پایان نامه روانشناسی : شناخت اجتماعی

یا اکتساب این توانایی است و اینکه کودکان در طی چه مراحلی از تحول میتوانند دیگری را با افکار، احساسات و دیدگاه خاص او در نظر گرفته و به او توجه کنند (خانجانی و هداوند خانی، 1388).
در این تغییر و تحول تواناییهای ذهنی عوامل و متغیرهای مختلفی برآن تأثیر میگذارد. یکی از عوامل مورد تأثیر هوش هیجانی است. هوش هیجانی مانند هوش تعریف خاصی ندارد و در تعریف آن از ابعاد و کارکردهای آن استفاده میشود. از نظر مایر و سالوی(1993)، هوش هیجانی شامل توانایی دریافت دقیق، ارزیابی و بیان هیجانات، توانایی دستیابی به احساساتی که فکر را تسهیل کند و توانایی شناسایی هیجان و تنظیم هیجانات به منظور رشد عقلانی است (نقل از اکرامی، 1380). هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که شامل درک دقیق هیجانات خود شخص و تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است (مارانی، 1382).
هوش هیجانی نوع دیگر با هوش بودن است که شامل درک احساسات خود برای تصمیمگیری مناسب در زندگی و توانایی کنترل حالتهای اضطرابآور و کنترل واکنشها ست. به طور کلی، هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد است. در هوش هیجانی، هوش و هیجان (شناخت و احساس) به صورتی یگانه و منحصر به فرد با یکدیگر ترکیب میشوند. مهارتهای هوش هیجانی به فرد اجازه میدهد تحت شرایط سخت، بهتر فکر کند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتی همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگیری نماید (یارمحمدیان، 1387).
هوش هیجانی در سالهای اولیه زندگی شکل میگیرد و به صورتی محدودتر در تمام طول عمر ادامه مییابد. هوش هیجانی دارای مزایای اجتماعی، شناختی و زیست شناختی است. پژوهشها نشان دادهاند که افراد با هوش هیجانی بالا، سطوح پایینتری از هورمونهای استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند. کودکان با کفایت هیجانی بهتر توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت حل مسأله دارند که موجب افزایش تواناییهای شناختی آنان خواهد شد (نقل از سلطانیفر، 1386).
تواناییهای تئوری ذهن و هوش هیجانی در دوران تحصیل از قابلیتها و توانمندیهای بیشتری برخوردار اند. این تواناییها موفقیت فرد را در تحصیل و سایر مراحل زندگی به همراه دارد. دوره تحصیل به نوعی باعث رشد و شکوفایی این تواناییهای شناختی در بین کودکان میشود. با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تئوری ذهن در رشد شناخت اجتماعی، لذا ضروری است جنبهها و ابعاد گوناگون رشد شناختی از جمله ارتباطات وتعاملات اجتماعی، هوش هیجانی، شناخت، و تئوری ذهن مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانشآموزان رابطه وجود دارد؟

