پایان نامه : روابط اجتماعی

فرزندان
روابط والدین و فرزندان، کیفیت تعاملات خانوادگی والدین و فرزندان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در خانواده‌ی دموکراتیک اقتدار توافقی والدین نسبت به فرزندان البته عمدتاً از طریق بحث و گفتگو و تعهد کودکان نسبت به والدین، مبنای ارتباط میان والدین و فرزندان را تشکیل می‌دهد. در مقابل در خانواده غیر دموکراتیک اقتدار یک‌سویه اغلب از سوی پدر خانواده اعمال می‌گردد.

این مؤلفه در خانواده‌ی دموکراتیک در ابعاد زیر مورد سنجش قرار می‌گیرد:
وجود گفتگو و مشورت میان والدین و فرزندان
احترام متقابل میان والدین و فرزندان
اقتدار توافقی والدین نسبت به فرزندان
احساس مسئولیت متقابل مادام‌العمر

این نوع ارتباط میان والدین و فرزندان را در رفتارهایی چون بحث و تبادل نظر میان والدین و فرزندان، استفاده از الفاظ محترمانه و محبت‌آمیز میان والدین و فرزندان، به کار بردن روش‌های اقناعی برای پرورش و تربیت، مشورت فرزندان با والدین و پذیرش مسئولیت‌های متقابل میان والدین و فرزندان می‌توان مشاهده کرد.

این مؤلفه در خانواده‌ی غیر دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
روابط غیر گفتگویی و غیر اقناعی والدین در پرورش و تربیت فرزندان
روابط غیر محترمانه والدین یا فرزندان نسبت به یکدیگر
روابط اقتدارگرایانه و همراه با خشونت والدین نسبت به فرزندان
عدم احساس مسئولیت متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر

این نوع از ارتباط میان والدین و فرزندان را در رفتارهایی چون اجبار به انجام کار مغایر با میل و رغبت فرزندان، فریاد زدن بر سر فرزندان، تحقیر و توهین والدین و فرزندان نسبت به هم، تصمیم‌گیری برای فرزندان بدون مشورت با آنان، تنبیه بدنی فرزندان توسط والدین، هراس فرزندان از والدین و عدم انجام وظایف و یا انجام مسئولیت‌ها با اکراه و اجبار والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر مشاهده کرد.

سلسله مراتب اقتدار و نظام تصمیم‌گیری
سلسله مراتب اقتدار و نظام تصمیم‌گیری به درجه‌ی قدرت و نفوذ اعضا در اعمال نظر بر یکدیگر اشاره دارد. در خانواده‌ی دموکراتیک همچون حوزه‌ی عمومی جامعه‌ی دموکراتیک، تصمیم‌گیری از طریق بحث و گفتگو و مشارکت همه‌ی اعضا و به دور از خشونت صورت می‌گیرد. در حالی که در خانواده‌ی غیر دموکراتیک افراد، اغلب پدر خانواده، بر اساس جایگاه و نفوذ شخصی و گاه همراه با خشونت نظرات خود را اعمال می‌کنند.

این مؤلفه در خانواده‌ی دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
تصمیم‌گیری از طریق بحث و گفتگو
مشارکت برابر زن و مرد در تصمیم‌گیری
استفاده از روش‌های اقناعی

این نوع از ارتباط در خانواده در رفتارهایی همچون بحث و گفتگوی بحث و گفتگوی منطقی زن و مرد در خصوص مسایل خانواده، مشورت در تصمیم‌گیری‌ها، مسئولیت برابر زن و مرد در مشکلات و مسایل و قانع کردن منطقی و مجاب کردن طرف مقابل می‌توان مشاهده کرد.

این مؤلفه در خانواده‌ی غیر دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
تصمیم‌گیری فردی بدون مشورت با سایر اعضا
عدم مشارکت اعضا در تصمیم‌گیر‌ی
اجبار به اعمال نظرات شخصی

این نوع از ارتباط در خانواده در رفتارهایی همچون اقتدار یک‌سویه‌ی مرد یا زن، عدم مشورت با طرف مقابل در تصمیم‌گیری‌ها، اعمال خشونت یکی از طرفین برای اجرای خواست خویش و مخالفت غیر اقناعی با خواست طرف مقابل می‌توان مشاهده کرد.

