پایان نامه رایگان با موضوع عدم اطمینان و دینامیکی

الف) تئوری‌های لایه‌لایه‌ای
در این دسته از تئوری‌ها، میدان جابجایی درهر لایه به صورت مستقل تعریف می‌شود. بنابراین در لایه ام خواهیم داشت
‏1 1
تعداد متغیرهای مجهول در این نوع فرمول‌‌سازی، بستگی به مقدار لایه‌ها دارد. معادله‌های حاکم برای هر لایه به صورت جداگانه نوشته می‌شود و شرایط مرزی بین لایه‌ای مرتبط با تنش‌ها و تغییر شکل‌ها به عنوان شرط‌های اضافی اعمال می‌گردند.
در صورت اهمیت جزئیات رفتار هر یک از لایه‌ها به‌صورت جداگانه و یا احتمال بروز تغییرات شدید گرادیان مولفه‌های میدان جابجایی در بین لایه‌ها، لزوم استفاده از تئوری‌های لایه‌لایه‌ای قابل توجیه است. اگرچه کاربرد آن‌ها منجر به افزایش تعداد مجهول‌های مساله و پیچیدگی بیشتر آن می‌گردد. تئوری‌های لایه‌لایه‌ای برخلاف تئوری‌های تک‌لایه معادل، امکان ارضای پیوستگی تنش‌های عرضی در مرز بین لایه‌ها را فراهم می‌سازد. این تئوری‌ها به دو دسته عمده تقسیم می شوند:
1) تئوری‌های لایه‌لایه‌ای جزیی
دراین تئوری‌ها توزیع لایه‌ای تنها برای مولفه‌های درون-صفحه‌ای میدان جابجایی در نظر گرفته می‌شود.
2) تئوری‌های لایه‌لایه‌ای کامل
که در آن هر سه مولفه جابجایی در هر لایه به صورت جداگانه تعریف می‌شوند.
تئوری‌های لایه‌لایه‌ای قابلیت بیان تغییرات زیگزاگی مولفه‌های جابجایی درون-صفحه‌ای را در راستای ضخامت ورق دارند. این رفتار زیگزاگی در ورق‌های لایه‌لایه‌ای ضخیم آشکارتر است، به دلیل این‌که در آن‌ها مدول برشی عرضی تغییرات شدیدی در راستای ضخامت ورق دارد. تعداد بسیاری از این دسته از تئوری‌ها در مراجع ]‌[59 و ]‌[6 یافت می‌شود. به‌عنوان نمونه، کو و همکاران ] [8 ، تئوری لایه‌لایه‌ای درجه‌های بالایی را به فرم زیر برای آنالیز دینامیکی ورق‌های لایه‌لایه‌‌ای به‌کار برده‌اند. نثیر و همکاران، [7] شکل تعمیم‌یافته‌ای از این نوع تئوری‌ها را با بیان متغیرهای جابجایی براساس چند‌جمله‌ای‌های لاگرانژی ارایه دادند.

  تحقیق با موضوع پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و از نظر نوع تولیدات چگونه است

شکل ‏1 1 تقریب‌ خطی‌ جابجایی در تئوری ‌لایه‌لایه‌ای برای مولفه‌های جابجایی لایه‌یI ام [59 ]
ب) تئوری‌های تک‌لایه معادل
در این روش همه‌ی ورق لایه‌لایه، به‌عنوان یک لایه معادل در نظر گرفته شده است و مولفه‌های میدان جابجایی به فرم زیر بیان ‌می‌شوند.
(‏1 2 )
در ادامه به‌منظور آشنایی بیشتر با تئوری‌های ورق، مروری بر تئوری کلاسیک ورق، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر خواهد گردید و در پایان مقاله‌های مرتبط با تئوری دو‌متغیره پالوده شده بیان می‌گردد.
1)تئوری کلاسیک ورق‌های لایه‌لایه‌ ای
این تئوری فرم توسعه یافته تئوری معروف کلاسیک ورق برای ورق‌های مرکب لایه‌ای است. در این تئوری میدان جابجایی به شکل زیر بیان می‌گردد.
(‏1 3 )
که ، و مولفه‌های تغییر مکان در راستای ، و دستگاه مختصات در یک نقطه از میان-صفحه است.
به‌طور کلی سه شرط در این تئوری مورد استفاده قرار گرفته‌ است.
الف: صفحه عمود بر میان صفحه بعد از تغییر شکل هم بر میان-صفحه عمود باقی می‌ماند.
ب: یک خط مستقیم، عمود بر صفحه میانی پس از تغییر شکل نیز به صورت مستقیم و بدون انحنا می‌باشد.
ج: طول خط مستقیم عمود بر صفحه میانی قبل ازتغییر شکل، پس از تغییر شکل نیز تغییر نمی‌کند.

شکل ‏1 2 – یک ورق مستطیلی بر اساس فرض‌های تئوری کلاسیک، قبل و پس از تغییر شکل [59 ]
در نظر گرفته نشدن اثرهای تغیر شکل برشی عرضی، کاربرد تئوری کلاسیک ورق را به وررق‌های نازک و ورق‌های با نسبت مدول الاستیسیته به مدول برش کم، محدود می‌سازد. در بسیاری از کاربرد‌های مهندسی، مثلا سیلندرهای راکتورهای هسته‌ای، لزوم استفاده از دیواره‌های ضخیم امری گریز ناپذیر است . در این موارد نتایج آنالیز تئوری کلاسیک قابل اعتماد نخواهد بود. و موجب به‌دست ‌آمدن مقدار تغییر شکل کمتر و فرکانس طبیعی و بار بحرانی بیشتری در جهت عدم اطمینان می‌شود. از این رو به‌منظور در‌نظر‌گرفتن اثر‌های تغییر شکل برشی عرضی در رفتار ورق‌ها و پوسته‌ها، دسته جدیدی از تئوری‌ها موسوم به تئوری‌های تغییر شکل برشی توسعه داده شده است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.