اهمیّت و ضرورت پژوهش
شناخت اجتماعی یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردی و درون فردی است که دارای جایگاه مهمی در روانشناسی تحولی نگر است. شناخت اجتماعی همه مهارتهای مورد نیاز کودک برای درک تمایلات، هیجانات و احساسات دیگر کودکان و بزرگسالان را در بر میگیرد ( سبولا و ویشات ، 2008). شناخت اجتماعی یک توانایی کلیدی است که انسانها برای موفقیت در تعاملات اجتماعی در زندگی روزمره نیازمند آن هستند (نیوئن، وگلی و زینک ، 2008). شناخت اجتماعی به این معنی است که افراد درباره افکار، احساسات، دیدگاه ها، انگیزهها و رفتارهای خودشان و دیگران چگونه فکر میکنند (نسائیان، بهرامی، میرزمانی وصالحی، 1389).
شناخت اجتماعی سه سازه دارد که عبارتند از الف) ادراک شخص، ب) مهارتهای پذیرش، ج) تئوری ذهن (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (1391)، در پژوهشی دریافتند، تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست مییابند. تئوری ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی میدهد تا با آن به اکتشاف، پیش بینی و تغییر رفتار دیگران دست بزند (حسن زاده، 1384). به وسیله تئوری ذهن میتوان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و…..) که علت اصلی اعمال هستند تفسیر کرد. تئوری ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابتآمیزاست(نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389). علاوه بر این تئوری ذهن برخودتنظیمی و مهارتهای حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارتهای بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).
یکی از ابعاد یا تواناییهای شناخته شده انسان، هوش هیجانی است. این توانایی که جنبههای شناختی کمتری نسبت به درک خود و دیگران، ارتباط با افراد، تطبیق و مقابله با موقعیتهای ناگهانی دارد. این عوامل توانایی افراد را در جهت موفقیت بیشتر در پرداختن به خود، دیگران و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد (رنجدوست و عیوضی، 1392).
در واقع هوش هیجانی دربردارندۀ آن دسته از تواناییهایی است که آدمی با آن محیط اجتماعی پیرامون خود را بنا میکند. از این رو هر یک از افراد با بهرهگیری از هوش هیجانی در زندگی روزمره و طی روابط عادی، رسمی و صمیمانۀ خود با دیگران، فضاهای زندگی متفاوتی را ایجاد کرده و نوع ترتیب اولویتها ورویدادهای زندگی خود را بر این اساس پایه ریزی میکنند (خلیلی آذر، 1386).
این مهارت اجتماعی علاوه بر برخورداری از تواناییهای شناختی از هیجانها و احساسات برخوردار اند. از آنجایی که مؤلفه های اساسی هوش هیجانی عبارت است از توانایی فهم هیجانات دیگران و توانایی تنظیم و مهارخود و دیگران به شیوه سازگارانه، انتظار میرود افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند سازگاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی بهتری را نشان بدهند. بنابراین، مهارتهای اجتماعی عبارت از تسهیل کنندههای زندگی اجتماعی که به افراد کمک میکند تا به گونهای سودمند و متقابل با دیگران تعامل داشته باشند (کوهسار، روشن و اصغر نژاد فرید، 1386). این موارد نشان میدهد، تئوری ذهن و هوش هیجانی دارای توانایی شناختی است که منجر به روابط اجتماعی مثبت با دیگران و همسالان میشود.
دوره کودکی و نوجوانی دوره مهمی برای تغییر و تحول رشد شناختی است. در این دوره تعاملات و ارتباطات اجتماعی، احساسات و هیجانات، و تئوری ذهن به بیان دیگر شناخت اجتماعی آنان در حال شکل گیری هستند. از مهمترین نهادهایی که به آموزش و پرورش هوش هیجانی و تئوری ذهن کمک میکند خانواده و مدرسه مهمترین نقش را ایفا میکنند که باعث رشد و شکوفایی این تواناییهای شناختی در بین کودکان میشود. با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تئوری ذهن در رشد شناخت اجتماعی، لذا ضروری است جنبهها و ابعاد گوناگون رشد شناختی از جمله ارتباطات وتعاملات اجتماعی، هوش هیجانی، شناخت، و تئوری ذهن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

اهداف پژوهش
هدف این پژوهش، مطالعه رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانشآموزان است و بدست آوردن اطلاعاتی در زمینه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانشآموزان است. به طور خلاصه اهداف این پژوهش را میتوان بدین شرح بیان داشت:
– تعیین میزان رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانشآموزان دبستانی؛
– پیش بینی هوش هیجانی دانشآموزان براساس سطوح تئوری ذهن؛
– ارائه تصویر روشنی از تئوری ذهن دانشآموزان دبستانی؛
– ارائه تصویر روشنی از هوش هیجانی دانشآموزان دبستانی.

سؤالهای پژوهش
– آیا بین تئوری ذهن مقدماتی (سطح یکم) با هوش هیجانی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
– آیا بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی (سطح دوم) با هوش هیجانی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
– آیا بین جنبههای پیشرفتهتر تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
– سهم هریک از سطوح تئوری ذهن در پیش بینی هوش هیجانی دانشآموزان چه میزان است؟

متغیرهای پژوهش
متغیر ملاک: هوش هیجانی
متغیرهای پیش بین: تئوری ذهن و سطوح سه گانه تئوری ذهن شامل تئوری ذهن مقدماتی (سطح اول)، نمود اولیه از تئوری ذهن واقعی (سطح دوم)، و جنبههای پیشرفته تر تئوری ذهن (سطح سوم).

