پایان نامه بررسی مطالعات پیشین و دانشگاه علوم پزشکی

در سال 2014، Asri-Rezaei و همکاران (137) در مطالعه ای به بررسی اثرات درمانی کروسین و روی به تنهایی و همراه با هم به مدت 6 هفته بر سطوح خونی روی و پارامتر های متابولیک و اکسیداتیو در رت های دیابتی پرداختند. کروسین (25 و 50 میلی گرم به ازای کیلوگرم) و کلرید روی (5 میلی گرم به ازای کیلوگرم) به طور قابل ملاحظه ای سطوح کاهش یافته روی، انسولین و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) را بیشتر کرده و سطح افزایش یافته گلوکز و مالودیالدهید (MDA) را در رت های دیابتی بهبود بخشید. محققان نتیجه گرفتند که درمان صرف با کروسین یا کلرید روی و یا درمان همزمان این دو، اثرات بهبود دهنده ای بر سطوح خونی روی، گلوکز، انسولین، MDA و TAC در رت های دیابتی دارد.
قهرمانلو و همکاران (104) در سال 2014، با انجام یک کارآزمایی بالینی دوسوکور اثر مصرف مکمل روی بر تیتر آنتی بادی علیه HSP27 در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که پس از 9 ماه، تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو گروه به وجود آمد. محققان چنین نتیجه گرفتند که تیتر آنتی بادی علیه HSP27 در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور که تحت درمان با مکمل روی قرار گرفتند، کاهش یافت و پیشنهاد کردند که اثرات بالقوه آنتی اکسیدان و ضد التهابی مکمل روی می تواند در این کاهش مؤثر باشد.
5- 4. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی مس
کمبود مس ممکن است آسیب پذیری سلول ها درمقابل آسیب اکسیداتیو را افزایش دهد. به عنوان مثال در مطالعه Pan و همکاران (138) در سال 2000، محققان نشان دادند که لنفوسیت های T Jurkat دچار کمبود مس وقتی که در معرض H2O2 قرار می گیرند، آسیب DNA بیشتری نسبت که گروه کنترل نشان می دهند، ولی محرومیت از مس در سلول های Jurkat تکثیر سلولی یا قابلیت حیات سلولی را تحت تأثیر قرار نداد و آسیب اکسیداتیو DNA را بیشتر نکرد. به علاوه، تجویز مکمل مس و نه روی و آهن، از آسیب DNA القا شده به وسیله H2O2 که بر اثر 2و3و2-تتراآمین که یک شلاتوور با affinity بالا برای مس است ایجاد می شود، جلوگیری می کند.
در مطالعه Sukalski و همکاران (139) در سال 1997، محققان نشان دادند که اریتروسیت ها از رت مبتلا به کمبود مس، سطح مس و Cu,Zn-SOD پایینی داشته و آسیب اکسیداتیو بالایی به برخی از زیرواحد های اسپکترین اریتروسیت وارد شد. اسپکترین یک جز اصلی اسکلت سلولی گلبول قرمز است، تحرک پروتئین های غشایی را کنترل می کند و به اشکال مختلف استرس اکسیداتیو شامل کمبود ویتامین E و افزایش سن اریتروسیت حساس است.
در سال 2001، Bozkaya و همکاران (140) نشان دادند که اریتروسیت های گرفته شده از مرغ های مبتلا به کمبود مس، فعالیت پایین Cu,Zn-SOD و GSH peroxidase و سطوح بالای کاتالاز و پراکسیداسیون لیپید داشتند.
Levy و همکاران (141) در سال 2001 نشان دادند که القای با واسطه هیپراکسی پروتئین های متصل به فلز سرولوپلاسمین و متالوتیونئین در ریه های موش که مقادیر متفاوت Cu,Zn-SOD داشتند، اثری بر سطوح بافتی مس، آهن یا روی ندارد. چون موش های دارای بیان بیشتر Cu,Zn-SOD کاهش قابل ملاحظه ای در سرولوپلاسمین در گردش و غلظت مس دارند، سرولوپلاسمین می تواند به عنوان منبعی برای مس در سنتر Cu,Zn-SOD عمل کند.
چون سوپراکسید می تواند به آسانی با نیتریک اکسید واکنش داده و پراکسی نیتریت را ایجاد کند، سطح آن می تواند آزاد سازی و فعالیت زیستی نیتریک اکسید را تعیین کند. به شکلی مشابه، با تغییر فعالیت Cu,Zn-SOD، مس رژیم غذایی می تواند سوپراکسید و نیتریک اکسید را تحت تأثیر قرار داده و بر استراحت شریانی وابسته به اندوتلیوم مؤثر باشد. کاهش مزمن Cu,Zn-SOD می تواند منجر به اختلال در تون عروقی با واسطه غیرفعال شدن تولید نیتریک اکسید و افزایش پراکسیداسیون لیپید گردد (142).
Fields و همکاران (143) نشان دادند که رت های مبتلا به کمبود مس، پراکسیداسیون لیپید کبد بالاتر، سطح آهن هپاتیک و کلسترول خون بالاتر و فعالیت Cu,Zn-SOD و غلظت مس کبدی پایین تری نسبت به کنترل های دارای مس کافی دارند.
همانطور که از بررسی مطالعات پیشین مشهود است، اثرات آنتی اکسیدان زعفران پیشنهاد و تأیید شده است. از طرفی استرس اکسیداتیو در جریان سندرم متابولیک نقش فعالانه ای ایفا می کند. با توجه به اثرات بالقوه مس و روی در کاهش استرس اکسیداتیو و ناشناخته ماندن مسیر آنتی اکسیدانی زعفران، این فرضیه که مس و روی در ایجاد اثرات آنتی اکسیدانی زعفران دخیل هستند، مطرح بوده و در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
بخش دوم: کارهای عملی
فصل ششم: مواد و دستگاه ها
6- 1. مواد و وسایل لازم
6- 1- 1. برای عصاره گیری زعفران و استخراج کروسین
زعفران پودر شده، شرکت نوین زعفران نوع نگین
اتانول 96 درجه، از شرکت هامون طب
استون، از شرکت هامون طب
آب مقطر خالص سه بار تقطیر ساخت ایران
لوله فالکون 50 میلی‌لیتری
ظروف بلور درب دار، ساخت بلور اصفهان
6- 1- 2. برای ساخت قرص دارو و دارونما
کروسین، تهیه‌شده در مرکز تحقیقات پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
لاکتوز مونوهیدرات، ساخت هند (تهیه از شرکت داروسازی سامی ساز)
آویسل pH102، ساخت هند (تهیه از شرکت داروسازی سامی ساز)
کراس پوویدون (Kollidon CL)، ساخت هند (تهیه از شرکت داروسازی سامی ساز)
استئارات منیزیم ساخت کارخانه MERK آلمان
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.