پایان نامه درباره مقایسه نسبی و تفسیر نتایج

(‏340)

شکل ‏326: نمودار معادله هندسی تیر دو سر گیردار صرفا تحت برش ناشی از لنگر متمرکز یکطرفه
با درنظر گرفتن حداقل مصالح برای رابطه 3-38 از رابطه 3-39:
(‏341)

معادله 3-40 بیانگر هندسه تیر دوسر گیردار، تحت لنگر متمرکز یکطرفه و بار گسترده قائم است. مجدداً متذکر می گردد که هدف از ارائه هندسه فوق، استفاده حداکثری از مصالح موجود در عضو بوده که ممکن است این موضوع بطور کامل محقق نگردد، لیکن می توان به فرم بهینه ای از تیر، تحت بارهای وارده دست یافت. در فصل بعد، پس از مدلسازی نمونه هائی با معادله در نرم افزار و بررسی نسبی آن با مدلی دارای هندسه ثابت، (با مصالح برابر) به مقایسه نسبی آنها پرداخته میشود.
خروجی ها و نتایج بدست آمده
مقدمه:
هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی تنشهای بوجود آمده در یک قاب تحت بارگذاری چرخه ای، افزایشی و نهایتاً ارائه سخت کننده اتصال است. در فصول گذشته با استفاده از روابط تحلیلی و نیز مشاهدات عینی، نقاط ضعف قابهای خمشی مشخص گردید. همچنین برای استفاده حداکثری از مصالح موجود در تیر، با توجه به نوع بارگذاری، معادلات هندسی عضو نیز ارائه گردید. در این راستا المانهائی بعنوان تیر ایده آل، مدلسازی و تحت بارگذاری مشخص قرار گرفته و تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدلسازیو روابط تحلیلی در یک قاب یک دهانه(با سخت کننده و بدون سخت کننده)، تحت بار گسترده یکنواخت قائم و بارچرخه ای(افزایشی) جانبی برای دهانه های 3 و 4 و 5 متری مورد ارزیابی قرار گرفت.
طرح و مشخصات اتصالات نمونه:
مدلهای ارائه شده در این بخش همگی با مقطع مسطتیلی و از نوع فولاد St37 با مشخصات مربوطه فرض می شوند لازم به ذکر است که در قسمتهائی خاص، جهت ارزیابی نسبی تیرهائی از حجم ثابتی از مصالح استفاده گردیده است (طول و عرض ثابت، ارتفاع متغیر). این امر دلیل توجیهی مناسبی برای بررسی هندسه در طراحی اعضاء سازه ای می تواند باشد، چرا که با حجم واحد عملکرد مناسبتری نسبت به سایر هندسه های متداول، اثبات می گردد. المانهائی که بعنوان تیر، مدلسازی و ورد ارزیابی قرار گرفته اند، شامل:
_ تیر کنسول تحت بار منفرد در انتهای آن
_ تیر کنسول تحت بار گسترده یکنواخت در طول آن
_ تیر دو سر گیردار تحت بار گسترده یکنواخت در طول آن و بار جانبی چرخه ای(یکطرفه)
که برای هریک از موارد فوق دو مدل، یکی با هندسه ثابت و دیگری با هندسه متغیر برگرفته از روابط تحیلی، نتایج مربوطه ارائه گردیده است.
نحوه اعمال بار و شرائط مرزی:
میزان بار وارده در مدلها با مقدار اولیه تحلیلی و نیز استفاده از روش آزمون و خطا، تا رسیدن به بار نهائی معین گردیده است. بار نهائی وارده به هر یک از نمونه ها، ضریبی از نمودار 4-1 می باشد که این مقادیر از تحلیل های متفاوت نرم افزاری بدست آمده اند و بمنظور تفسیر نتایج بدست آمده از تحلیل مدلهائی که جزئیات آنها در روابط تحلیلی تشریح شد، از نمودار نیرو_ تغییر مکان(هیسترزیس) استفاده گردیده است.
شکل ‏41: نمودار بار چرخه ای اعمال شده به نمونه ها
انتخاب مدل ها:
تیرهای کنسول تحت بار منفرد در بخش انتهائی
در شکلهای (4-2) و (4-3) دو تیر، بهمراه کانتورهای تنش آنها یکی با هندسه ثابت و دیگری متغیر برای خمش حول محور قوی تیر تحت بار منفرد در بخش انتهائی نشان داده شدهاند. با افزایش بارها، تسلیم، در بخشهای تار بالا و پائین تیر، رخ می دهد. با استفاده از رابطه 3-19 برای مقطع مستطیلی با هندسه ثابت، افزایش چگالی انرژی، به تبع آن افزایش تنش نرمال در مجاورت تکیه گاه اثبات می گردد (شکل 4-2). اما در شکل 4-3 همانطور که مشاهده می شود، هندسه تیر براساس روابط تحلیلی بگونه ای تغییر یافته که بتوان شاهد ناحیه پلاستیک در طول تیر بود.
شکل ‏42: نمایش کانتورهای تنش تیر با هندسه ثابت تحت بار منفرد در بخش انتهائی
شکل ‏43: نمایش کانتورهای تنش تیر با هندسه متغیر تحت بار منفرد در بخش انتهائی

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.