تعریف مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
تئوری ذهن
تعریف نظری: توانایی نسبت دادن حالتهای ذهنی یعنی نیات، احساسات، خواستهها و باورها به خود و دیگران و درک این که حالات ذهنی دیگران میتواند متفاوت از حالات ذهنی خود فرد باشد اصطلاحاً تئوری ذهن نامیده میشود(خانجانی و هداوند خانی، 1388). علاوه بر این بارون کوهن (2000)، تئوری ذهن را توانایی استنباط حالتهای ذهنی مانند مقاصد، خاطرات، باورها، و استفاده از آن برای درک و پیش بینی رفتار خود و دیگران میداند. به اعتقاد وی تئوری ذهن منظومهای از انواع حالات ذهنی است که در ارتباط متقابل با یکدیگر است. فلاول(1999) معتقد است«که تئوری ذهن دارای سه سطح است که عبارتند از: سطح نخست تئوری ذهن که همان شکلگیری ذهن مقدماتی است که به بازشناسی عواطف و وانمودسازی مربوط است، سطح دوم که در آن یک تئوری ذهن واقعی، ولی اولیه شکل گرفته است و شامل درک باور غلط است، و سطح سوم که جنبههای پیشرفتهتر تئوری ذهن نظیردرک باور غلط ثانویه، درک شوخی و قضاوتهای پیچیده را در بر میگیرد.
تعریف عملیاتی: میزان تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
میزان تئوری ذهن مقدماتی در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از خرده مقیاس اول آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
میزان اظهار اولیۀ یک تئوری ذهن واقعی در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از خرده مقیاس دوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
میزان جنبههای پیشرفتهتر تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از خرده مقیاس سوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
هوش هیجانی
تعریف نظری: از نظر مایر و سالوی (1993)، هوش هیجانی شامل توانایی دریافت دقیق، ارزیابی و بیان هیجانات، توانایی دستیابی به احساساتی که فکر را تسهیل کند و توانایی شناسایی هیجان و تنظیم هیجانات به منظور رشد عقلانی است (نقل از اکرامی، 1380).
بار آن (2001)، در تعریف خود از هوش هیجانی آن را مجموعهای از مهارتها، استعدادها و تواناییهای غیر شناختی میداند که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد (نقل از دهکردی 1386).
تعریف عملیاتی: میزان هوش هیجانی در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از پرسشنامه هوش هیجانی شوت (1998)کسب میکنند.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

