پایان نامه با موضوع وزارت امور خارجه و مدیریت استراتژیک

پایان نامه کارشناسی ارشدتحت عنوان «سیرتحول درمقوله وملاحظات امنیت ج.1.1،سیدحسین ولی پورزرومی،دانشگاه شهیدبهشتی،سال 1376 ش.
تری تریف ودیگران، مطالعات امنیتی نوین،ترجمه‌ی علیرضا طیب و وحید بزرگی،تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1383.
تریف، تری و دیگران، 1383، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، جلد دوم.
جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، بنیاد نهج البلاغه، بهار 1369.
حسن چگینی، نظام مدیریت استراتژیک دفاعی، جلد اول، تهران، سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1384.
داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی- نشر مروارید، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۷- ص۳۸.
دانشنامه سیاسی،آشوری،داریوش،ص 38،چاپ سوم.
دولت آبادی، فیروز، شکست یا پیروزی، بحثی پیرامون رابطه جمهوری اسلامی ایران با جهان اسلام، مجله ریاست خارجی، سال دهم، شماره1،(بهار،1375) ،صص247-263.
رازی،ابوالفتوح،تفسیرروض الجنان،تصحیح دکترمحمدباقریاحقی ودکترمهدی ناصح
ربیعی، علی، 1387، مطالعات امنیت ملی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
رضا خلیلی، «تحول تاریخی‌ـ‌گفتمانی مفهوم امنیت»، در مجموعه مقالات استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1384.
روحانی،حسن؛(1388)،اندیشه های سیاسی اسلام (جلدسوم:مسائل فرهنگی و اجتماعی) تهران، کمیل چاپ سوم.
عبد الله خانی، علی، 1383، نظریه های امنیت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 33.
علی، باقری کبورق، کلیات و مبانی جنگ و استراتژی، تهران، نشر بین‌الملل،۱۳۷.، ص ۱۹۸.
فروغ ابدیت، ج1، سرگذشت هجرت، صص417-430.
قادری، سیدعلی، طرح تحقیق مبانی سیاست خارجی دراسلام، مجله سیاست خارجی، سال اول، شماره2،(فروردین وخرداد1366)
کاظمی،علی اصغر،نقش قدرت در روابط بین الملل، نشرقومس، تهران،1369، صص123-124.
گریک ای اسنایدر، امنیت و استراتژی معاصر، ترجمه‌ی سید حسین محمدی نجم، تهران، دانشکده‌ی فرماندهی و ستاد جنگ، دوره‌ی عالی جنگ، 1384.
محمود کلاهچیان، «الگوی طراحی استراتژی ملی در جمهوری اسلامی ایران»، در مجموعه مقالات استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1384.
مرتضی مطهری، ‌پیرامون انقلاب اسلامی، ‌قم: انتشارات اسلامی، ‌1361،ص 146.هوشنگ عامری،اصول روابط بین الملل،تهران: آگاه، 1370، ‌صص 177-178.
مرتضی، شیرودی، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه- معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج – تابستان ۱۳۸۰ ص۱۵.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.