پایان نامه درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق های سرمایه گذاری مشترک

پورتر و تریفتس(2012) در تحقیقی با عنوان “بهترین مدیران سرمایه گذاری” به بررسی رابطه تجربه مدیران و سابقه صندوق با بازدهی آن پرداختند. آن ها بدین منظور در طی هشتاد سال مدیرانی که تجربه بالای ده سال داشتند را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تجربه مدیران تاثیری در بهبود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ندارد. یافته های حاصل از این پژوهش برخلاف سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه که وجود رابطه مثبت میان تجربه و عملکرد صندوق را تایید می کردند، می باشد. محققان در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که مدیران در سه سال اول آغاز به کار خود بازده بسیار خوبی را کسب می کنند اما در سال های بعدی کاری خود بازده کمتری را کسب می نمایند هر چند این بازده همچنان مثبت می باشد. در واقع مدیران صندوق های سرمایه گذاری در سال های ابتدایی از انگیزه بالایی برای کسب درآمد برخوردار هستند اما بعد از گذشت سه سال از مدیریت آن ها بازدهی صندوق کاهش می یابد.
کمفو همکارانش (2013) در پژوهشی با عنوان” ارزش تجربه و منابع مهارت برای مدیران صندوق سرمایه گذاری” به بررسی اثر تجربه و کسب مهارت در افزایش بازدهی مدیران صندوق سرمایه گذاری پرداختند در این پژوهش محققان با استفاده از روش های نوین در پی دستیابی به تاثیر تجربه های بدست آمده بر روی موفقیت در کار و مدیریت می باشند. استراتژی آن ها در انجام این تحقیق این است که مدیران سرمایه گذاری که شرایط مشابهی دارند اما از جهت میزان تجربه متفاوت می باشند را در یک زمان واحد و در صنایع مشابه مورد آزمون قرار دادند و جریانهای نقدی ورودی آن ها را بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که مدیرانی که تجربه بیشتری دارند بازده بالاتری نیز بدست می آورند و هر چه به میزان تجربه مدیران صندوق های سرمایه گذاری افزوده می شود معاملات آن ها بازده بالاتری بدست می آورد و نیز تجربه مدیران در انتخاب سهام بهتر نقش بسیار مهمی دارد. تحقیق آن ها نشان می دهد که تجربه مهمترین فاکتور برای مهارت مدیران صندوق های سرمایه گذاری می باشد و اگرچه تعلیم و آموزش بسیار مهم می باشد اما تجربه نقش مهم تر و بزرگتری را در کسب بازدهی و موفقیت مدیران صندوق های سرمایه گذاری ایفا می کند.
2-10-2 ) تحقیقات داخلی
سعیدی و مقدسیان (1389) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری سهام در ایران” به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با توجه به بازده تعدیل شده براساس ریسک آنها، با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، جنسن و سورتینو پرداختند. آن ها نتایج به دست آمده براساس این معیارها را با عملکرد بازار مقایسه کردهاند و به این نتایج دست یافتند که بین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صندوقها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده، با بازده بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، بین عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معنیداری وجود ندارد.
میرفیض فلاح شمس لیالستانی و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ” به بررسی اثر تجربه حرفه ای مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک پذیری و نیز بیش اطمینانی و رفتار تودهوار آنها ( به عنوان تورش های رفتاری مهم و مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران و ریسک پذیری آنها ) پرداخته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره و چند متغیره نشان داد که بین تجربه و ریسک پذیری مدیران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و رفتار توده وار آنها رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد. هم چنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی متفاوت می باشد، اما درمجموع می توان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد. بدین ترتیب مدیران کم تجربه تر درمقایسه با مدیران باتجربه تر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار توده وار کمتر برخوردار بوده، ریسک پذیر تر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد.
حمید آذربخش(1390) در پایان نامه خود با عنوان “بررسی عوامل موثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک”، تاثیر سه عامل بازده بازار، نسبت شارپ و نرخ تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری فعال در بازه زمانی ابتدا تا انتهای سال1389 با استفاده از ساختار داده های ترکیبی مورد پژوهش قرار گرفتهاند و محقق به این نتییجه دست یافته است که بین بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک با بازده بازار و نسبت شارپ ارتباط وجود دارد، اما ارتباطی میان نسبت شارپ و نرخ تورم وجود ندارد.
ملیحه کردی (1391) در پایان نامه خود با نام “بررسی ارتباط فرااعتمادی مدیران با ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک” به بررسی رابطه بین فرااعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری و عملکرد صندوق‌ها پرداخته است. بدین منظور او، نمونه‌ای شامل مدیران سرمایه‌گذاری 37 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را مورد بررسی قرار داده است نتایج تحلیل داده‌ها با مدل همبستگی پیرسون نشان از رابطه مستقیم بین فرااعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری با ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی صندوقها و رابطه معنادار معکوس بین فرااعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری با بازده و تنوع پرتفوی دارد. هچنین، نتایج پژوهش نشان از این دارد که فرا اعتمادی مدیران مرد بیشتر از مدیران زن می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش مییابد.