شناخت اجتماعی
شناخت موضوعی است که در میان مباحث فلسفی و روانشناختی، سابقهای بسیار طولانی دارد. از زمان افلاطون و سقراط تا به امروز، شناخت به صورتهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. محور مباحث مربوط به شناخت متعدد است. شناخت گاه در ارتباط با جسم مورد توجه بوده و گاه آن را همراه با روح و روان به بحث گذاشتهاند و گاه همراه با فعالیتهای ذهنی مورد توجه بوده است. شناخت مفهوم جامع و گستردهای است و به فعالیتهای ذهنیای اطلاق میشود که اکتساب، پردازش سازمانبدی و استفاده از دانش دخالت دارد. ربر 1985(نقل از کله و چان ، 1992؛ ترجمۀ ماهر، 1386، ص361) میگوید: «شناخت، اصطلاح وسیعی است که عمدتاً درارجاع به فعالیتهای ذهنی مثل تفکر، ادراک و استدلال مورد استفاده قرار میگیرد». سیفرت 1991(نقل از سیف، 1388،ص55) میگوید: «شناخت به فرایندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آنها یاد میگیرند، فکر میکنند و به یاد میآورند و به طور خلاصه، شناخت یعنی دانستن و کسب شناخت دربارۀ جهان هستی یعنی دانستن جهان هستی». بایلر و اسنومن ، شناخت را به فرایندهای ذهنی یا راههایی که در آن اطلاعات پردازش میشوند، یعنی راههایی که افراد توسط آنها به اطلاعات، توجه میکند آنها را تشخیص میدهد و به رمز میآورد و در حافظه ذخیره میسازد و هر وقت که نیاز داشته باشد آنها را از حافظه فرا میخواند و مورد استفاده قرار میدهد؛ گفته میشود.
با وجود این تعاریف برای شناخت توسط روانشناسان و داشتن ایدهها و رویکردهای جدید در مورد شناخت، و تصور سنتی در باب شناخت که آن را بر فرایندها و تولیدات هوشی دقیق ذهنی آدمی محدود میکند به مرور همراه با تصور ماهیتهای روانشناختی سطح بالایی شامل دانش، خودآگاهی ، هوش، تفکر، تصور ، خلق مفهومی کردن، طبقه بندی، ربطدهی، نماد پردازی و شاید تخیل و رویا میشود. در واقع هیچ یک از روانشناسان شناختی معاصر نمیخواهند هیچ کدام از مفاهیم سنتی فوق را از حیطۀ شناختی خارج کنند، اما احساس میکنند برخی مفاهیم دیگر را بر آنها بیفزایند (فلاول، 1998؛ ترجمۀ ماهر، 1377). یکی از مفاهیم مورد بحث از دیدگاه روانشناسان شناختی، شناخت اجتماعی است.
امروزه، تاریخ روانشناسی تحولی همواره شاهد پدید آمدن و تکامل مدلها و نظریههای علمی درباره چگونگی تغییرات رفتاری، شناختی، هیجانی و اجتماعی انسان بوده است. هدف تکاپوی علمی اندیشمندان، توصیف و درک بهتر تغییر و تحول انسان در طول عمر و کشف فرایندها و ساز و کارهای اساسی آن است. تا کنون نظریههای مختلفی درحیطه روانشناسی تحولی ارائه شده که هر کدام باعث پیشرفت علمی گردیده و تغییرهای مهمی در حیطه نظری و عملی تعلیم و تربیت و روانشناسی را در بر داشته است (دامون و لنر ، 2006). شناخت اجتماعی یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردی و درون فردی که دارای جایگاه مهمی در روانشناسی تحولی نگر است. شناخت اجتماعی همه مهارتهای مورد نیاز کودک برای درک تمایلات، هیجانات و احساسات دیگر کودکان و بزرگسالان را در بر میگیرد (سبولا و ویشات ، 2008).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دهه های اخیر شناخت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران مختلف از جمله روان شناسان تحولینگر، بین فرهنگی، تجربی و اجتماعی قرار گرفته است. یافتههای متعدد در زمینه های گوناگون مانند شناخت«خود» و «دیگری»، هیجانات و عواطف، مفاهیم رفاقت و دوستی، نفوذ و قدرت، تعهد، اخلاق، قراردادهای اجتماعی و مانند اینها بر بسیاری از وجوه دنیای اجتماعی از دید کودک سایه افکندهاند (لزلی، فریدمن و جرمن ،2004).
شناخت اجتماعی شامل تفکر دربارۀ افکار، احساسات، نگرشها و رفتارهای خود و دیگران و نیز استدلال دربارۀ انسانها و روابط انسانی است (فلاول ، 1985 به نقل از سیگلمن ، 1999). موضوع شناخت اجتماعی انسان و امور انسانی به معنی شناخت مردم و اعمال آنهاست (پینکهام، پن، پرکینز و لیورمن ، 2003).
شناخت اجتماعی یک توانایی کلیدی است که انسانها برای موفقیت در تعاملات اجتماعی در زندگی روزمره نیازمند آن هستند (نیوئن، وگلی و زینک ، 2008). شناخت اجتماعی به این معنی است که افراد درباره افکار، احساسات،دیدگاه ها، انگیزهها و رفتارهای خودشان و دیگران چگونه فکر میکنند (نسائیان، بهرامی، میرزمانی وصالحی، 1389). این شناخت شامل ادراک احساسات و هیجانات از نحوه سخن گفتن و کلماتی است که دیگران استفاده میکنند و از صورت و نحوه ایستادن و حرکات بدن آنها حاصل میشود. مهارتهای شناختی اجتماعی پیچیدهتر شامل توانایی برای توجیه و تحلیل کردن حالات روحی، همدلی و لطایف و فکاهیات است (یوکرمان و همکاران، 2010).
شناخت اجتماعی به فهم افراد از روابط اجتماعی و نقش خود و دیگران در بافت اجتماع اشاره دارد (وارن ، 1994). شناخت اجتماعی با فهم بازنماییها و فرایندهای ذهنی که در امر قضاوت و رفتار اجتماعی انسان نقش دارد، مرتبط است (اسمیت و سمین ، 2007).
برطبق نظر فلاول و میلر (1998) شناخت اجتماعی عبارتست از شناخت و دانش درباره افراد و اعمالشان. شناخت اجتماعی دقیقاً مرتبط به دنیای اجتماعی و روانشناختی است نه به دنیای فیزیکی و منطقی- ریاضی، هر چند این دنیاها آشکارا بر افراد تأثیر دارند.
به طور کلی شناخ

Author: میهمان