پایان نامه درمورد تحلیل عاملی تاییدی و عاطفه مثبت و منفی

ــــــ غرور و افتخار
ــــــ هراسان
فهرست منابع
احمدوند، محمدعلی (1387). اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن). ویراستار علمی: محمدحین سروری. تهران: دانشگاه پیام نور.
اختیاری، حامد؛ حسنی ابهریان، پیمان؛ مکری، آذرخش؛ دانشمند، رضا؛ گنجگاهی، حبیب؛ طباطبایی، حسین؛ غفاری هشجین، مهدی؛ نوری، مهری؛ علم مهرجردی، زهرا؛ و طاوسی مالواجردی، علیرضا (1388). بررسی تغییر ولع مصرف پایه و القایی نسبت به کراک هروئین با استفاده از تحریک مغز با جریان مستقیم الکتریکی از روی جمجمه (tDCS). فصلنامه اعتیاد، سال سوم، شماره 9. ص 29-31.
اختیاری، حامد؛ علم مهرجردی، زهرا؛ حسنی ابهریان، پیمان؛ رابرت فرنام، مهری نوری و مکری آذرخش (1389). بررسی و ارزیابی واژه های القاکننده ولع مصرف، در سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین فارسی زبان. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال دوازدهم، شماره 2 پیاپی 46. ص 69-82.
اختیاری، حامد؛ گنجگاهی، حبیب؛ حسنی ابهریان، پیمان؛ مکری، آذرخش؛ دانشمند، رضا؛ طباطبایی، حسین؛ علم مهرجردی، زهرا؛رضایی نیارکی، پدرام؛ نوری، مهری؛ غفاری هشجین، مهدی؛ و عقابیان، محمدعلی (1387الف). بررسی تفاوت های عصبی شناختی ولع مصرف با استفاده از fMRI ، در سوء مصرف کنندگان تدخینی کراک هروئین ، در دو گروه درمانجو و غیر درمانجو. فصلنامه اعتیاد، سال دوم، شماره 6. ص 19-21.
اختیاری، حامد؛ مکری، آذرخش؛ حسنی ابهریان، پیمان؛ دانشمند، رضا؛ طباطبایی، حسین؛ علم مهرجردی، زهرا؛ رضایی نیارکی، پدرام؛ نوری، مهری؛ غفاری هشجین، مهدی؛ عقابیان، محمدعلی؛ و گنجگاهی، حبیب (1387ب). بررسی جنبه های عصبی شناختی ولع مصرف با استفاده از fMRI ، در سوء مصرف کنندگان تدخینی کراک هروئین ، پیش و پس از پرهیز یک ماهه. فصلنامه اعتیاد، سال دوم، شماره 6. ص 21-23.
اختیاری، حامد؛ و مظاهری، محمد (1387). پرسشنامه های کاربردی در ارزیابی بیماران سوء مصرف مواد(بخش اول). فصلنامه اعتیاد ، شماره 4-5. ص 31-36.
اختیاری، حامد (1386). چالش های پیش رو در تعریف اعتیاد. فصلنامه اعتیاد، شماره 2. ص 37-41.
اختیاری، حامد؛ بهزادی، آرین؛ عقابیان، محمدعلی؛ عدالتی، هانیه؛ و مکری، آذرخش (1385). نشانه های تصویری القاءکننده ولع مصرف در معتادان تزریقی هروئین. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال هشتم، شماره 31. ص 43-52.
اختیاری، حامد؛ بهزادی، آرین؛ گنجگاهی، حبیب؛ مکری، آذرخش؛ عدالتی، هانیه؛ بختیاری، مرتضی؛ ربیعی، نغمه؛ و عقابیان، محمدعلی (1387ج). بررسی مناطق مغزی درگیر در ولع مصرف معتادان تزریقی هرویین به وسیله تصویربرداری مغزی عملکردی. فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 3؛ پیاپی (54(. 269-280.
اختیاری، حامد؛ عدالتی،هانیه؛ بهزادی، آرین؛ صفایی، هومن؛ نوری، مهری؛ و مکری، آذرخش (1387د). ساخت و بررسی کارآیی پنج آزمون تصویری ارزیابی ولع مصرف در معتادان مواد افیونی. فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره (3)؛ پیاپی 54. ص 337-349
– اختیاری، ح.، و پرهیزگار، س.ا . (1387). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی ابزاری کارامد در انجتم مداخلات غیرتهاجمی دراعتیاد ودیگر بیماری‌های مختلف مغزی، 16-22.
بهرامی احسان، هادی (1388). اعتیاد و فرایند پیشگیری (چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت.
ایروانی، م (1371). روانشناسی احساس و ادراک. جلداول، تهران: نشر سمت، چاپ اول.
بخشی‌پور، ع؛ دژکام، م (1384). تحلیل عاملی تاییدی مقیلس عاطفه مثبت و منفی. مجله روان شناسی. 9،351-365.
بشارت، م؛ درویشی لرد، م؛ زاهدمهر، ع و غلامعلی لواسانی، م (1392). نقش واسطه‌ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری. فصلنامه علمی پژوهشی. 2، 123-136.
بزمی،ن،(1390)روانشناسی وابستگی به مواد،تهران،انتشارات ارجمند
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.