روابط فراخانوادگی زن و مرد
روابط فراخانوادگی زن و مرد به میزان و نوع تعاملات و ارتباطات زن و مرد با محیط خارج خانه اشاره دارد که به طور ضمنی می‌تواند نشان‌گر میزان استقلال و حفظ هویت فردی اعضای خانواده باشد. در خانواده‌ی دموکراتیک روابط اجتماعی و خارج از خانواده به طور مستقل و حضور فعال زن و مرد در شبکه‌های اجتماعی خارج از خانه در نظر گرفته می‌شود و در خانواده‌ی غیر دموکراتیک، روابط کم و عمدتاً با خویشاوندان و گروه‌های محدود مد نظر است.

این مؤلفه در خانواده‌ی دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
حضور فعال و برابر زن و مرد در شبکه‌های اجتماعی خارج از خانواده
روابط مستقل زن و مرد با محیط بیرون از خانواده
کثرت و تنوع روابط اجتماعی خارج از خانه برای زن و مرد

این نوع از ارتباط در خانواده در رفتارهایی همچون عضویت زن و یا مرد انجمن‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، حضور مستقل زن و مرد در تعامل با دوستان، تنوع افرادی که زن و مرد با آن‌ها در تعامل هستند و تعدد روابط مستقل خارج از خانواده می‌توان مشاهده کرد.

این مؤلفه در خانواده‌ی غیر دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
عدم حضور فعال زن و یا مرد در شبکه‌های اجتماعی خارج از خانواده

روابط غیر مستقل اعضا با محیط خارج از خانواده
محدودیت روابط زن و مرد به دایره‌ی خویشاوندان و محیط‌های شغلی

این نوع از ارتباط در خانواده در رفتارهایی همچون عدم عضویت زن و یا مرد انجمن‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، محدودیت ارتباط و تعامل با گروه‌های خویشاوندی و کم بودن تعداد دوستان و آشنایان می‌توان مشاهده کرد.

تقسیم کار و نقش‌های خانوادگی و اجتماعی
تقسیم کار و نقش‌های اجتماعی و خانوادگی به طور کلی به جایگاه و موقعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی هر یک از اعضای خانواده اشاره دارد که از طریق رفتار، کردار، وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اعضا قابل شناسایی و سنجش است. در این پژوهش بر اساس اهداف مطرح شده نوع تقسیم کار و نقش‌های زنانه و مردانه در خانواده، وظایف و مسئولیت‌های مادری و پدری و موقعیت و نقش‌های اجتماعی زن و مرد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

2-1. نقش‌ها و مسئولیت‌های زنانه و مردانه
نقش‌ها و مسئولیت‌های زنانه و مردانه به نوع تقسیم کار و پایگاه نقشی زن و مرد در امور مربوط به زندگی خانوادگی اشاره دارد. در خانواده دموکراتیک مسئولیت‌های زن و مرد در قبال امور خانواده برابر و به صورت مشترک تقسیم می‌شود و زن و مرد در انجام امور خانه و خارج از خانه به طور مساوی مشارکت می‌کنند، اما در مقابل در خانواده‌ی غیر دموکراتیک امور مربوط به خانواده به طور نابرابر و بر اساس تمایز نقش و عمدتاً بر اساس تقسیم سنتی نقش خانوادگی، مرد نان‌آور- زن خانه‌دار، تقسیم می‌شود.

این مؤلفه در خانواده‌ی دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
نقش و مسئولیت برابر زن و مرد در امور خارج از منزل
نقش و مسئولیت برابر زن و مرد در انجام وظایف خانگی

این نوع از نقش‌ها و مسئولیت‌های زنانه و مردانه در رفتارهایی همچون اشتغال زن و مرد و اشتراک در در نقش نان‌آوری و هزینه‌های اقتصادی خانواده و مسئولیت انجام وظایف برابر و مشترک در کلیه‌ی امور خانه‌داری اعم از نظافت، آشپزی، خرید کردن می‌توان مشاهده کرد.

