پایان نامه رایگان درباره نتایج حاصل از برآورد و تابع کاب داگلاس

αl+α T+α H+α Z+α W=1
BLL+BLT+BLH+BLZ+BLW=0
(15) BTL+BTT+BTH+BTZ+BTW=0
BHL+BHT+BHH+BHZ+BHW=0
BZL+BZT+BZH+BZZ+BZW=0
BWL+BWT+BWH+BWZ+BWW=0
معادله سهم هزینه دارای این ویژگی است Si=1∑ وبه این مفهوم کهPiXi=C∑ می باشد .
برای برآورد این مجموعه معادلات ، به ویژه چون معادلات سهم هزینه نهاده ها به هم وابسته هستند از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) استفاده شد .برای برآورد همزمان این معادلات به سبب شرایط یا قید همگنی وقرینگی (که از حاصل جمع سهم هزینه نهاده برابر یک ناشی می شود )حذف یکی از معادلات الزامی است .پس اطلاعات یکی از معادلات اضافی است واز دیگر معادلات به طور کامل قابل استخراج است .
در این مطالعه در ابتدا در معادله لگاریتمی سهم هزینه تمامی نهاده ها (به غیر از نهاده سطح محصول )رابر قیمت نهاده زمین تقسیم میکنیم . بعبارتی n-1 این سهم هزینه ها دارای اشکال خطی اند سپس برای رفع همبستگی بین معادلات ، تعداد معادلات از 5معادله به 4معادله کاهش می یابد .لذا معادلات سهم هزینه نهاده ها پس از حذف نهاده زمین به شرح زیر خواهد بود :(همان ،87)
Sl=α L+BLLLN(PL/PZ)+BLT LN(PT/PZ)+BLH LN(PH/PZ +BLW LN(PW/PZ)+ δ ly LNY
ST=α T+BTLLN(PL/PZ)+BTT LN(PT/PZ)+BTH LN(PH/PZ)+ BTW LN(PW/PZ)+ δ Ty LNY SH=α H+BHLLN(PL/PZ)+BHT LN(PT/PZ)+BHH LN(PH/PZ)+ BHW LN(PW/PZ)+ δ Hy LNY
SW=αW+BWLLN(PL/PZ)+BWT LN(PT/PZ)+BWH LN(PH/PZ)+BWW LN(PW/PZ)+ δ Wy LNY (16)
پس از تخمین سیستم معادلات همزمان (16) می توان با به کارگیری قیود معادله (15) ضرایب معادله سهم مربوط به نهاده زمین (Z) را بدست آورد .(همان ،87)
αZ=1-α L-α H-α T-α W
BLZ=-(BLL+BLH+BLT+BLW)
(17) BTZ=-(BTL+BTH+BTT+BTW)
BHZ=-(BHL+BHH+BHT+BHW)
BWZ=-(BWL+BWH+BWT+BWW)
BZZ=-(BZL+BZH+BZT+BZW)
برای افزایش کارایی ونیز محاسبه ضریب های مربوط به سطح تولید ، به معادلات سهم هزینه نهاده ها (معادله 16) تابع هزینه کل نیز به شکل زیر افزوده شد :
با توسل به روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری ، این دستگاه معادلات توسط بسته نرم افزاری Eviews برآورد شده وپس از انجام سه آزمون هموتتیکی ،بازده ثابت نسبت به مقیاس وشکل تابع کاب داگلاس ، به محاسبه
کشش های جانشینی وقیمتی نهاده ها پرداخته شد .در ادامه به نتایج حاصل از برآورد الگو اشاره شده است .
4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق جهت برآورد تابع هزینه عبارتند از مقدار تولید وهزینه کل پرداختی بابت
محصول ، سهم هریک از نهاده های تولید ازهزینه کل محصول وبالاخره قیمت نهاده های تولید آن می باشد .
نهاده های بکار رفته در تولید عبارتند از نیروی کار ، زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، آب
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.