پایان نامه بیماران مبتلا و توجه شنیداری

جدول3-4
بررسی معناداری میانگینهای مرحله اول و دوم آزمون جملات رقابتی بوسیله روش تحلیل کوواریانس
df مجموع مجذورات F سطح معناداری paritial Eta squared
Corrected model 2 74/3487 97/338 000/0 95/0
Intercept 1 98/16 65/1 20/0 0/4
مرحله اول 1 1533/76 06/149 000/0 82/0
گروه 1 38/340 08/33 000/0 50/0
خطا 32 28/10
کل 35
با توجه به نمودار 1-4 مشخص میشود میان میانگینهای گروههای پژوهش در مرحله اول و دوم تفاوت بارزی وجود دارد. که این تفاوت به صورت کاهش میانگین در مرحله دوم نمودار شده است.
نمودار1-4. میانگین نمرههای گروه کنترل و آزمایش در مرحلههای اول و دوم پژوهش
3-2-4-4- سؤال دوم پژوهش
سؤال دوم پژوهش بیان میدارد آیا الکتروشوک بر توجه شنیداری تقسیمشده بیماران مبتلا به اختلالهای خلقی در کوتاهمدت تأثیر دارد؟
با توجه به اینکه میخواهیم میانگینهای دو گروه پژوهشی را در مرحلهی دوم مقایسه نموده و در عین حال اثر پیشآزمون را کنترل کنیم، از آزمون آنکوا استفاده کردیم. ابتدا پیشفرضهای آزمون مذکور بررسی شدند که با آزمونهای مربوطه تأیید شدند. بدین صورت که برای بررسی پیشفرض نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و این آزمون نرمال بودن دادهها را در سطح 05/0 معنادار نشان داد و پیشفرض برابری واریانس گروهها هم با استفاده از آزمون لوِن بررسی شد که تفاوت واریانس گروهها در سطح 0.05 معنادار بود.
همانطور که در جدول 4-4 مشخص میشود تفاوت میانگینهای دو گروه پژوهش در مرحله دوم آزمون اعداد دایکوتیک با استفاده از روش تحلیل کوواریانس معنادار است.
جدول4-4
بررسی معناداری میانگینهای مرحله اول و دوم آزمون اعداد دایکوتیک بوسیله روش تحلیل کوواریانس
df مجموع مجذورات F سطح معناداری paritial Eta squared
Corrected model 2 05/4910 7/198 000/0 92/0
Intercept 1 86/14 60/0 44/0 1/0
مرحله اول 1 05/2348 02/95 000/0 75/0
گروه 1 71/1357 94/54 000/0 63/0
خطا 31 71/24
کل 34
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.