پایان نامه اواسط دهه و سیستم‌ها

دومین روش استفاده شده برای تخمین رابطه نیرو-تغییر مکان یک قاب،‌ عموماً روش انرژی معادل نامیده می‌شود. این روش فرض می‌کند که مساحت محصور شده به وسیله منحنی بالای تخمین منحنی دو خطی با مساحت محصور شده پایین منحنی دو خطی با هم برابر است.(شکل 3-7). پارامترهای Vy نیروی تسلیم و تغییر مکان تسلیم، V0 نیروی مکانیزم، تغییر مکان متناظر با حالت حدی و تغییر مکان بلافاصله قبل از گسیختگی می‌باشند.
(ب)
(الف)
شکل(3-7) ایده‌آل‌سازی منحنی برش پایه بر حسب تغییر مکان جانبی[45]
تغییر مکان‌های و برای سیستم‌های ساختمانی شکل‌پذیر خیلی دورتر از تغییر مکان تسلیم به دست می‌آید. سختی پس تسلیم معمولاً به وسیله ضرب در به دست می‌آید که عبارت است از:
(3-7)
قابلیت تغییر مکان پس از حالت الاستیک در مقابل نیروهای زیاد و جذب انرژی به وسیله رفتار غیر خطی، شکل‌پذیری نامیده می‌شود.
گسیختگی ترد در تحقیق شکل‌پذیری ناچیز را توصیف می‌کند. گسیختگی ترد از این نوع در سازه‌های ساخته شده قدیمی قبل از به وجود آمدن جزئیات اجرایی شکل‌پذیر در دهه 1960 خیلی معمول بود. رابطه نیرو-تغییر مکان در یک ساختمان می‌تواند آزمایشی یا تحلیلی تعیین گردد. ارزیابی تجربی مشکل، هزینه‌بر و بنابراین نادر است. آزمایش شبه دینامیکی ساختمان‌های با مقیاس واقعی و آزمایش شبه‌ساز زلزله در ساختمان‌های کوچک مقیاس تا میان مقیاس روابط نیز و تغییر مکان مورد نظر را می‌دهد. نرم‌افزارهای غیر خطی اجزاء محدود یک ابزار تحلیلی خوب است که به وسیله دانشگاهیان و طراحان حرفه‌ای برای تخمین روابط نیرو-تغییر مکان به کار می‌رود. تحلیل استاتیکی غیر خطی (Pushover) نیز برای به دست آوردن رابطه نیرو و تغییر مکان یک راه معمول و مفید محسوب می‌شود.
3-3-2- ارزیابی آزمایشگاهی روابط نیرو-تغییر مکان:
در اواسط دهه 80 داده‌های به دست آمده از تحقیقات آزمایشگاهی در دانشگاه کالیفرنیا به منظور به دست آوردن رابطه برش پایه-تغییر مکان برای قاب‌های فولادی مهار شده در به دست آوردن یک فرمول پیش‌نویس برای R استفاده شد. با استفاده از این داده‌ها، محققان برکلی به منظور دخیل کردن سه پارامتر رزرو مقاومت شکل‌پذیری و میرایی لزجی R را به سه قسمت تقسیم کردند:
(3-8)
که در این رابطه Rs ضریب مقاومت ضریب شکل‌پذیری و ضریب میرایی می‌باشد. ضریب مقاومت از تقسیم حداکثر نیروی برش پایه بر برش طراحی در سطح مقاومت به دست می‌آید. ضریب شکل‌پذیری از تقسیم برش پایه در حالت پاسخ ارتجاعی تقسیم بر برش پایه حداکثر به دست می‌آید. ضریب میرایی نیز برابر یک در نظر گرفته می‌شود. مقادیر تجربی تعیین شده برای ضریب مقاومت، شکل‌پذیری و همچنین R در جدول 3-1 آمده است.
جدول 3-1-مقادیر تجربی ضریب کاهش برای قاب‌های فولادی[38]
R
Rs
سیستم قابی
5/4
85/1
43/2
مهاربندی هم‌محور
0/6
12/2
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.