پایان نامه ثروت های طبیعی و انرژی خورشیدی

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378
قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346
قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 30/10/1353
لایحه قانونی اصلاح ماده 31 الحاقی به قانون شکار و صید مصوب دی ماه 1353 و تبصره 1 آن مصوب 14/5/1358
قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید مصوب 13/10/1346
آیین نامه تبصره 1 ماده 31 الحاقی به قانون شکار و صید مصوب 8/8/1355
2-3-4- حیازت نوین
یکی از مصادیق جدید ثروت های طبیعی، انرژی خورشیدی و آبی است. با تکنولوژی پیشرفته می توان از خورشید و آب انرژی استخراج کرد، زیرا خورشید را کسی نمی تواند به ملکیت خود در آورد تا این که انرژی نهفته درنور آن را نیز تملک کرده باشد. بلکه نور خورشید از مباحات اصلی است. و هر کس می تواند با تهیه مقدمات لازم انرژی نهفته در آن را استخراج و تملک کند(نظری،1385).به طریقی که آبشارها و مخازن طبیعی آب از مباحات به حساب می آید و انرژی نهفته درآنها را نیز می توان استخراج و آبی به وسیله دولت ها انجام می پذیرد زیرا بخش خصوصی آنها قدرت سرمایه گذاری جهت تولید انرژی را دارند برای استخراج انرژی از خورشید و آب، منابع انسانی، مالی و علمی خود را به کار می گرفتند و درنهایت انرژی به دست آورده» را در بازار انرژی عرضه می کنند(صدر،1407).
2-3-5- مجهول المالک
در هر جامعه ای ممکن است به علل مختلف اموالی یافت شود که مملوک بودن آنها مسلم ولی مالک آن مشخص نباشد. به عنوان مثال شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد. یا شخص در زمان جنگ یا یک بلای طبیعی فرار کرده و مال خود را رها کند. در این صورت حقوق وظیفه دارد تکلیف آن مال را روشن کند. در قانون مدنی از اموال مجهول المالک تعریفی نشده است. حیوان ضاله، مال پیدا شده و دفینه و برخی از انواع عتیقه را می توان ازمصادیق مال مجهول المالک دانست. مجهول المالک، مالی است که سابقه تملک دارد لکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است.
علاوه بر آن به موجب ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 «اموال مجهول المالک دراختیار ولی فقیه (حاکم) است. با اذن کلی ایشان دراختیار سازمان قرار می گیرد. اموالی که به ثبت عمومی گذاشته شده و طبق مقررات نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده در آگهی نوبتی بعنوان مجهول المالک اعلام می شود.»
به عبارتی، اموال مجهول المالک اموالی است که در ملکیت اشخاص هستند ولی مالک آنها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمی باشد. مالی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد مجهول المالک است. هر چیز را بدون اتکا به قرینه قوی نمی توان دارای مالک خاص نامیده در بعضی ابواب شناسایی مالک امکان دارد. به عنوان نمونه شناسایی ماشینی که در بیابان رها شده از روی پلاک و ….. درموارد مردد ناچاریم از عرف کمک بگیریم هر مالی که جز مباحات نباشد و مالک آن مالک آن معلوم نباشد می توان مجهول المالک نامید. دو نوع مصادیق برای مال مجهول المالک ذکر کرده اند:
1-مالی که ظاهراً مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود که از آن مال اعراض کرده است.
2-مالی که ظاهر آن مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود و مسلم است مالک از آن اعراض نکرده.
موضوع دوم نمی تواند مصادیق مال مجهول المالک باشد زیرا با قرینه نمی توان به مسلم بودن عدم اعراض پی برد. و زمانی می توانیم از مسلم بودن آن حرف بزنیم که مالک را بشناسم و وقتی مالک را شناختیم مجهول المالک بودن مال منتهی است.
2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک
1-مال مورد نظر به کیفیتی باشد که عرفاً به مال اعراض شده شباهت نداشته باشد. مال مجهول المالک از نظر ارزش با بقیه اموال مشابه خود فرقی ندارد و قطعاً ارزش آن بیشتر از مال اعراض شده مشابه است.
2-مال مورد نظر در جایی باشد که شائبه اعراض را بر طرف کند، مال اعراض شده در محلی قرار می گیرد که برای همه قابل دسترس باشد ولی مال مجهول المالک چنین حالتی ندارد و عرفاً نمی توان به اعتبار محل استقرار آن اعراض را تشخیص داد.
مقصود ماده ی 28 مال منقول مجهول المالک است. مجهول المالک هر مال (غیر منقول یا منقول به جز لقطه) است که دارای مالک (به یقین و یا و یا به استصحاب سابقه) است ولی فعلاً مالک آن شناخته نمی شود.) مجهول المالک غیر منقول در ماده 139 قانون ثبت 1310 و ماده 51 آیین نامه قانون تابعه همان قانو و آیین نامه است.
2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک
می توان اموال مجهول المالک را شامل اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله و دفینه دانست، لیکن قانون مدنی احکام خاصی برای این اموال مقرر داشته است.
– لقطه
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.