این مؤلفه در خانواده‌ی غیر دموکراتیک در بعد زیر سنجیده می‌شود:
نقش‌های متمایز و نابرابر زن و مرد در قبال امور خانواده و تقسیم کار سنتی

این نوع از نقش‌ها و مسئولیت‌های زنانه و مردانه در رفتارهایی همچون اشتغال خارج از خانه‌ی مرد- خانه‌داری تمام وقت و به عنوان تنها وظیفه‌ی زن می‌توان مشاهده کرد.

2-2. نقش‌ها و مسئولیت‌های پدری و مادری
نقش‌ها و مسئولیت‌های پدری و مادری، امور مربوط به رشد و سلامت، پرورش و آموزش و هم‌یاری والدین در تصمیمات مهم فرزندان خانواده را مد نظر قرار می‌دهد. مسئولیت‌ها و وظایف والدین در قبال فرزندان در خانواده‌ی دموکراتیک به صورت مشترک و برابر بین مادر و پدر تقسیم می‌شود در حالی که در خانواده‌ی غیر دموکراتیک این مسئولیت‌ها نیز به صورت متمایز میان پدر و مادر تقسیم می‌شود و غالبا با مسئولیت حداکثری یکی از والدین، عمدتاً مادر خانواده، همراه است.

این مؤلفه در خانواده‌ی دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:

مسئولیت و نقش‌های برابر پدر و مادر
مشارکت پدر و مادر در کلیه‌ی امور مربوط به فرزندان

این نوع از نقش‌ها و مسئولیت‌های پدری و مادری در رفتارهایی همچون نگه‌داری و پرورش کودکان به صورت برابر توسط پدر و مادر، مشارکت پدر و مادر در امور آموزشی کودکان، مشارکت در تغذیه و امور بهداشتی کودکان، بازی کردن و سرگرم کردن کودکان به صورت مشترک می‌توان مشاهده کرد.

این مؤلفه در خانواده‌ی غیر دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
مسئولیت‌ و نقش‌های متمایز و نابرابر پدر و مادر
تفکیک نقش‌های پدری و مادری بر اساس جنسیت

این نوع از نقش‌ها و مسئولیت‌های پدری و مادری در رفتارهایی همچون نقش پدر برای تأمین هزینه‌ها، رسیدگی و نگه‌داری کودکان به عنوان وظیفه مادر، تغذیه و توجه به سلامت و امور بهداشتی به عنوان وظیفه‌ی مادر و مراقبت دائمی مادر از فرزندان می‌توان مشاهده کرد.

2-3. موقعیت و نقش‌های اجتماعی زن و مرد
موقعیت و نقش‌های اجتماعی زن و مرد شامل موقعیت تحصیلی، شغلی و اقتصادی هر یک از آن‌هاست. در خانواده‌ی دموکراتیک مورد نظر پژوهش، موقعیت اجتماعی زن و مرد نسبتاً هم‌سان و هم‌سطح با یکدیگر است که به طور غیر مستقیم بر تقسیم نقش‌ها و میزان نفوذ و اقتدار هر یک نیز مؤثر است. هنگامی نقش‌ها و روابط مرد و زن در خانواده با یکدیگر برابر است که موقعیت و سطح اجتماعی آن‌ها نسبتاً هم‌تراز باشد. اما در برابر در خانواده‌ی غیر دموکراتیک موقعیت اجتماعی زن و مرد به صورت نابرابر، و عمدتاً موقعیت اجتماعی بالاتر مرد نسبت به زن، منظور می‌گردد.
این مؤلفه در خانواده‌ی دموکراتیک در ابعاد زیر سنجیده می‌شود:
موقعیت و پایگاه نسبتاً برابر تحصیلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نسبتاً برابر شغلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نسبتاً برابر اقتصادی زن و شوهر

