پایان نامه رایگان درباره معادلات همزمان و تابع تقاضای آب

با توجه به متنوع بودن نوع فعالیت واحدهای تولیدی وهمچنین متفاوت بودن محصول تولیدی هریک از واحدهای تولیدی برای محاسبه سهم هزینه نهاده های تولید بایستی به هزینه های نهاده های تولید (قیمت )ومیزان نهاده بکاررفته در تولید محصول دسترسی داشته باشیم . لذا در ادامه به بررسی هزینه نهاده های (متغیرها) بکار رفته در تولید خواهیم پرداخت .
1-هزینه نهاده نیروی کار:
هزینه نهاده نیروی کار برابر است با حاصل جمع دستمزد پرداختی به کارگران شاغل درکارگاههای تولیدبرای مقطع زمانی سال 1391-1390 می باشد (مبنای دستمزد پرداختی به کارگران ماهیانه بوده است )
2-هزینه نهاده ماشین آلات :
هزینه نهاده ماشین آلات برابر است با حاصل جمع میانگین قیمت پرداختی (هزینه شده )بابت استفاده ازکلیه ماشین آلات مستقر در واحد تولیدی برای مقطع زمانی مربوطه می باشد
3-هزینه نهاده ساختمان :
هزینه نهاده ساختمان برابر است باحاصل جمع قیمت پرداختی بابت خرید ویا اجاره ساختمان و تاسیسات موجود درواحد تولیدی برای مقطع زمانی مربوطه می باشد
4-هزینه نهاده زمین :
هزینه نهاده زمین برابر است با حاصل جمع قیمت پرداختی بابت خرید یا اجاره زمین واحد تولیدی برای مقطع زمانی مورد نظر (سال 1391-1390)می باشد
5-هزینه نهاده آب :
هزینه نهاده آب برابر است با حاصل جمع قیمت پرداختی بابت آب (آب لوله کشی شده (قبوض صادره شرکت آب وفاضلاب ) و یا آب خریداری شده به صورت تانکر )می باشد
لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات مربوط به هزینه ها ومیزان نهاده های به کاررفته در تولید از طریق پرسشنامه واز سطح واحدهای تولیدی جمع آوری شده است .(یافته های تحقیق )
4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله :
الگوی تنظیم شده برای استخراج تابع تقاضای آب وشناسایی ساختار تولید آن متشکل از تابع هزینه کل ترانسلوگ لگاریتمی ومعادلات سهم هزینه نهاده است که به روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد شده است .
برای برآورد مدل طی دوره 1391-1390 معادلات همزمان 9،10،11،12،13 به علت قیود حاکم بر تابع هزینه ترانسلوگ ابتدا معادلات 9،10،11و13 برآورد می گردد وسپس ضرایب معادله 12 با توجه به قیود به دست می آیند.
برآورد معادله هزینه کل ترانسلوگ در جدول (4-1)آمده است . مندرجات این جدول حاکی از آن است که از بین 21 ضریب برآورد شده در سطح معنی داری=0.05αضرایب 8 متغیر منی دار نیستند .که این ضرایب عبارتند از : ضریب قیمت نیروی کار ، ضریب توان دوم قیمت نیروی کار ، ضریب حاصل ضرب قیمت ماشین آلات در قیمت نیروی کار ، ضریب حاصل ضرب قیمت آب در قیمت نیروی کار ، ضریب توان دوم قیمت ماشین آلات ، ضریب حاصل ضرب قیمت ماشین آلات در قیمت آب ، ضریب توان دوم قیمت آب و ضریب حاصل ضرب قیمت نیروی کار در مقدار تولید است .(که در معادله سهم هزینه نیروی کار ، ضریب تولید می باشد ) . بی معنی بودن ضرایب فوق (به استثنای ضریب حاصلضرب قیمت نیروی کار در مقدار تولید )را
می توان به علت قرینگی ماتریس هشین تابع هزینه کل در معادله سهم هزینه نهاده ها دانست .
از سوی دیگر به علت معنی دار شدن قریب به اتفاق ضرایب معادلات و همچنین بالا بودن ضریب تعیین (معادل 97 درصد ) تائیدی بر مناسب بودن برآورد خواهد بود . بعبارتی ضریب تعیین مدل R2=0.97که نحوه برازش مدل را نشان می دهد خود بیانگر این است که در حدود 97درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل توضیح داده می شود و از نظر اقتصاد سنجی مدل به علت بالا بودن ضریب تعیین از برازش خوبی برخوردار است .
ضرایب تعیین معادله های سهم نسبی نیروی کار ، زمین ،آب وساختمان به ترتیب برابر است با :0.21 ، 0.48، 0.35 و0.32 می باشد
جدول( 4-1)تخمین تابع لگاریتمی هزینه ترانسلوگ
متغیرها
ضرایب
انحراف استاندارد
اماره t
احتمال
65.57
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.