پایان نامه درباره صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های سرمایه گذاری

ارزش روز دارائی های یک صندوق شامل ارزش وجوه نقد، اوراق بهادار، مطالبات صندوق از شرکتها و سایر دارائی های صندوق می باشد به دلیل متغیر بودن این دارائی ها و نیز اینکه قیمت جاری دارائی ها در حال نوسان می باشد و NAV به ارزش جاری محاسبه می شود NAV مدام در حال نوسان می باشد و مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در پایان هر روز NAV جدید را اعلام نماید.
NAV ( 2-4-1 صدور
قیمت صدور یا فروش واحدهای سرمایه گذار، که بر مبنای خالص ارزش روز دارایی صدور NAV ) صدور( تعیین میشود، همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز داراییهای صندوق به ازای هر واحد سرمایهگذاری است؛ زیرا وجه نقد حاصل از فرایند صدور واحد سرمایه گذاری باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید اختصاص یابد که به طور طبیعی مستلزم پرداخت کارمزد خرید است. برای پرهیز از تحمیل هزینه معاملات و سایر هزینههای احتمالی ورود سرمایه گذار جدید به سرمایه گذاران قبلی در واقع به میزان خالص آورده سرمایه گذار جدید، واحدهای سرمایهگذاری در اختیار وی قرار می گیرد.
NAV ( 2-4-2 ابطال
قیمت بازخرید یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر پایه خالص ارزش روز دارایی ابطال ( NAV ابطال) و با فرض کسر هزینه های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی های سبد تعیین می شود و مبنای صندوق های سرمایه گذاری مشترک خالص پرداخت به شخص قرار می گیرد.
در واقع، در صورت تمایل سرمایه گذار به خروج از صندوق، این اطمینان برای او وجود دارد که پول خود را با کسر هزینه های متعارف معاملات دریافت میکند(شاوکی،1991).
NAV ( 2-4-3 آماری
به دلایلی ممکن است در برخی مقاطع زمانی تعدادی از سهام بورسی موجود در سبد اوراق بهادار صندوق قابلیت
نقدشوندگی نداشته باشند. در نتیجه، آخرین قیمت اعلام شده در تابلوی معاملاتی نمی تواند ارائه کننده واقعیات موجود و قیمت واقعی و منصفانه این نوع سهام باشد. به همین دلیل، به مدیر صندوق این اختیار داده شده است که در چارچوب دستورالعمل مربوط، بتواند در شرایط مشخص شده قیمت برخی سهام موجود در سبد سرمایه گذاری را تا حدودی تعدیل کند. NAV آماری تنها یک مبنای مقایسه ای است و در آن آخرین قیمت بسته شدن سهام )بدون اعمال تعدیل مدیر) منظور شده است. بنابراین، در شرایطی که مدیر هیچ یک از قیمت های سهام موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق را تعدیل نکرده باشد، NAV های آماری صدور و ابطال اعداد واحدی را نشان می دهند (گروه نوسندگان، 1389)
5-2 ) بازده
به منفعت و سودی که از یک سرمایه گذاری حاصل میشود، بازده میگویند. مردم زمانی به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کنند که در مقابل خودداری از مصرفشان در زمان حال، پاداشی در زمان آینده دریافت کنند؛ در غیر این صورت، آن ها مصرف در زمان حال را به آینده ترجیح می دهند؛ به این علت که، مصرف حال برای آنها مطلوبیت بیشتری دارد. در واقع آنچه موجب می گردد که افراد از مصرف فعلی خود صرفه نظر کنند و به سرمایه گذاری روی آورند بازده یا پاداش سرمایه گذاری و سودی که بابت تاخیر در مصرفشان دریافت میکنند، میباشد.
1-5-2 ) بازده صندوق
صندوق های سرمایه گذاری تمام خالص عایدات خود را باید بین خریداران واحدهای سرمایه گذاری خود تقسیم کنند، این عایدات مانند عایدات سهام شامل دو نوع بازده می باشد که یکی سودهای نقدی دریافتی و دیگری بازده سرمایه ای ناشی از افزایش قیمت می باشد، در مورد صندوق بازده سرمایه ای، خود به دو نوع تقسیم می گردد و در کل عایدات صندوق ها را می توان به سه جزء تقسیم کرد.
سودهای نقدی: درآمدهای که ناشی از سود سهام و نیز سود اوراق مشارکت می باشد که این درآمدها به صاحبان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت می شود.
عایدات سرمایه ای ناشی از دارائی های فروخته شده: این عایدات زمانی حاصل می گردد که اوراق بهادار صندوق به قیمت بالاتری از بهای تمام شده فروخته شوند.
عایدات سرمایه ای دارائی های موجود: این عایدات به خاطر افزایش قیمت اوراق بهادار موجود در سبد سهام صندوقهای سرمایه گذاری می باشد که موجب می شود، قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق افزایش یابد و بدین طریق عایداتی را به سرمایه گذاران منتقل می نماید.
6-2 ) ریسک
همواره در تمام تصمیماتی که ما در زندگی می گیریم، با ریسک مواجه هستیم. تعاریف مختلفی در مورد ریسک بیان گردیده شده است که بی شباهت با هم نیستند و از بازگو کردن همهی آن ها در این تحقیق خودداری کردهایم. در زبان عرف ریسک عدم اطمینانی می باشد که از نتیجه یک رویداد داریم و خطری که این عدم اطمینان ما را تهدید می کند. میزان ریسک با افزایش عدم اطمینان افزایش می یابد و هرچه اطمینان ما از نتایج آینده بیشتر باشد، ریسک کمتر خواهد بود.
به احتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین، ریسک گویند. در واقع به شانس یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب ببنند یا اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می‌شود. رانندگی در جاده یا راه رفتن روی زمین روغنی، ریسک است. آسیب دیدن کمر در اثر بلند کردن بار، ریسک است. کارکردن روی یک داربست در ارتفاع یک ریسک محسوب می گردد (حبیبی،۱۳۹۱).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.