پایان نامه رایگان با موضوع سلسله مراتبی و سلسله‌مراتب

جدول ‏42- مقایسه‌ی همگرایی فرکانس‌های ارتعاش آزاد بی‌بعد ورق مستطیلی عمودسانگرد تک‌لا بر پایه تئوری RPT 76
جدول ‏43 مقایسه‌ی همگرایی فرکانس‌های ارتعاش آزاد بی‌بعد ورق عمودسانگرد نامتقارن بر پایه تئوری RPT 77
جدول ‏44- فرکانس مبنای ارتعاش آزاد بی‌بعد برای یک ورق لایه‌لایه نامتقارن عمودچین با 78
جدول ‏45- فرکانس طبیعی ارتعاش آزاد بی‌بعد برای یک ورق لایه‌لایه نامتقارن عمودچین با 79
جدول ‏46- مقایسه‌ی‌ فرکانس مبنای ارتعاش آزاد بی‌بعد برای یک ورق نامتقارن 80
جدول ‏47- مقایسه‌ی‌ فرکانس مبنای بی‌بعد برای یک ورق تک‌لا با شرایط مرزی مختلف( ) 82

فهرست شکل‌ها
شکل ‏11 تقریب‌ خطی‌ جابجایی در تئوری ‌لایه‌لایه‌ای برای مولفه‌های جابجایی لایه‌یI ام [59 ] 11
شکل ‏12- یک ورق مستطیلی بر اساس فرض‌های تئوری کلاسیک، قبل و پس از تغییر شکل [59 ] 12
شکل ‏13- یک ورق بر اساس فرض‌های تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، قبل و پس از تغییر شکل] [59 13
شکل ‏14- یک ورق بر اساس فرض‌های تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم، قبل و پس از تغییر شکل] [59 15
شکل ‏15- مقایسه کیفی جابجایی مولفه‌های درون-صفحه در راستای‌ ضخامت ورق در تئوری‌های مختلف ورق ] [59 16
شکل ‏31- دستگاه مختصه‌های مادی و جهانی ورق مرکب تک‌لا] [59 30
شکل ‏32 المان مستطیلی چهار‌گرهی 32
شکل ‏33 یک المان مستطیلی ناهم‌دیس با سه درجه آزادی در هر گره [59 ] 34
شکل ‏34 یک المان مستطیلی هم‌دیس با چهار درجه آزادی در هر گره [59 ] 35
شکل ‏35 چیدمان تابع‌های درون-صفحه سلسله‌مراتبی المان مستطیلی به‌دست آمده از ضرب تابع‌های شکل المان میله 39
شکل ‏36 روش به‌دست آوردن تابع‌های شکل دوبعدی سلسله مراتبی با مرتبه پیوستگی به‌صورت نمادین 40
شکل ‏37 روش به‌دست آوردن تابع‌های شکل دوبعدی سلسله مراتبی مرتبه پیوستگی به‌صورت نمادین 42
شکل ‏38 چیدمان تابع‌های برون-صفحه سلسله مراتبی المان مستطیلی به‌دست آمده از ضرب تابع‌های شکل یک‌بعدی تیر 42
شکل ‏41 دستگاه مختصات و شماره‌گذاری لایه‌ها برای یک ورق لایه‌لایه 61
شکل ‏42 وضعیت درجه‌های آزادی مرز المان مستطیلی برای شرط مرزی تکیه‌گاهی ساده نوع اول 75
شکل ‏43 شرایط مرزی مختلف ورق مستطیلی] [42 81
شکل ‏44 جابجایی عرضی شکل‌مود روش المان محدود سلسله مراتبی با شش تابع برای شرایط تکیه‌گاهیSSSS 83
شکل ‏45 جابجایی عرضی شکل‌مود روش المان محدود سلسله مراتبی با شش تابع برای شرایط تکیه‌گاهیCCCC 83
شکل ‏46 جابجایی عرضی شکل‌مود روش المان محدود سلسله مراتبی با شش تابع برای شرایط تکیه‌گاهیFFFF 84

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.