پایان نامه درمورد مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی و مقیاس عاطفه مثبت و منفی

و- حداقل سابقه ی شش ماه مصرف مداوم مت آمفتامین (شیشه) به میزان یک چهارم گرم بصورت روزانه داشته باشد.
ز- علت مراجعه به مرکز درمانی صرفا مصرف شیشه باشد.
ح- تا یک ماه قبل در هیچ برنامه درمانی به غیر از برنامه خود مرکز شرکت نکرده باشند.
خ-به مدت حداقل یک ماه در مرکز اقامت داشته باشد.
ف- حداقل تحصیلات سیکل باشد.
ابزارهای پژوهش
آزمون ولع القایی با نشانه
این آزمون بر اساس الگوی بازفعال سازی نشانه ساخته شده است. در این روش ها، که مبتنی بر نظریات شرطی سازی می باشند، از نشانه های عموماً تصویری مربوط به مصرف مواد، برای القاء ولع مصرف در بررسی ها بهره گرفته می شود.فرض اساسی روش های القای ولع مصرف، با استفاده از بازفعال سازی نشانه این است که الگوی پاسخ به محرک‌های القاکننده ی ولع مصرف، به عنوان عملکردی از تجارب اولیه فرد با آن محرک،برای افراد و شرایط مختلف،متفاوت است.به طور معمول،فرض این است که تفاوت در واکنش به محرک های مربوط به دارو، احتمالاً از تجارب شرطی شدن ایجاد می شود و ناشی از تاریخچه ی مصرف آن دارو توسط فرد است (مکری، اختیاری، عدالتی و گنجگاهی، الف1387).
برای ساخت این آزمون از نرم افزار سوپر لب پرو نسخه 4 استفاده شد. تعداد 20 تصویر که در چهار طبقه مختلف شامل ماده محرک(شیششه)،ابزار مصرف،کشیدن و نشانه های مرتبط با مصرف گنجانده شده بودند برای شرکت کننده نمایش داده می شد و ایشان می بایست میزان ولع القا شده توسط تصویر را در یک طیف 0 تا 100 درجه ای مشخص کند.تصاویر استفاده شده توسط اختیاری و همکاران در آزمایشگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد تهیه و نرم شده بودند (اختیاری و همکاران،2009).
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
این مقیاس توسط واتسن،کلارک و تلگن (1988) ساخته شده است.ابزار خودسنجی 20 آیتمی هستند و برای اندازهگیری دو بعد خلقی یعنی “عاطفهی منفی” و “عاطفهی مثبت” طراحی شدهاند(واتسن و همکاران، 1988).هر خرده مقیاس 10 آیتم دارد.”مقیاسهای عاطفهی مثبت و عاطفهی منفی” یک ابزار خودسنجی است و با تغییر دستورالعمل میتوان هم شق “حالتی” آن را سنجید و هم شق “خصیصهای”؛ اگر چارچوب زمانی به هفته جاری اشاره کند شق حالتی عاطفه سنجیده میشود و اگر زمان طولانیتر در نظر گرفته شود، شق خصیصهای سنجیده میشود. دامنهی نمرات برای هر خرده مقیاس 10 تا 50 است.
شیوه نمره گذاری
آیتمهاروی یک مقیاس پنج نقطهای(1=به هیچ وجه، 2=کمی، 3=متوسط، 4=زیاد، 5=بسیار زیاد)از سوی شرکت کننده رتبهبندی میشوند.
بررسی روایی و پایایی
“مقیاسهای عاطفهی مثبت و عاطفهی منفی”از ویژگیهای مطلوب روانسنجی برخوردار است.ضرایب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 88/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 87/0 است.در اعتبار آزمون از راه بازآزمانی با فاصله 8 هفتهای برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 68/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 71/0 گزارش شده است (واتسن و همکاران، 1988). از لحاظ روایی نیز همبستگیهای میان این خرده مقیاسها با برخی ابزارهای سنجش که سازههای مرتبط با این عواطف را میسنجند مانند اضطراب و افسردگی نیز بالا گزارش شده است. برای نمونه، همبستگی خرده مقیاس عاطفی منفی با سیاههی افسردگی بک(BDI)، 58/0 و همبستگی خرده مقیاس عاطفه مثبت با این پرسشنامه، 36/0 و نیز همبستگی خرده مقیاس عاطفه منفی با مقیاس اضطراب آشکار پرسشنامه اضطراب آشکار- نهان، 51/0 و همبستگی خرده مقیاس عاطفه مثبت با مقیاس اضطراب آشکار، 35/0 گزارش شده است (واتسن و همکاران، 1988). در پژوهش گروئنوالد، ریف، مروزک و سینگر (2008) ضریب آلفای کرونباخ هر دو مقیاس عاطفه مثبت و منفی برابر با 86/0 و 91/0 به دست آمد. بخشیپور و دژکام (1384) اعتبار این دو خرده مقیاس را در یک نمونهی دانشجویی برابر با 87/0 به دست آورد.بخشی، دائمی و آجیلچی(1388)همسانی درونی این دو مقیاس را در یک نمونه دانشجویی 85/0 به دست آوردند که از اعتبار مطلوبی برخوردار بود.
دستگاه Activadose: این دستگاه ساخت آمریکا می باشد.دارای دو الکترود با پد های 5*7 می باشد. ماکزیمم شدت جریان وارد شده به بوسیله این دستگاه 4 میلی آمپر می باشد.منبع تغذیه دستگاه باطری 9 ولتی می باشد.
‏01دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز
الکترود دستگاه تحریک فراجمجمه ای الکتریکی مغز
روند اجرای پژوهش
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.