پایان نامه : اعلامیه جهانی حقوق بشر

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

یکدیگر شده است هرچند بطور صریح ازحقوق اقلیت ها نام برده نشده است لکن برحقوق وآزادی های اساسی افراد بشر بدون هیچ گونه تبعیض ،ازنظر نژاد،زبان ومذهب به طورکلی تاکید وتوجه خاصی شده است که حقوق اقلیت ها را نیزشامل می شود. شورای امنیت هم که مهم ترین رکن سازمان ملل متّحد است ، مسؤولیت تأمین امنیت و صلح بین المللی را به عهده داردیکی از منابع عمده حقوق بشر فعلی که مبانی اصلی رفتار مسالمت آمیز نیز درآن اشاره شده است کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است که درسال 1946 تصویب ودرسال 1950 لازم الاجرا شده اند.

“عناوین کلی کنوانسیونهای ژنو عبارتند از:
1)کنوانسیون ژنو،راجع به رفتاربا اسیران جنگی.
2) کنوانسیون ژنو،درمورد حمایت ازافرادغیرنظامی درجنگ.
3) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان وبیماران نیروهای مسلح درجنگ زمینی
4) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان ،بیماران وغریقان نیروی مسلح درجنگ دریایی”

یکی دیگر از اقدامات درجهت حمایت ازحقوق اقلیتها بعد ازتاسیس سازمان ملل تشکیل شورای اقتصادی واجتماعی ونهادهای وابسته ،وابسته به سازمان ملل است که کمسیون فرعی حمایت از اقلیتها ، زیرمجموعه این شورا می باشد”این کمیسیون فرعی بوسیله کمیسیون حقوق بشروبا قطعنامه ((11)9)1946 شورای اقتصادی واجتماعی بوجودآمد تادرپرتو اعلامیه حقوق بشر،درزمینه رفع تبعیض نسبت به اقلیت ها وحمایت ازحقوق آنها مطالعه وبررسی نموده وپیشنهادات لازم را به کمیسیون بدهد.کمیسیون مزبور،ابتدا مرکب از 12 عضوبود وبارها افزایش یافت وهم اکنون براساس قطعنامه 1968/1334 شورای اقتصادی واجتماعی دارای 26عضواست که با پیشنهاد ومعرفی دولتها وبوسیله کمیسیون حقوق بشربرای یک دوره سه ساله انتخاب می شوندو هردو سال یک بار انتخاب نیمی از اعضا تجدید می شوند.کمیسیون فرعی سالانه یک اجلاس دارد که معمولاٌ درماه اوت در ژنو برگزار می شود”

