یکسان می‌باشد و تنها اختلاف آنها در ارتفاع می‌باشد، در نتیجه تنها به محاسبه می‌پردازیم و سپس ضریب زلزله را مانند قبل حساب می‌کنیم.
4-3-1-3- محاسبه ضریب زلزله برای مدل‌های 13 طبقه:
4-4- ملاحظات تحلیل غیر خطی:
جهت تحلیل غیرخطی سازه از روش تحلیل غیرخطی استاتیکی یا همان روش بار افزون(Pushover) استفاده شده است. در مدل‌های مورد نظر نقطه کنترل، حداکثر پاسخ غیرخطی سازه بوده که بر طبق ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران(بند 2-5-4) برای سازه‌های محدوده تحقیق، معادل 2.5 درصد ارتفاع موثر سازه در نظر گرفته شده است. در ضمن در حین افزایش بار جهت مدل‌سازی واقعی رفتار غیرخطی سازه در دوره‌های باربرداری و بارگذاری، سختی اعضایی که به تسلیم رسیده‌اند در گام‌های بعدی دخالت داده شده‌اند.
در تحلیل غیرخطی مدل، اثر اضافه بارهای ثقلی در تغییر مکان جانبی سازه() در نظر گرفته شده است. البته اثر بارهای ثقلی یاد شده در واکنش غیرخطی این سازه‌ها، چندان قابل توجه نبوده و میزان شکل‌پذیری در اثر این عامل، تغییرات بسیار اندکی را در اعضا مختلف نشان می‌دهند.[53]
در تحلیل غیرخطی قاب‌های مورد نظر بارثقلی براساس FEMA356 و نشریه 360 برابر 101 مجموع بار مرده و زنده و نیز 0.9بار مرده می‌باشد. همچنین در تحلیل غیرخطی سازه، با تخصیص یا پیش‌بینی مفاصل پلاستیک مطابق آنچه در جداول آیین‌نامه‌های FEMA356 و همچنین نشریه 360 که در پیوست بدان اشاره شد، در محل‌های مناسب اعضاء سازه‌، عمل تحلیل غیرخطی انجام می‌شود. برای درک بهتر و مشخص شدن نحوه معرفی مفاصل پلاستیک به سازه و همچنین نوع مفصل‌های پلاستیک و محل قرارگیری آن‌ها، همچنین نحوه استفاده از جداول یاد شده در پیوست 1، به مراجع[47] [46] [45] [43] مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است که نرم‌افزارهای توانمندETABS وSap بر پایه آیین‌نامه‌های FEMA356 و ATC40 و مشخصات فیزیکی اعضاء سازه به طور خودکار، خصوصیات مفصل پیش‌بینی شده را تولید می‌نماید و به آنها اختصاص می‌دهند که بعد از اتمام تحلیل غیرخطی نیاز به کنترل و در صورت نیاز در بعضی از موارد نیازمند اصلاح و تحلیل غیرخطی مجدد می‌باشند که نحوه کنترل و اصلاح مفاصل در مراجع ذکر شده به تفصیل توضیح داده شده است.
پس از تحلیل غیرخطی سازه و ترسیم و مطالعه تحلیل بار افزون(طیف ظرفیت) مربوطه، منحنی تغییر مکان نقطه کنترل سازه در برابر برش پایه وارده بر سازه اطلاعات لازم جهت بررسی عوامل مؤثر بر ضریب رفتار سازه‌های مربوطه شامل شکل‌پذیری، اضافه مقاومت و ضریب تنش مجاز، استخراج می‌گردند که در ادامه آورده شده است.
4-5- تعیین و کنترل ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی زانویی:
جهت بررسی رفتار غیرخطی سیستم سازه‌ای مذکور و عامل مهم و مؤثر در رفتار غیرخطی آن‌ها، قاب‌های مختلف با ترازهای 5 ،9 و 13 طبقه مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه روند عملیات انجام شده و نتایج هر یک از مدل‌ها به تفکیک آمده است.
4-5-1- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-DB-M :
پس از مدل‌سازی و اعمال بارهای ثقلی و جانبی و اختصاص مفاصل پلاستیک مورد انتظار، طراحی سازه مطابق آیین‌نامه انجام می‌یابد. منظور از طراحی سازه در این مرحله، کنترل تغییر مکان‌ها و تنش‌های وارده به اعضاء، با آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشد. پس از طراحی اعضاء سازه و مشخص شدن مقاطع و بهینه‌سازی سازه مورد نظر(مقاطع و نسبت تنش‌ها در پیوست 2 آورده شده است)، تحلیل بار افزون با ملاحظاتی که قبلاً توضیح داده شده، انجام می‌شود.
پس از تحلیل غیرخطی استاتیکی مدل مورد نظر، شکل‌ تغییر مکان سازه تحت بار فزاینده و نحوه تشکیل مفصل‌های پلاستیک در شکل(4-4) آمده است. در این شکل تغییر مکان هدف و نیروی برش پایه نظیر نشان داده شده است.
شکل (4-4) تغییر شکل و نحوه توزیع مفصل پلاستیک در مدل 5S-DB-M
برای محاسبه ضریب رفتار مدل مورد نظر به نمودار برش پایه – تغییر مکان(طیف ظرفیت) که از تحلیل استاتیکی غیرخطی بدست می‌آید نیازمندیم که در شکل(4-5) نشان داده شده است.
شکل (4-5) نمودار برش پایه – تغییر مکان مدل 5S-DB-M
با استفاده از نمودار شکل(4-5) که تحت الگوی بار جانبی مثلثی(مطابق با آیین‌نامه 2800) می‌باشد، داده‌های مورد نیاز برای محاسبه تغییر مکان هدف و ضریب رفتار، به شرح جدول (4-2) و (4-3) می‌باشد.
جدول (4-2) داده‌های مورد نیاز برای محاسبه تغییر مکان هدف مدل 5S-DB-M
Te
Sa
C3
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.