همچنین در خانواده‌ی غیر دموکراتیک این مؤلفه دارای ابعاد زیر است:
موقعیت و پایگاه نابرابر تحصیلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نابرابر شغلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نابرابر اقتصادی زن و شوهر

جدول شماره‌ی 1 ـ ابعاد روابط و نقش‌های خانوادگی در خانواده‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک
نوع خانواده

مؤلفه‌ها
دموکراتیک

غیر دموکراتیک

روابط خانوادگی روابط زن و شوهری برابری عاطفی
احترام متقابل
اعتماد متقابل نابرابری عاطفی
روابط غیر محترمانه
بی‌اعتمادی زن و شوهر نسبت به یکدیگر
روابط والدین و فرزندان وجود گفتگو و مشورت
احترام متقابل
احساس مسئولیت متقابل مادام‌العمر روابط غیر گفتگویی و غیر اقناعی در پرورش و تربیت فرزندان
روابط غیر محترمانه والدین و یا فرزندان نسبت به یکدیگر
روابط اقتدار گرایانه و همراه با خشونت والدین نسبت به فرزندان
عدم احساس مسئولیت متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر
سلسله مراتب اقتدار و نظام تصمیم‌گیری تصمیم‌گیری از طریق بحث و گفتگو
مشارکت برابر زن و مرد در تصمیم‌گیری
عدم استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز در اعمال نظر تصمیم‌گیری فردی بدون مشورت با سایر اعضا
عدم مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری
اجبار به اعمال نظرات شخصی
روابط فراخانوادگی زن و مرد حضور فعال زن و مرد در شبکه‌های اجتماعی خارج از خانواده
روابط مستقل زن و مرد با محیط بیرون از خانواده
کثرت و تنوع روابط اجتماعی خارج از خانه برای زن و مرد عدم حضور فعال زن و مرد در شبکه‌های اجتماعی خارج از خانواده
روابط غیر مستقل اعضا با محیط خارج از خانواده
محدودیت روابط غیر خویشاوندی برای زن و مرد
نقش‌های خانوادگی و اجتماعی نقش‌ها و مسئولیت‌های زنانه و مردانه نقش و مسئولیت برابر زن و مرد در امور خارج از منزل
نقش و مسئولیت برابر زن و مرد در انجام وظایف خانگی نقش‌های متمایز و نابرابر زن و مرد در قبال امور خانواده و تقسیم کار سنتی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نقش‌ها و مسئولیت‌های مادری و پدری مسئولیت و نقش‌های برابر پدر و مادر
مشارکت پدر و مادر در کلیه‌ی امور مربوط به فرزندان مسئولیت و نقش‌های متمایز پدر و مادر
تفکیک نقش‌های پدری و مادری بر اساس جنسیت
موقعیت و نقش‌های اجتماعی زن و مرد موقعیت و پایگاه نسبتاً برابر تحصیلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نسبتاً برابر شغلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نسبتاً برابر اقتصادی زن و شوهر موقعیت و پایگاه نابرابر تحصیلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نابرابر شغلی زن و شوهر
موقعیت و پایگاه نابرابر اقتصادی زن و شوهر
در این پژوهش، برای طبقه‌بندی مؤلفه‌ها و نیز خانواده‌های مورد مطالعه، هر مؤلفه و هر خانواده در یک طیف چهارارزشی جای‌گذاری شده است. این طیف شامل مقوله‌های زیر می‌شود:
دموکراتیک
نسبتاً دموکراتیک
نسبتاً غیر دموکراتیک
غیر دموکراتیک

