پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و اطلاعات دموگرافیک

مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی مورد-شاهدی دوسوکور و آینده نگر است. این مطالعه بر روی افراد مبتلا به سندرم متابولیک که بر اساس معیارهای فدراسیون بین المللی دیابت (IDF) تشخیص داده شده بودند، انجام شد.
فراخوان هایی (با استفاده از پوستر و ایمیل ) جهت دعوت افراد دارای ویژگی های مرتبط با سندرم متابولیک، صورت گرفت و 60 فرد مبتلا به سندرم متابولیک طبق پروتوکلIDF از مراجعین انتخاب شدند. مراحل نصب آگهی جذب و پذیرش داوطلبان از 17 فرودین آغاز شد و در 6 اردیبهشت‌ماه مرحله مداخله شروع شد و در 5 تیرماه 1393 پایان یافت. اهداف پژوهش، مداخلات درمانی و بررسی های لازم در این پژوهش به افراد توضیح داده شد، و داوطلبان پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی وارد مطالعه شدند. هیچ هزینه ای بابت داروها و بررسی های آزمایشگاهی از افراد اخذ نگردید. این مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد. در این مطالعه تمام اصول بیانیه اخلاق در پژوهش و نیز تمام کدهای اخلاقی کشور رعایت شده است. اطلاعات داده ها بی نام شده و مشخصات نام، نام خانوادگی، تلفن و آدرس شرکت کنندگان حذف شد. داده های جمع آوری شده در فایل هایی قفل دار نگهداری شد و فقط محقق اصلی و تعداد محدودی محققین شناخته شده به آن دسترسی داشتند. محققین این مطالعه تمام حقوق معنوی شرکت کنندگان را در انتشار مطالب رعایت کرده است.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از:
– مرد و زن در سنین بین 18 تا 65 سال
– ساکن بودن در مشهد
– رضایت و ابراز تمایل به شرکت در طرح
– مبتلا بودن به سندرم متابولیک بر اساس شاخصIDF:
افزایش دور کمر (cm80 دور کمر در خانم ها و cm94 دور کمر در آقایان)
به علاوه دو مورد از موارد زیر:
تری گلیسیرید> 150 میلی گرم / دسی لیتر و یا درمان تری گلیسیرید بالا.
کلسترول HDL <40 میلی گرم>فشار سیستولیک خون> 130، فشار خون دیاستولیک> 85 میلی متر جیوه، و یا درمان برای فشار خون بالا.
قند خون ناشتا> 100 میلی گرم / دسی لیتر و یا دیابت نوع 2 قبلا تشخیص داده.
معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از:
– سن کمتر از 18 سال و بیشتر از 65 سال
– بارداری یا شیردهی
– عدم مصرف منظم قرص کروسین
از تمامی شرکت کنندگان، نمونه خون پس از 12 ساعت ناشتایی جهت بررسی سطح ناشتای قند خون، تری گلیسرید و کلسترول HDL، LDL و اسیداوریک اخذ شد. همچنین معاینه فیزیکی بر روی شرکت کنندگان برای سنجش فشار خون و ویژگی های آنتروپومتریک شامل وزن و قد و دور کمر انجام شد و شاخص توده بدنی (BMI) برای آن ها محاسبه و ثبت گردید.
دور کمر در سطحی از کمر که در وسط خط مابین آخرین دنده و کرست ایلیاک واقع می شد اندازه گیری شد (شکل 7-1). برای کاهش تورش در اندازه گیری، تمامی معاینات فیزیکی توسط یک فرد و تمامی آزمایشات در یک آزمایشگاه انجام گردید. این اقدام بدین جهت انجام شد تا ثبات و تکرارپذیری حفظ گشته و تفاوت های بین مشاهده گری کاهش یابد. همچنین بیماران توسط متخصص تغذیه ویزیت شدند.
شکل 7- 1. اندازه گیری دور کمر در سطح میانی حدفاصل آخرین دنده تا کرست ایلیاک (حدود 2 سانتیمتر بالاتر از ناف) (145).
شرکت کنندگان پرسشنامه های حاوی اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه پزشکی و دریافت های غذایی را پر کردند. به تمام افراد رژیم غذایی مشابه و توصیه های غذایی بر طبق توصیه های انجمن قلب امریکا ارائه شد. این توصیه ها جهت تشویق به شرکت در مطالعه و بسته به شرایط جسمی خاص هر فرد توسط متخصص تغذیه داده شد. اندازه گیری های آنتروپومتریک از قبیل وزن و قد انجام شد. برای حفظ ثبات و کاهش تورش در اندازه گیری، تمامی اندازه گیری ها توسط یک معاینه گر انجام شد. پس از شناسایی افراد داوطلب شرکت در مطالعه تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر، افراد به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند.
از تمامی افراد نمونه خون وریدی گرفته شد و میزان مس، روی و سطح سوپراکسید دیسموتاز (SOD) آن ها توسط یک آزمایشگاه تعیین گردید. اندازه گیری مس و روی توسط دستگاه فلیم فتومتری دانشکده داروسازی مشهد و SOD توسط دستگاه مربوطه در پژوهشکده بوعلی اندازه گیری شد. جهت اندازگیری مس و روی سرم را به نسبت یک به ده با اسید نیتریک یک و نیم درصد رقیق کردیم و سپس یک بار برای روی و یکبار برای مس با دستگاه اتمیک خواندیم. برای بررسی غلظت سرمی روی و مس از روش Flam atomic absorbtion استفاده شد. برای بررسی غلظت سرمی SOD از روش رنگ سنجی استفاده شد.
پس از اندازه گیری های اولیه، به مدت 8 هفته، گروه مورد تحت درمان با قرص کروسین به میزان 30 میلی گرم در روز (منقسم در هر 12 ساعت 15 میلی گرم) قرار گرفتند و گروه شاهد در همین مدت و به همین شیوه دارونما دریافت کردند. نه افراد شرکت کننده در مطالعه و نه مجری طرح که قرص ها را به افراد می دادند از ماهیت قرص ها اطلاعی نداشتند.
بیماران در طی مدت مصرف داروها بصورت هر دو یا سه هفته تلفنی و حضوری از نظر مصرف دارو و مشکلات احتمالی در بیمارستان قایم مشهد فراخوانده و بررسی و پشتیبانی می شدند تا از مصرف دقیق قرصها اطمینان داشته باشیم. مصرف قرص هااز طریق پرسش و شمارش قرص های باقی مانده کنترل می شد. همچنین برای تشویق و انگیزه بخشی به بیماران جهت تداوم مشارکت در طرح خدمات رایگان شامل ارائه مشاوره های تغذیه توسط پزشک متخصص تغذیه و همچنین ارایه پمفلت هایی پیرامون آموزش تغذیه سالم و آشنایی با خواص زعفران انجام یافتند.
پس از 8 هفته، با افراد شرکت کننده تماس گرفته شد و از آن ها برای تست مجدد خون دعوت به عمل آمد. سطوح خونی مس، روی و SOD مجدداً اندازه گیری و در فرم ثبت داده ها وارد شد.
داده های حاصل از مطالعه که در فرم های از پیش تهیه شده وارد شده بود، توسط اپراتور وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 شد. مقادیر خطای نوع اول در سطح α<0.05 مورد قبول قرار گرفت. برای توصیف داده ها از درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برای مقایسه داده های کمی مربوط به بررسی های آزمایشگاهی قبل و بعد از مداخله از آزمون t زوجی استفاده شد. همچنین از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه مورد و شاهد پس از مداخله استفاده گردید. در جدول 7- 1، متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه آمده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.