پایان نامه درباره سرمایه گذاری مشترک و بورس اوراق بهادار

منظور از تجربه کاری در این تحقیق سوابق کاری مدیران در بازار سرمایه قبل از شروع به کار در صندوق میباشد. میزان تجربه کاری مدیران سرمایهگذاری را از طریق مصاحبه و یا مراجعه به سایت صندوقها بدست آوردهایم. لازم به ذکر است که سوابق کاری نامرتبط با بازار سرمایه نادیده گرفته شدهاند. میزان تجربه کاری یک متغیر مستقل و کمی باشد که به دنبال کشف رابطه و اثر آن بر متغیرهای وابسته تحقیق هستیم.
4-1-7-3 ) گواهینامه های بورس
سازمان بورس اوراق بهادار هر ساله در نه دوره آزمونهایی را برگزار میکند که به کسانی که نمره لازم را در هر دوره کسب کنند، گواهینامههایی را اعطا میکند. برای قبول برخی از سمتها در کارگزاریها و نیز صندوقها داشتن حداقل یکی از گواهینامه ها الزامی میباشد، البته لازم به ذکر است که، حتی در صورت نبودن الزام برای داشتن گواهینامههای اعطایی سازمان بورس و اوراق بهادر، دارا بودن این مدارک امتیاز مهمی را برای صاحبان آن به همراه دارد، به عنوان نمونه، صندوق ها افرادی را که مدرک تحلیلگری دارند، زودتر و سریع تر جذب می کنند.
در این تحقیق رابطه دو گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه و معاملهگری ابزار مشتقه که نسبت به سایر مدارک رواج بیشتری در بین مدیران داشته را با متغیرهای وابسته بررسی می کنیم، لازم است در اینجا بیان کنیم که، مدرک اصول بازار سرمایه تقریبا در بین تمام مدیران سرمایه گذاری مشترک می باشد، به همین دلیل از بررسی رابطه آن با متغیرهای وابسته خودداری کرده ایم.
2-7-3 ) متغیرهای وابسته
1-2-7-3 ) بازده
بازده صندوق بیانگر نسبت مجموع تغییرات ارزش خالص دارائیها و سودهای پرداخت شده سرمایه گذاران به سرمایه گذاری اولیه میباشد.
RNAVt = (NAVt – NAVt-1 ) / NAVt-1
RNAVt = بازده صندوق در زمان t
NAVt = خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان دوره زمانی t
NAVt-1 = خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان دوره زمانی t-1
1-1-2-7-3 ) بازده هر فصل
برای محاسبه بازده برای هر فصل در صندوق از بازده متوسط استفاده میکنیم، برای این کار بعد از محاسبه بازدههای روزانه به طریق بالا، بازده متوسط بازدههای روزانه را برای هر فصل محاسبه میکنیم.
TRi =(1/n)
TR = بازده متوسط صندوق در فصلi
RNAVt = بازده روزانه صندوق در زمان t در فصل i
اطلاعات مرتبط با بازده را از طریق سایت فیپ ایران و همچنین سایت اختصاصی هر صندوق بدست آوردهایم.
2-2-7-3 ) ریسک
همانطور که قبلا گفتیم در سرمایه گذاری ریسک را میتوان نوسان بازده سرمایهگذاری دانست، در حقیقت همواره این خطر وجود دارد که بازده تحقق یافته دارائی با بازده مورد انتظار آن تفاوت داشته باشد و هر چه مقدار این تفاوت بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.