پایان نامه درباره همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی

شاخص شارپ
8-3 ) تحقیق همبستگی
تحلیل همبستگی زیرمجموعهای از تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی ) است که هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان متغیرها میباشد، البته درآن لزوما به دنبال کشف رابطه علت ومعلولی نیستیم، در واقع در این گونه از تحقیقات به دنبال پاسخ برای سه پرسش میباشیم که عبارتند از:
آیا بین دو متغیر در دست بررسی رابطه وجود دارد؟
(حال اگر پاسخ به این سوال بله بود به سراغ دو سوال زیر میرویم).
این رابطه از چه نوعی است؟ ( جهت این ارتباط مثبت است یا منفی ؟)
میزان و مقدار این ارتباط چقدر میباشد؟
1-8-3 ) تحقیقات همبستگى مثبت
هنگامی که جهت تغییر یک متغیر با جهت تغییر متغیر دیگر همسو باشد، بدین گونه که با افزایش یک متغیر دیگری نیز افزایش یابد و اگر یک متغیر کاهش یافت متغیر دیگر نیز کاهش یابد، در این صورت میگوییم بین دومتغیر همبستگی مثبت وجود دارد.
زمانی که ضریب همبستگی بین صفر تا یک باشد جهت همبستگی مثبت است و هر چه این ضریب به یک نزدیکتر باشد همبستگی مثبت شدیدتر و دو متغیر با یکدیگر همسوتر میباشند و نیز این عدد هر چه به صفر نزدیکتر باشد همبستگی مثبت ضعیفتر است.
2-8-3 ) تحقیقات همبستگى منفى
اگر جهت تغییر یک متغیر با جهت تغییر متغیر دیگر ناهمسو باشد و با افزایش یک متغیر دیگری کاهش یابد و بالعکس در این صورت میگوییم بین دو متغیر همبستگی منفی وجود دارد.
هنگامی که ضریب همبستگی بین صفر تا منفی یک باشد، همبستگی منفی است و هر چه مقدار این ضریب به یک نزدیکتر باشد، همبستگی منفی شدیدتر میباشد و در صورتی که این عدد به صفر نزدیک شود، همبستگی منفی ضعیفتر است.
اگر ضریب همبستگی صفر شود؛ یعنی، دو متغیر با یکدیگر رابطهای ندارند و مستقل از یکدیگر می باشند. اگر مقدار ضریب همبستگی یک باشد، نشان دهنده همبستگی کامل مثبت دو متغیر است و درصورتی که مقدار این ضریب منفی یک گردد می گوییم، دو متغییر همبستگی کامل منفی دارند.
9-3 ) ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی گشتاوری یا مرتبه صفر که توسط سرکارل پیرسون معرفی شده، روشی به منظور تعیین میزان و جهت رابطه میان دو متغیر می باشد. این روش همبستگی یک روش پارامتری است که مبتنی برکوواریانس و انحراف معیارهای دو متغیر است. ضریب همبستگی پیرسون عددی بین منفی یک تا یک را شامل می شود، صفر نشان دهنده عدم ارتباط دو متغیر و همبستگی یک نشان دهنده ارتباط کامل و همسوی دو متغیر و همبستگی منفی یک گواه ارتباط کامل ولی در جهت مخالف دو متغیر می باشد. برای محاسبه این ضریب از فرمولی که در زیر آمده استفاده میشود:
R =
x میانگین متغیر :
y میانگین متغیر :
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.