پایان نامه درمورد تحلیل آماری و پایان نامه

مطالعات بر روی گمانه های حفر شده نشان دهنده این است که تغییرات سطح آب زیرزمینی بعد از تثبیت زیاد نبوده و بالاترین سطح آب زیرزمینی مربوط به فصل بهار است. در مجموع عمق آب زیرزمینی بین 2 تا بیش از 30 متر دیده شده است. تراز آب زیرزمینی از شرق به غرب کاهش پیدا کرده و نشانگر جریان آب زیرزمینی از شرق به سمت غرب بوده و این وضعیت تا حدودی منطبق با شیب دشت تبریز می‌باشد (عمران راهور 1388) در شکل (3-17) تغییرات سطح آب زیرزمینی و نفوذ پذیری در طول مسیر خط 2 متروی تبریز قابل مشاهده است. همچنین در شکل (3-18) مقطع زمین شناسی مسیر خط 2 متروی تبریز نشان داده شده است.
شکل (3-17): تغییرات سطح آب زیرزمینی و نفوذپذیری در طول مسیر خط 2 متروی تبریز

شکل(3-18): مقطع زمین شناسی مسیر خط 2 متروی تبریز (عمران راهور، 1388)
3-11– جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
در راستای مطالعات ژئوتکنیک بخش اصلی به طول تقریبی 12 کیلومتر، تعداد 28 گمانه ماشینی و 9 چاهک دستی، در بخش توسعه غربی به طول تقریبی 5/2 کیلومتر 4 گمانه ماشینی و 1 چاهک دستی و همچنین در بخش توسعه شرقی به طول تقریبی 8 کیلومتر تعداد 19 گمانه ماشینی و 5 چاهک دستی حفاری شده است. در ضمن حفاری، علاوه بر انجام آزمایشات برجا، نمونه‌های دست‌نخورده و دست‌خورده از لایه‌های مختلف برداشته شده و برای انجام آزمایشات مکانیک خاک و سنگ به آزمایشگاه منتقل شده است.در جدول (3-2) به حجم اطلاعات موجود از طرح مورد مطالعه ارائه شده است.
جدول (3-2): حجم داده های مورد مطالعه در گزارش ژئوتکنیکی خط 2 متروی تبریز
آزمونهای مورد نیاز هدف پارامتر ژئوتکنیکی هدف تعداد آزمایش صورت گرفته در گزارشات ژئوتکنیکی
آزمایش نفوذپذیری لوفران هدایت هیدرولیکی 82 مورد
آزمایش SPT عدد N 245 مورد
آزمایش تک محوری مدول الاستیسیته 116 مورد
آزمایش تحکیم ضریب تحکیم و تخلخل اولیه 48 مورد
آزمایش تعیین وزن مخصوص رطوبت و وزن مخصوص 242 مورد
آزمایش برش مستقیم زاویه اصطکاک داخلی و ضریب چسبندگی 195 مورد
آزمایش سه محوره زاویه اصطکاک زهکشی شده 117 مورد
آزمایش نفوذپذیری آزمایشگاهی هدایت هیدرولیکی 46 مورد
آزمایش دانه بندی تعیین درصد عبوری از الک ها 115 مورد
3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات
3-12-1- نقشه ها
نقشه های مورد استفاده شامل نقشه های توپوگرافی و نقشه زمین شناسی چهارگوش تبریز و گزارش ها و پایان نامه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی موجود برای شهر تبریز می باشد.
3-12-2- دستگاه های مورد استفاده در پژوهش
مهمترین دستگاه های مورد استفاده در انجام مطالعات ژئوتکنیک طرح مورد مطالعه شامل دستگاه حفاری و دستگاه های تعیین سرعت موج برشی، تجهیزات آزمایشگاهی جهت تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده، مدول الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی می باشد.
3-12-3- نرم افزارهای استفاده شده
در کنار نرم افزار اداری مایکروسافت، از نرم افزار Rock work 14 برای رسم لاگ های زمین شناسی و پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی در طول خط 2 متروی تبریز استفاده شد. همچنین برای تعیین میزان همبستگی بین پارامترهای ژئوتکنیکی از نرم افزار Excel استفاده گردید. برای رسم هیستوگرام های مربوط به پارامترهای ژئوتکنیکی و تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد و برای نشان دادن گمانه ها بروی نقشه زمین شناسی و تصویر ماهواره ای به ترتیب از نرم افزار GIS و Google Earth استفاده گردید.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.