پایان نامه درمورد نقش پلیس:تعریف پیشگیری

: پیشگیری از جرم
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است.درمبحث نخست،گفتار اول مربوط به مفهوم لغوی پیشگیری بوده ودرگفتار دوم، مفهوم اصطلاحی وجرم شناسی پیشگیری ارائه شده است.درمبحث دوم نیز ،گفتار اول مربوط به  انواع پیشگیری ازحیث رویکرد است که درآن به پیشگیری کیفری وپیشگیری غیر کیفری اشاره می گردد،در گفتار دوم انواع پیشگیری ازحیث نحوه عمل که شامل پیشگیری فعال وپیشگیری انفعالی است توضیح داده می شود ودر گفتار سوم، انواع پیشگیری ازحیث سطوح اجرایی که شامل پیشگیری اولیه ثانویه وثالث است تبیین می شود.
 
مبحث اول : تعریف پیشگیری
از پیشگیری از جرم تعاریف ومعانی مختلفی ارائه شده است واین امر حاکی از گستردگی موضوع است تا جایی که می توان گفت دراکثر علوم ورشته ها به آن پرداخته شده وراهکارهای مختلف ومتفاوتی ارائه شده است.در مبحث حاضر ابتدا به تعریف و  مفهوم  پیشگیری از جرم ازدیدگاه لغوی پرداخته سپس مفهوم جرم شناسی پیشگیری مورد مطالعه قرار  می گیرد.
در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم ، پیشگیری از وقوع جرم « پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن » تعریف شده است. در تعریفی که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استافورد[1]انگلستان ارائه شده ، پیشگیری از جرم به نحو زیر تعریف شده است : « پیشگیری از جرم ،پیش بینی ، شناسایی و برآورد خطر جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن یا کاهش آن است».
 
واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به عنوان « کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن » تعریف کرده است.
به نظر مرکز مذکور به دلایل متعدد ارائه تعریف از پیشگیری دشوار است .از جمله دلایل این دشواری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. 1. واژۀ پیشگیری از نظر اصطلاحی معانی متعدد و مفهوم شناوری دارد؛
  2. 2. شکل ها و تمایزهای مختلفی از پیشگیری از جرم امکان پذیر است.این واژه درسطح بین المللی در سطوح مختلف به کار برده شده است و به ندرت ممکن است مفهوم آن ایجاد ابهام کند؛
  3. 3. به عنوان یک مفهوم، پیشگیری از جرم می تواند بسیاری از مباحث نظری را در برگیرد و بین جرم شناسان اتفاق نظری در مورد ادغام و تلفیق نظریه های مربوط به پیشگیری از جرم وجود ندارد؛
  4. 4. تفسیر قابل انعطاف واژۀ “پیشگیری” اجازۀ استفاده از این کلمه را در معانی مختلف می دهد.[2]

مركز بین المللی پیشگیری از جرایم در تعریف این واژه عنوان می‌دارد: «هر عملی كه باعث كاهش بزهكاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص كردن و حل كردن عوامل ایجادكننده این مشكلات به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرایم است.
آقای گسن، جرم شناس فرانسوی، برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است. به نظر وی :
1.اقدامی پیشگیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن اقدام مؤثر علیه عوامل یافرایندهایی است که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین کننده دارند؛
2.اقدام های پیشگیرانه، جمعی هستند یعنی مخاطب آنها کل جامعه یا بخش وگروه معینی از جامعه هستند؛

  1. 3. اقدام هائی پیشگیرانه خوانده می شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یاکجروانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آنها؛
  2. 4. اقداماتی پیشگیرانه تلقی می شوند که قهرآمیز و سرکوبگر نباشند.[3]

[1] Stafford.
[2] Crime Prevention Unit of Department of Justice, 2007, p1.
1 مجموعۀ مقالات پیشگیری از جرم، ص21.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم