پایان نامه درمورد تحلیل رگرسیون و استانداردها

که در آن PI شاخص خمیری به درصد می باشد. از 100%≥ 20% ≤ PIاستفاده شده و مقدار k به نزدیکترین ضریب 10 گرد می گردد. رابطه کلی دیگر عبارت است از:
Es = 9400 – 8900PI + 11600IL – 8800S
که در آن: S = Su /
جدول(2-10): مدول الاستیک از آزمونهای متعدد
2-9- زاویه اصطکاک داخلی ماسه ( ′φ(
تعیین و به کار گیری مقاومت برشی خاکها، از مسائل حائز اهمیت در مهندسی ژئوتکنیک است. ظرفیت باربری پی های سطحی و عمیق، پایداری شیروانی ها، طراحی دیوارهای حائل و طرح روسازی راه، همگی از مقاومت برشی خاک تاثیر می پذیرند. یکی از مهمترین پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای، زاویه اصطکاک داخلی آن است، که معمولا با استفاده از داده های آزمایش درجا ارزیابی می گردد.(Das, 2006)
2-9-1- ارزیابی زاویه اصطکاک ماسه از آزمایش های برجا و آزمایش های آزمایشگاهی
در یک طرح که اخیرا به انجام رسیده، نمونه های دست نخورده ویژه دچار یخ زدگی و سپس ذوب شدگی واقع شده و سپس تحت شرایط سه محوری جهت دستیابی به ′φ آزمایش شدند. این مقادیر متعاقبا با مقادیر N بدست آمده از گمانه های یکسان و حفاری های مجاور با استفاده از اصلاحات انرژی و روشهای نرمالیزه نمودن مرتبط شدن که شکل (2-7) نتایج نشان داده شده است .(Hatanaka & Uchida 1996)
شکل (2-7): برآورد زاویه اصطکاک داخلی بر اساس عدد نفوذ استاندارد نرمالیزه شده (Mayne, 2001)
2-9-2 مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان ′φ و N
روابط زیادی بین نتایج آزمایشSPT و مشخصات مقاومتی خاک، تهیه شده است. دو معادله اول از مجموع معادلات زیر مربوط به(1982) Shioi and Fukuiکه آنها را از استانداردهای راه آهن ژاپن دریافت کرده اند. معادله اول برای جاده ها و پل ها و معادله دوم برای ساختمان ها است.
φ =(18N70)0.5 + 15
φ =0.36 N70 + 27
φ = 0.45 N70 + 20
معادله بالا همبستگی بین زاویه اصطکاک داخلی و عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده را در حالت کلی نشان می دهد. در ضمن زاویه اصطکاک داخلی برحسب درجه است.
Peck and et al. (1974) رابطه زیر را براساس زاویه اصطکاک داخلی و عدد نفوذ استاندارد اصلاح نشده پیشنهاد کردند:
′φ = 53.881 – 27.6034exp (-0.0147N)
Zekkos and et al. (2004) براساس بهترین برازش از نتایج معادلاتی که توسط Hatanaka and Uchida (1996) پیشنهاد شده بود معادله زیر را ارائه کردند:
′φ=3.5 [(N1)60]0.5 + 22.3 ± Ɛ
که در آن (N1)60 عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده و Ɛ خطای استاندارد حاصل از تحلیل رگرسیون است.
در ادامه در جدول (2-11) به چند نمونه دیگر از روابط تجربی ارائه شده بین زاویه اصطکاک داخلی خاک و مقاومت نفوذ استاندارد اشاره می شود. در این جدول dφ زاویه اصطکاک داخلی ماسه N1 عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده و N عدد نفوذ استاندارد است.
جدول (2-11): همبستگی میان زاویه اصطکاک داخلی و عدد نفوذ استاندارد
توضیحات روابط تجربی مرجع
d =(20N1)0.5 + 20 φ Hatanaka and Uchida(1996)
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.