پایان نامه دینامیکی و مقایسه

تأثیر عواملی مانند فاصله کانونی زلزله و پارامترهای سیستم مثل پریود سازه، حد جاری شدن، نسبت سخت شوندگی و نوع رفتار غیر خطی مصالح در این ضریب بررسی شده است. مطالعه نشان داده است که تأثیر عامل فاصله کانونی زلزله و زوال سختی در ضریب کاهش نیرو بسیار ناچیز است. بر اساس ضریب کاهش نیروی متوسط در رابطه زیر برای تخمین ضریب کاهش نیرو به دست آمده است.
(2-13)
(2-14)
که در آن سختی سیستم بعد از جاری شدن و به صورت درصدی از سختی اولیه سیستم است و پارامترهای b, a بر حسب در جدولی ارائه شده است که در مرجع]ناسار و کراوینکلر[ ارائه شده است.[5] نتایج این تحقیق در شکل های(2-16) و (2-17) آورده شده است.
شکل (2-16) ضریب اصلاح مربوط به سیستم چند درجه آزادی[5]
شکل (2-17) ضریب کاهش نیرو در اثر شکل‌پذیری با پریود ارتعاشی[5]
2-4-8- ویدیک، فجفر و فیشینگر:
بر اساس ضریب کاهش مقاومت متوسط به دست آمده برای 20 نگاشت در غرب آمریکا و زلزلۀ 1979 مونته‌نگرو و یوگوسلاوی، یک رابطه ساده برای تقریب کاهش نیرو به دست آمده است. در این مطالعه سیستم یک درجه آزادی، با رفتار هیسترزیس دو خطی و زوال در سختی (مدل Q) یا میرایی ویسکوز متناسب با جرم و سختی اولیه سیستم در نظر گرفته شده است. ضریب کاهش نیرو به صورت یک رابطه ساده ارائه شده است که شامل یک رابطه دو خطی است. در قسمت اول که مربوط به محدودۀ پریود کم می‌باشد مقدار به صورت خطی از مقدار تا به محدوده‌ای تقریباً نزدیک به ضریب شکل‌پذیری، با پریود به صورت خطی افزایش می‌یابد و در قسمت بعد، ضریب کاهش نیرو به صورت یک مقدار ثابت باقی می‌ماند. جزئیات رابطه ارائه شده بستگی به رفتار هیسترزیس و میرایی سیستم دارد. برای سیستم با رفتار هیسترزیس مدل Q و 5% میرایی متناسب با جرم رابطه ذیل در نظر گرفته شده است.
(2-15)
(2-16)
که در آن:
(2-17)
ضریب کاهش مقاومت محاسبه شده با استفاده از ضرایب تشدید و مربوط به 20 رکورد زمین که در مطالعه در نظر گرفته شده است در شکل (2-18) نشان داده شده است.[7]
شکل (2-18) رابطه خطی ضریب رفتار سازه در مقابل پریود ارتعاشی[33] [38]
2-4-9- میراندا و برترو:
در این مطالعه به صورت گسترده از رکوردهای زمین‌لرزه در ارتباط با یکدیگر برای مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف رکوردهای زمین‌لرزه در تعیین ضریب کاهش نیرو استفاده شده است. برای مطالعه اثر شرایط خاک محل در ضریب کاهش نیرو، گروهی از 124 رکورد زمین‌لرزه در محدوده وسیعی از خاک‌های مختلف در طی زلزله‌های مختلف استفاده شده است. حرکات ثبت شده در سنگ، حرکات ثبت شده در آبرفت و حرکات ثبت شده در خاک‌های خیلی‌نرم حاصل از رسوب‌گذاری رودخانه‌ای که با سرعت پایین موج برشی در آنها مشخص می‌شوند.
ضریب کاهش مقاومت برای سیستم یک درجه آزادی با میرایی 5% و با شکل‌پذیری 2 تا 6 محاسبه شده است. سپس متوسط ضریب کاهش مقاومت برای هر گروه از خاک‌ها رسم شده است. علاوه بر در نظر گرفتن شرایط خاک محل، اثر پارامترهای دیگر مثل بزرگی زلزله و فاصله کانونی نیز در تعیین کاهش نیرو در نظر گرفته شده است. مطالعه نشان داده است که شرایط خاک تأثیرگذار بر ضریب کاهش نیرو است(مخصوصاً برای خاک خیلی نرم) ولی بزرگی و فاصله تأثیر چندانی در متوسط ضریب کاهش مقاومت ندارد. نتایج این تحقیق در شکل(2-19) آورده شده است.)
شکل (2-19) تأثیر عوامل زمان تناوب و نوع خاک بر ضریب شکل‌پذیری سازه[14]
2-4-10- مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی سیستم مهاربند زانویی:
بلندرا جهت دستیابی به مشخصات غیر الاستیک KBF، یک مدل با مقیاس بزرگ از KBF یک طبقه را آزمایش نمود و از روند آزمایش شبه دینامیکی استفاده نمود. در این آزمایش ابتدا شکل‌پذیری 4 و بیشینه جابجایی نسبی طبقه از ارتفاع به دست آمد. بکارگیری از اتصالات مناسب‌تر امکان افزایش شکل‌پذیری تا 5 را به آن‌ها می‌داد. همچنین آزمایشات بیشتری از سیستم KBF با المان زانویی تسلیم شده در برش با مقاطع مختلف انجام گردید که در آن یک شکل‌پذیری 6 و بیشینه جابجایی نسبی طبقه را به دست آوردند. [25] [17]
اخیراً بلندرا و همکارانش در یک سیستم دو طبقه با استفاده از مقاطع I شکل گرم نورد شده با سخت کننده جان آزمایشاتی انجام داده‌اند که نتایج نشان از شکل‌پذیری 7 تا 13 دارد. این نتایج نشان می‌دهد که طراحی صحیح المان‌های زانویی می‌تواند برای سیستم KBF امکان تحمل زلزله‌های بسیار شدید را فراهم آورد.
خسروی و مفید نشان دادند که رفتار غیر خطی مهاربند زانویی تحت بارهای جانبی در مودهای تسلیم خمشی و برشی به پیکربندی آن‌ها وابسته است. [45]. حسینی هاشمی وعالمی در یک مطالعه رفتار قاب‌های مهاربندی شده زانویی را با مهاربندهای هم‌مرکز مقایسه نمودند. آنها نشان دادند که سختی قاب‌های زانویی نزدیک به قاب‌های هم‌محور بوده و میزان این سختی به میزان زیادی متأثر از مقطع عضو زانویی است [44].
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.