پایان نامه درباره سطح تحصیلات و سرمایهگذاری

5-3 ) ابزارها و روشهای گردآوری دادهها
یکی از اصلی ترین بخشها در یک کار تحقیقی جمع آوری اطلاعات میباشد چناچه این بخش از تحقیق به درستی و آگاهانه انجام شود فرایند تجزیه و تحلیل با سرعت و دقت بالاتری انجام میشود در نتیجه تحقیق معتبرتر و دقیقتر خواهد بود.
ابزارهای گردآوری دادهها ابزاری هستند که محقق به وسیله آنها اطلاعات و دادهها لازم را از جامعه آماری جمعآوری کرده و همچنین متغیرها را اندازه گیری میکند تا با تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده به آزمون فرضیه ها بپردازد، برای جمعآوری اطلاعات از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که این ابزارها بر اساس هدف و ماهیت تحقیق تعیین میگردند، ابزارهای جمعآوری داده هرکدام معایب و مزایایی دارند که محقق با توجه به این معایب و مزایا و در جهت بالا بردن اعتبار تحقیق این ابزار را مورد استفاده قرار میدهد (خاکی، 1378).
در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات چارچوب و ادبیات تحقیق، از مطالعات کتابخانهای با مراجعه به کتابخانه و سایتها استفاده شده است.
اطلاعات نیروی کار هر صندوق از طریق مصاحبه حضوری و تلفنی به هر صندوق و نیز مراجعه حضوری به سازمان بورس و اوراق بهادار جمع آوری شدهاند.
سایر اطلاعات مورد نیاز این تحقیق نیز از سایت شرکت بورس، سایت فیپ ایران، سایت اختصاصی هر صندوق و … جمع آوری شدهاند.
6-3 ) فرضیه
بنا بر تعریف مهدی ساده، فرضیه در واقع، بیان حدسی و فرضی در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است، پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال و نه یقین، در درجه دوم، فرضیه ها ، معمولا به شکل جملات تفسیری یا اخباری بیان میشوند و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگری مرتبط میسازد، فرضیه را میتوان در حکم پاسخ محقق به سوال مربوط به مساله علمی تلقی کرد ( ساده، 1375).
یا به صورت ساده تر میتوان افزود که فرضیه حدسی مبتنی بر یک سوال علمی است که در دست آزمون می باشد و محقق به دنبال کشف درستی یا نادرستی آن است.
فرضیه هایی که در این تحقیق در پی کشف درستی آنها هستیم به این صورت می باشند:
بین گواهینامههای مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.