پایان نامه رایگان درباره نگهداری و مقایسه

شکل4-6-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر ظرفیت نگهداری آب……………………………………………..65
شکل4-7-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی آب…………………………………………………66
شکل4-8-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی هوا………………………………………………….66
شکل4-9-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد ذرات جامد…………………………………………………67
شکل4-10-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد نیتروژن کل…………………………………………………75
شکل4-11-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد کربن آلی…………………………………………………….75
شکل4-12-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد C/N…………………………………………………………..76
شکل4-13-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار فسفر…………………………………………………………..76
شکل4-14-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار پتاسیم…………………………………………………………77
شکل4-15-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار سدیم………………………………………………………….77
شکل4-16-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار کلسیم………………………………………………………….78
شکل4-17-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار منیزیم………………………………………………………….78
شکل4-18-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدارمنگنز……………………………………………………………79
شکل4-19-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار روی……………………………………………………………79
شکل4-20- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار EC……………………………………………………………..80
شکل4-21- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدارPH………………………………………………………………80
شکل4-22-مقایسه تعداد برگ در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..89
شکل4-23-مقایسه تعداد شاخه جانبی در بسترهای کشت………………………………………………………………..89
شکل4-24-مقایسه ارتفاع گیاه در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..90
شکل4-25-مقایسه شاخص سطح برگ در بسترهای کشت……………………………………………………………….90
شکل4-26-مقایسه شاخص کلروفیل در بسترهای کشت………………………………………………………………….91
شکل4-27-مقایسه پهنای برگ در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..91
شکل4-28-مقایسه اندازه طول برگ در بسترهای کشت…………………………………………………………………..92
شکل4-29-مقایسه وزن تر اندام هوایی در بسترهای کشت……………………………………………………………….92
شکل4-30-مقایسه وزن خشک اندام هوایی در بسترهای کشت………………………………………………………..93
چکیده
  دانلود تحقیق در مورد ماموریت و اطلاعات
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.