1-3)اعلامیه جهانی حقوق بشر:
همانطور که گفته شد اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است ،یکی ازاسناد مهم بین المللی می باشد که به برخی از مواد آن اشاره می شود:
“ماده 1)تمام افراد بشرآزاد به دنیا می آیند وازلحاظ حیثیت وحقوق با هم برابرند وهمه دارای عقل و وجدان می باشند وباید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.به تعبیردیگر”همه افراد بشرآزاد وبا حیثیت وحقوق یکسان زاییده می شوند ودارای موهبت خرد و وجدان می باشند وباید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند” .
“ماده 2)هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز،به ویژه ازحیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر ،ملیت،وضع اجتماعی ، ثروت ،ولادت یاهرموقعیت دیگر ،ازتمام حقوق وکلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضرذکرشده بهره مند گردد. ماده 3)هرکس حق زندگی ،آزادی وامنیت شخصی دارد.”
اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص مواد یک ودو بر زدودن تبعیض نژادی میان انسانها تاکید داشته که تمام انسانها بدون هیچ تبعیضی درحقوق وآزادی با یکدیگر برابرند .هرچند که به نظر می رسد دردوران معاصر این مسئله رعایت نشده چرا که “اروپائیان تبعیض نژادی را عزم کرده ،آن را بی پرده درواقعیت زندگی خویش اجرا کرده اند.سفیدپوستان آمریکا کاملاً ازسیاه پوستان این کشورجدا بودند،همان گونه که کلیساها،گورستان ها،هتل ها،قطارها،مدرسه ها ومحل زندگی شان نیز ازیکدیگر جدا بود” البته باید به این نکته اشاره کرد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر واقعاٌ جنبه جهانی داشته ، یعنی حقوق همه انسانهای کره زمین را درنظر می گیرد،شواهد و وقرائن تاریخی نشان می دهد که تبعیض های بسیار زیاد درعرصه بین الملل وتقسیم بندی افراد به طبقات مختلف ،بیانگر این موضوع است که اعلامیه جهانی حقوق بشر توفیق چندانی نداشته است .حال به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا این اعلامه شکست خورده است:
1) دوری ازخدا:به نظرمی رسد دلیل اصلی این ناکامی را درمنابع ومبانی حقوق بشرغربی جستجو کنیم واینکه”اساسی ترین عامل ناکامی آن ،گسستن ازآفریدگارهستی وفاصله گرفتن ازفطرت الهی انسانها درتدوین و اجراست”
ممکن است برخی تصورکنند که می توان بدون عنایت به جهان بینی وپیوند انسان با جهان ،به تدوین حقوق بشرپرداخت .درحقیقت حامیان همین اندیشه بودند که به صرف قرارداد میان خود،به تنظیم توافق نامه درباره حقوق بشرپرداختند وآن را اعلامیه جهانی حقوق بشرنامیدند وباید گفت که آنها ازاین حقیقت غافل شدند که چنین توافقی هرگز به صلاح همه یا اکثرجهان نیست وباید دریک جمع بندی کلی گفت که”تنها حق محض می تواند حق راتعیین وعطا کند .درحقیقت ،جزء حق محض،حق های دیگر بالعرض ونسبی اند.قرآن شریف هم براین نکته تاکید می کند که خداوند حق محض است و هم می فرماید حق های دیگر از همین حق سرچشمه می گیرند”
2)از ادعا تاعمل: درمطالعه حقوق می توان به سه نکته توجه نمود:سخن پردازی،قانون نویسی واجرا،هرچند که بحث سخن پردازی وقانون نویسی ساده وراحت می باشد ومی تواند با ادبیاتی زیبا ودلپذیر ازویژگیهای حق سخن گفت واین مسئله دراعلامیه جهانی حقوق بشر به چشم می خورد که “به گونه ای دلپذیر ازحق آزادی قلم وآزادی بیان،حق استفاده ازمسکن مناسب،حق استفاده ازمنابع طبیعی وازاین قبیل حقوق انسانی سخن به میان رفته است” ولی باید گفت این قانونگذاران بین المللی در مرحله اجرا ، آنچه که دردومرحله قبلی بصورت زیبا مطرح کرده اند هرگز اجرایی نخواهند کرد و تفسیرهای گوناگونی خواهند داشت.
باید به این مسئله تاکید کرد که”ادعای بعضی ازغربیان که حقوق بین الملل را پدیده غربی می دانند، ادعای بی دلیل وغیر واقع بینانه است،زیراحقوق بین الملل به صورت فعلی آن نتیجه رشد تمدن ، پیشرفت علوم،وضرورت های بین المللی عصرحاضراست،اما این هرگز به معنای نبودن روابط بین المللی درزمان ها ومکان های دیگرنیست،بلکه مطالعه تاریخ نشان می دهدکه انسانها ازقدیم به این رشته ازحقوق اعتراف داشته اند،حتی قدرت های حاکم نیز پیمان هایی را به این منظور منعقدکرده اند”

