پایان نامه بازده مورد انتظار سهامدار و نرخ بازده سرمایه گذاری

در روش اول اصل وام در چندین قسط مساوی به صورت سالیانه بازپرداخت می گردد و بهره تنها بر روی مبالغ باقیمانده پرداخت می گردد بنابراین میزان بهره در پایان هر سال کاهش می یابد و بنابراین اقساط در هر دوره مساوی نخواهد بود .
در روش دوم شرکت اصل و فرع را در اقساط مساوی پرداخت می نماید ، در این روش با استفاده از مفهوم ارزش فعلی میزان اقساط را بدست می آوریم .
اوراق قرضه : اوراق قرضه ، اوراقی است که صادرکننده تعهد می کند در هر سال(تا سررسید) سودی معادل قیمت اسمی ضربدر نرخ سود به دارنده پرداخت کند و در سر رسید نیز قیمت اسمی به دارنده برگه پرداخت می شود.اوراق قرضه دارای سر رسید است و دارنده آن یک بستانکار می باشد و با شرکت رابطه مالکانه ندارد.اوراق قرضه برای دارنده آن نسبت به سهام ممتاز و سهام عادی دارای ریسک کمتری است . اوراق قرضه ممکن است با نام یا بی نام باشد (قاسمی, 1390).
34
انواع اوراق قرضه :
1) اوراق قرضه کوپن دار: این نوع اوراق قرضه، اوراق قرضه ای است که سود آن هر سال یک بار یا هر 6 ماه یکبار و یا … پرداخت می شود.
2) اوراق قرضه بدون سر رسید(کانسول) : این نوع اوراق ، سر رسید ندارد و هر سال معادل قیمت اسمی ضربدر نرخ سود، سود پرداخت می کند.
3) اوراق قرضه با نرخ بهره صفر(بدون بهره) : صادر کننده این نوع اوراق هیچ گونه بهره ای پرداخت نمی کند . در سر رسید قیمت اسمی پرداخت می شود ، در زمان فروش به قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته می شود و خریدار از این طریق سود می برد .
مزایای اوراق قرضه :
1- هزینه سرمایه اوراق قرضه کمتر از سایر منابع تأمین مالی است. یعنی ارزان ترین منبع تأمین مالی اوراق قرضه است، به دو دلیل :
الف) نرخ بازده مورد انتظار دارنده اوراق قرضه کمتر از بازده مورد انتظار سهامدار است زیرا ریسک اوراق قرضه کمتر از ریسک سهام است .
ب) هزینه بهره اوراق قرضه هزینه قابل قبول مالیاتی است و ایجاد صرفه جویی مالیاتی می کند .
2- انتشار اوراق قرضه نسبت به وامهای کوتاه مدت بهتر است زیرا نیاز به تمدید وام های کوتاه مدت ندارد
3- اوراق قرضه های قابل بازخرید را در شرایطی که نرخ هزینه بهره کاهش می یابد می توان بازخرید نمود و اوراق قرضه با نرخ بهره کمتر را جایگزین آن نمود.
4- انتشار اوراق قرضه ایجاد اهرم مالی می کند و زمانی انتشار آن مطلوب است که نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت بیشتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد .
5- دارنده اوراق قرضه با شرکت رابطه مالکانه ندارد و لذا در مجامع عمومی حق رأی ندارد و کنترل شرکت را تحت تأثیر قرار نمی دهد. (رهنمای رود پشتی, 1384)
35
معایب اوراق قرضه :
1- شرکت ها موظف به پرداخت بهره واصل آن می باشند . در صورت محدودیت در پرداخت ، مواجه با ریسک ورشکستگی خواهند شد.
2- اگر نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم را کاهش می دهد .
3- با انتشار اوراق قرضه، چون نسبت بدهی افزایش می یابد اولاً ظرفیت استقراض شرکت کاهش یافته و ثانیاً با افزایش نسبت بدهی نرخ بهره اوراق جدید بیشتر خواهد شد (قاسمی، 1390).
سهام ممتاز : سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به درآمد ها و دارایی های شرکت حق یا ادعای محدود و معینی دارد. از چهار منبع مالی بلند مدت که شرکت می تواند از آنها استفاده کند (اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته یا سود سنواتی) سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده شرکتها قرار می گیرد . در مواردی که دو شرکت در هم ادغام می شوند و این کار با مبادله اوراق بهادار صورت می گیرد (و نه در مقابل وجه نقد) سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزار تأمین مالی نقش بسیار مهمی ایفامی کند(علامه حائری،1391) .
ویژگیهای سهام ممتاز :
سهام ممتاز را اوراق بهادار دو رگه می نامند زیرا هم ویژگی اوراق قرضه و هم خصوصیت سهام عادی را دارد. این ویژگی ها به شرح زیر است :
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.