حسینی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی ارتباط جریانهای نقدی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران” با استفاده از تغییرات روزانه مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانه ارزش مجموع واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، به منزله معیاری برای خالص جریان های نقدی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ارتباط جریانهای نقدی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و پس از بررسی آزمون علیت گرانجر، به این نتیجه دست یافتند که میان تغییرات مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تغییرات ارزش مجموع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس، رابطه علیت دوطرفه وجود دارد.
معصومه کاشف (1392) در پایان نامه خود با عنوان “بررسی تاثیر ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها” تاثیر عوامل مختلف و ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار داده است. اندازه صندوق، نسبت هزینه های صندوق، نسبت گردش صندوق، نوع موسس صندوق و تعداد صندوق های تحت مدیریت صندوق از جمله ویژگی هایی می باشد که رابطه آن ها با عملکرد در این پژوهش بررسی شده است. بدین منظور از اطلاعات 43 صندوق سرمایه گذاری فعال و ثبت شده نزد سازمان بورس و اورق بهادار در بازه زمانی ابتدای تیرماه 1390 تا انتهای شهریور ماه 1392 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته صندوق و همچنین نوع موسس صندوق بر عمکرد صندوق سرمایه گذاری می باشد.
نازیلا پوردانش مهربانی(1392) در پایان نامه خود با نام “بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک” به دنبال جواب این سوال است که آیا ریسک گریزی مدیران صندوق ها بر عملکرد صندوق ها تاثیر میگذارد یا خیر؟ بدین منظور میان مدیران 37 صندوق سرمایهگذاری که شرایط لازم را داشتند پرسشنامه توزیع گشت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه معنادار و معکوس بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد (ریسک، بازده، حجم مبادلات و تنوع پرتفوی) صندوق‌ها و نیز بین ریسک‌گریزی مدیران و ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد. همچنین در سطح اطمینان 95 درصد بین درآمد فرد و ریسک‌گریزی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
11-2 ) خلاصه فصل دوم
ادبیات تحقیق خلاصه مدونی از موضوع پژوهش میباشد که وضعیت گذشته و حال اطلاعات در رابطه با موضوع مورد مطالعه را توصیف و تشریح میکند در واقع ادبیات تحقیق به تمام منابعی گفته میشود که با موضوع مورد بررسی و هدفهای آن، ارتباط دارند و محقق به آن ها مراجعه میکند تا شرایط لازم برای تدوین چارچوب مفهومی تحقیق فراهم شود و بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع تحقیق ایجاد شود. در این فصل به بیان مبانی نظری پژوهش در رابطه با سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، تاریخچه تشکیل صندوق ها در جهان و ایران، ویژگیها و سایر خصوصیات صندوقهای سرمایه گذاری پرداخته شد، سپس به تعریف نظری ارزش خالص دارایی ها، ریسک، بازده، خبرگی و ارزیابی عملکرد پرداختیم همچنین اطلاعاتی در مورد سایر مفاهیم آورده شده در پژوهش به صورت مختصر بیان گردید، در آخر نیز با ذکر چند مورد از پژوهش های مرتبط و مشابه با موضوع مورد مطالعه فصل را به پایان رساندیم.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
1-3 ) مقدمه
به طور کلی تحقیقات در جهت حل مسائل متعدد و یا در تایید فرضیات محققان صورت میگیرد. با توجه به این مطلب که اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آنهاست که نتیجه کار را مشخص میکند، بنابراین، نحوه جمعآوری اطلاعات و تحلیل درست آن نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پژوهش خواهد داشت. در این فصل سعی میشود که با تبیین مراحل و روش اجرای تحقیق و مبانی انتخاب این روش تحقیق، زمینه لازم برای انجام تحقیق و دستیابی به نتایج درست ایجاد شود.
2-3 ) روش تحقیق
انسان همیشه برای رسیدن به اهداف خود با روش های مختلفی روبرو میگردد و سعی در انتخاب بهترین روش برای نیل به مقصود خود دارد. “پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (عزتی، 1376)”.
تحقیقات را از جنبههای مختلفی مانند: هدف، روش و غیره طبقه بند میکنند که تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی میباشد، لازم به توضیح است، تحقیق کاربردی تحقیقی است که اصول و قوائدی که در تحقیقات پایه تدوین میگردند را برای حل مسائل واقعی و عملی بکار میگیرد و هدف این نوع تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و بهبود ابزارها، روشها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی میباشد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1386).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.