پایان نامه بر اساس رفتار و سیستم‌ها

برای فرکانس‌های Hz2 تا Hz8 (2-8)
2-4-2- لایی و بیگس:
بر اساس متوسط طیف غیر خطی که برای20 زلزله‌ی مصنوعی و ساخته شده که طیف خطی آن‌ها با طیف خطی طراحی نیومارک و هال مطابقت دارد، طیف غیر خطی طراحی پیشنهاد شده است. تحلیل برای50 پریود طبیعی سیستم که فاصله مساوی بین 1/0 ثانیه تا10 ثانیه در مقیاس لگاریتمی داشته‌اند و برای درصد میرایی مختلف و 4 نسبت شکل‌پذیری مختلف انجام شده است، مدل تحلیل الاستوپلاستیک بوده است و ضریب کاهش مقاومت به دست آمده به صورت فرمول زیر خلاصه می‌شود.
(2-9)
مقادیر به شکل‌پذیری و محدودۀ پریودی مختلف بستگی دارد که مقادیر آن در جدول ارائه شده در مرجع[3] قابل مشاهده می‌باشد.
2-4-3- ریدل و نیومارک:
بر اساس تحقیق آماری طیف‌های غیر خطی که برای سیستم الاستوپلاستیک با مقادیر میرایی 2% و 5% و 10% و برای سیستم دو خطی با سختی کاهش یافته و یا میرایی 5% و شکل‌پذیری بین 1 تا 10 یک دسته ضرایب کاهش نیرو گسترش یافته (نسبت به مطالعه قبل این تحقیق) به دست آمده است. این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که از 10 نگاشت مختلف که در سنگ و آبرفت برداشته شده است استفاده می‌کند. ضریب کاهش نیرو مانند مطالعه قبل نیومارک به صورت تابعی از متغیرهای مستقل میرایی شکل‌پذیری و پریود ارائه شده است. در شکل(2-17) رابطه‌های به دست آمده برای میرایی 5% و برای شکل‌پذیری‌های مختلف نشان داده شده است.
شکل (2-15) نمودار بدست آمده از تحقیقات ریدل و نیومارک[4]
2-4-4- القادامسی و محرز:
اولین مطالعه‌ای که اثر خاک را روی ضریب کاهش نیرو در نظر گرفته است توسط این محققین انجام شده است. در این مطالعه طیف غیر خطی برای سیستم‌های یک درجه آزادی با رفتار الاستوپلاستیک و تحت اثر 50 مولفه افقی شتاب ثبت شده در آبرفت و 26 مولفه افقی زلزله ثبت شده در سنگ محاسبه شده است. نتیجه این تحقیق نشان داده است که ضریب کاهش نیرو به شرایط خاک محل بستگی چندانی ندارد. [5]
2-4-5- ریدل، هیدالکو و کروز:
طیف غیر خطی در این مطالعه از نگاشت 4 گروه زلزله و برای یک سیستم یک درجه آزادی با رفتار الاستوپلاستیک هیسترزیس و 5% میرایی به دست آمده است. یک رابطه ساده برای ضریب کاهش نیرو بر اساس متوسط ضرایب کاهش مقاومت به دست آمده است. ضریب کاهش مقاومت به دست آمده یک تقریب از ضریب کاهش متوسط است. چرا که این ضریب نسبت طیف متوسط خطی به طیف متوسط غیر خطی می‌باشد و نه متوسط نسبت‌های طیف خطی به غیر خطی. بر این اساس رابطه‌ای دو خطی برای ضریب کاهش نیرو به صورت زیر ارائه شده است.
(2-10)
(2-11)
که در این تحقیق، مقادیر بسته به شکل‌پذیری، که مقداری بین 2 تا 10 دارند بین 1/0 تا 4/0 می‌باشد. مقدار برای شکل‌پذیری بین 2 تا 5 مساوی ضریب شکل‌پذیری می‌باشد و برای شکل‌پذیری 5 تا 10 قدری کمتر از آن می‌باشد که مقادیر دقیق آن‌ها در مرجع ]ریدل، هیدالگو و کروز[ قابل مشاهده می‌باشد.[4]
2-4-6- آرایز و هیدالگو:
در این تحقیق بر اساس ضریب کاهش نیروی متوسط تقریبی به دست آورده توسط ریدل، هیدالگو و کروز یک رابطه برای محاسبه ضریب کاهش نیرو ارائه شده است که در محدوده پریودی مورد نظر قابل استفاده است. این رابطه پیشنهادی به صورت زیر است:
(2-12)
ضریب برای گروه‌های مختلف رکورد ارائه شده است.
برای پیش‌نویس آیین‌نامۀ شیلی از مقدار ضریب 1=k استفاده شده است.
2-4-7- ناسار و کراوینکلر:
این مطالعه بر اساس رفتار سیستم یک درجه آزادی تحت اثر 15 نگاشت ثبت شده در سنگ و آبرفت غرب آمریکا می‌باشد. اثر شرایط خاک محل به صورت مشخصی در ضریب کاهش نیرو در نظر گرفته شده است. در این مطالعه تأثیر عوامل مختلف، بر متوسط ضریب کاهش نیرو بررسی شده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.