در تحلیل مؤلفه‌ها، آن دسته از مؤلفه‌های هفت‌گانه ذیل این مقوله قرار می‌گیرند که در تمامی ابعاد تعیین شده برای مؤلفه، مطابق با الگوی پیش‌بینی شده برای رابطه یا نقش دموکراتیک باشد. همچنین مؤلفه‌هایی که در همه‌ی ابعاد از الگوی پیش‌بینی شده برای روابط یا نقش‌های غیر دموکراتیک مطابقت داشته باشند، ذیل مقوله‌ی غیر دموکراتیک قرار می‌گیرند. قرار گرفتن مؤلفه‌های بازنمایی شده ذیل مقوله‌های نسبتاً دموکراتیک و نسبتاً غیر دموکراتیک بستگی به آن دارد که ابعاد مؤلفه‌ی بازنمایی شده تا چه میزان با الگوی دموکراتیک یا غیر دموکراتیک مطابق است. در صورتی که وزن ابعاد دموکراتیک بر غیر دموکراتیک در بازنمایی مؤلفه غالب باشد و مؤلفه به سمت روابط یا نقش‌های دموکراتیک میل کند، آن‌ را نسبتاً دموکراتیک خواهیم نامید. عکس این حالت نیز برای مقوله‌ی نسبتاً غیر دموکراتیک صادق است.
در طبقه‌بندی هر خانواده بر اساس این چهار مقوله، قرار گرفتن یک خانواده ذیل مقوله‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک منوط به آن است که مؤلفه‌های بازنمایی شده در آن خانواده همگی دموکراتیک یا غیر دموکراتیک باشند. در غیر این‌ صورت چنان‌چه وزن مؤلفه‌های دموکراتیک غالب باشد، خانواده ذیل مقوله‌ی نسبتاً دموکراتیک و در صورت وجود عکس این حالت ذیل مقوله‌ی نسبتاً غیر دموکراتیک قرار خواهد گرفت.
در بخش‌هایی از این پژوهش، مطابق با اهداف تحقیق، کوشش شده است شکل مطلوب مؤلفه‌ها و یا خانواده‌های بازنمایی شده در تله‌فیلم‌ها از سایر اشکال متمایز گردد. این تمایز بر اساس سه ملاک زیر انجام شده است:

ارائه‌ی تصویر مثبت از الگو
موفقیت و آرامش خانواده‌ای که الگو در آن جریان دارد
تکرار الگو

اکنون با تذکر این توضیحات، مقدمات لازم برای گزارش یافته‌های این پژوهش فراهم می‌گردد.

یافته‌های پژوهش
پیش از این در فصل روش تحقیق پژوهش دو نوع آرمانی خانواده‌ی دموکراتیک و غیر دموکراتیک به تفصیل تشریح شد. در این فصل، بر اساس اهداف پژوهش، بازنمایی انواع روابط و نقش‌های خانوادگی موجود در برخی از فیلم‌های تلویزیونی پخش شده از سیما با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوای کیفی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

پیش از پرداختن به به مؤلفه‌های مد نظر پژوهش، خلاصه‌ای از داستان هفت فیلم مورد مطالعه آورده می‌شود.

الف- از شنبه تا 5شنبه
در این فیلم اختلافات زن و شوهری جوان به تصویر کشیده می‌شود که زن (مینا بوستانی) استاد دانشگاه و شاعر معاصر و همسرش کارمند یک شرکت است. همین موضوع عاملی برای شروع اختلافی بزرگ می‌شود چراکه مرد احساس می‌کند همسرش بدون او نیز می‌تواند زندگی کند و او در زندگی خانوادگی خود با همسرش جایگاه یک مرد را ندارد. همسر وقتی متوجه این طرز فکر شوهرش می‌شود خانه را ترک می‌کند و مرد پی می‌برد که پیشرفت زن مانعی برای او نیست.

ب- ای دوست مرا به خاطر آور
زن و شوهری در شب عروسی‌شان جناق می شکنند و این جناق در طول زندگی این زوج باعث مشکلاتی می‌شود که لحظه های شیرین و تلخی را رقم می زند و باعث بروز اختلافات و درگیری‌های شدید میان آن‌ها می‌شود.

پ- پایان راه
بابک، سهراب و هما باخبر می‌شوند که پدرشان در بیمارستانی در شمال بستری شده است. برخورد آنها با این خبر متفاوت است. هر کدام از برادرها به

Author: