پایان نامه بیماران مبتلا و معنادار بودن

98/11
71/53
5 هفته بعد از ECT
28/9
73/57
قبل از درمان
کنترل
آزمون جملههای رقابتی
72/8
35/57
48 ساعت بعد از درمان
76/9
73/61
5هفته بعد ازدرمان
میانگین نمرههای گروه آزمایشی در آزمون اعداد دایکوتیک با میانگین نمرههای گروه کنترل در آزمون مذکور تفاوت بارزی دارد؛ به عبارتی میانگین نمرات گروه کنترل بیشتر از میانگین نمرههای گروه آزمایشی است. نتیجهی حاصل از این شاخص توصیفی نشان میدهد که توجه تقسیمشده گروه کنترل بهتر از توجه تقسیمشده گروه آزمایشی است.
با بررسی میانگینهای نمرههای گروه آزمایشی در سه مرحله اجرای آزمون اعداد دایکوتیک مشخص میشود که میانگین آزمودنیها در مرحله سوم، مرحله پیگیری، بیشتر از دو مرحله دیگر است و میانگین نمرههای مرحله دوم، 48 ساعت بعد از آخرین جلسه دریافت الکتروشوک، کمتر از مرحله اول و مرحله پیگیری است.
میانگین نمرههای گروه کنترل و گروه آزمایشی در آزمون جملههای رقابتی به ترتیب 73/57 و 5/43است. مقایسه میانگینهای مذکور نشان میدهد که توجه انتخابی گروه کنترل بالاتر از گروه آزمایشی است. با این مقایسه بهتر بودن توجه انتخابی بیماران مبتلا به اختلالهای خلقی که الکتروشوک دریافت نکردهاند، گروه کنترل، نسبت به بیماران مبتلا به اختلالهای خلقی که الکتروشوک دریافت کردهاند، گروه آزمایشی، نشان داده میشود.
بررسی میانگینهای نمرههای گروه آزمایشی در سه مرحله اجرای آزمون جملههای رقابتی مشخص میشود که میانگین آزمودنیها در مرحله سوم، مرحله پیگیری، بیشتر از دو مرحله دیگر است و میانگین نمرههای مرحله دوم، 48 ساعت بعد از آخرین جلسه دریافت الکتروشوک، کمتر از مرحله اول و مرحله پیگیری است.
.برای معنادار بودن تفاوت میانگینهای گروه آزمایشی در سه مرحله اجرای پژوهش آزمونهای اعداد دایکوتیک و جملههای رقابتی از آزمون آنکوا استفاده شد که شرح آن در زیر می آید.
4-4 وارسی سؤال‌های پژوهشی
1-4-4- سؤال اول پژوهش
سؤال اول پژوهش بیان میدارد آیا الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلالهای خلقی در کوتاهمدت تأثیر دارد؟
با توجه به اینکه میخواهیم میانگینهای دو گروه پژوهشی را در مرحلهی دوم مقایسه نموده و در عین حال اثر پیشآزمون را کنترل کنیم، از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. ابتدا پیشفرضهای آزمون مذکور بررسی شدند که با آزمونهای مربوطه تأیید شدند. بدینصورت که برای بررسی پیشفرض نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و این آزمون نرمال بودن دادهها را در سطح 05/0 معنادار نشان داد و پیشفرض برابری واریانس گروهها هم با استفاده از آزمون لوِن بررسی شد که تفاوت واریانس گروهها در سطح 05/0 معنادار بود.
همانطور که در جدول 3-4 آورده شده است تفاوت میانگینهای دو گروه پژوهش در سطح 0001/0 با هم تفاوت دارند بنابراین مشخص میشود که الکتروشوک در کوتاهمدت باعث کاهش توجه شنیداری انتخابی میشود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.