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم:اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام
بخش اول:
تعریف حقوق بین الملل اسلام:
برای شناخت بیشترحقوق بین الملل اسلام قبل ازهرچیزباید به تعریف جامعی ازآن پرداخته وموضوعات واهداف ومنابع مورد بررسی وکنکاش قرارگیرد.
تعریف حقوق بین الملل اسلام:”حقوق بین الملل اسلام عبارتست ازمجموعه اصول قواعد ومقررات اسلامی که روابط بین دولت هاوطرزتشکیل ووظایف سازمان های بین المللی وروابط بین آنها با دولت ها راتنظیم ودربعضی موارد حقوق وتکالیف افرادراتعیین می کندوبا اجرای عدالت اجتماعی زمینه رشد وشکوفایی ملل دنیارا جهت تشکیل حکومت واحدجهانی براساس نظام امامت فراهم می سازد.” ویا درتعریف دیگر چنین می توان عنوان کرد که “حقوق بین الملل اسلام عبارت است ازمجموعه مقرراتی که شارع مقدس اسلام با هدف برقراری صلح وامنیت وعدالت بین المللی ،برای اجرا درروابط بین المللی وضع نموده است.” ویا حقوق بین الملل اسلام عبارتست از”کلیه اصول وقواعد حقوقی که حا کم برزمینه های مختلف روابط بین الملل است”
آنچه امروز حقوق بین الملل نامیده می شود درمتون قدیم اسلامی توسط عالمان مسلمان به علم سیّر معروف بوده است. سیّربه رفتار وکردار وخلق وخو اطلاق می شود. ولی “ازنظرفقیهان اسلامی به دو مفهوم عام وخاص تقسیم بندی شده است ،مفهوم خاص: به شرح حال دوره زندگی پیامبر(ص) اطلاق می شود ومفهوم عام به کلیه امورمرتبط با زمان جنگ های داخلی وخارجی اسلام ونیزترتیب برقراری صلح وآرامش وسلوک درزمان صلح با همسایگان ومجاورین است.
به یک بیان کلی سیره ازنظرلغوی به معنای سلوک وطرزرفتاربود،امابعدهابه رفتارپیامبر(ص) وسپس به رفتارحکام مسلمان دراموربین الملل اطلاق شده است.
منابع حقوق بین الملل اسلام:
منابع حقوق بین الملل اسلام عبارتند از: “وحی(قرآن وسنت)،عقل،عرف،قراردادهای بین المللی، نظریات علماء وفقهای اسلامی،عدل وانصاف،اصول مسلم پذیرفته شده بین دولت ها” برهمین اساس دکتر ضیایی بیگدلی منابع حقوق اسلام را چنین برشمردند”منابع حقوق اسلام عبارتند ازکتاب(قرآن کریم)،سنت،اجماع وعقل(ویابه نظراهل تسنن :قیاس) .لذا دراین مبحث به بررسی اجمالی منابع حقوق بین الملل اسلام پرداخته می شود:
1- قرآن وسنت:
– قرآن کریم:قرآن کریم مهمترین واصیل ترین منبع حقوق اسلام است. قرآن یک سند چند وجهی است اما در عین حال به عنوان قانون اساسی عمل میکند. مانند بسیاری دیگر از قوانین اساسی، قرآن پر از بیانات گوناگونی است که تفاسیر متفاوتی دارد و برای تفسیر قرآن باید از سیره و عقل و اجماع کمک گرفت.درتفسیرآیه 36سوره مبارکه نساء یک سلسله ازحقوق اسلامی اعم از حق خدا،حقوق مردم وآداب معاشرت ورفتار با مردم بیان شده است.ویا در آیه یک سوره مائده به مواردی همچون لزوم وفای به عهد وپیمان وقرارداد ها اشاره دارد.لذا ،قرآن مهمترین منبع حقوق خواهد بود.
– سنت:سنت درلغت معانی متعددی دارد مانند طریق وروش ولی دراصطلاح دومعنای ذیل متصوراست”اول:به مفهوم مستحب که یکی ازاحکام پنجگانه است ودرمقابل واجب ،حرام ،مکروه ومباح آمده است ودوم: درمیان اهل سنت به معنای قول،فعل وتقریر شخص پیامبراست ودرمیان فقهای شیعه عبارتست ازقول فعل وتقریر معصوم(ع)”
پس به طورکلی وحی شامل قرآن وسنت می شود ومنظورازسنت ،قول ،فعل وتقریر معصوم می باشد که اعم ازرسول اکرم(ص) وائمه اطهار(ع)وحضرت فاطمه زهرا(س) می باشد.

2- عقل: عقل هم دربسیاری ازموارد می تواند به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل اسلامی شناخته شود ومنشاء تهیه بسیاری ازقوانین ومقررات بین المللی گردد.”میرزای قمی درکتاب قوانین الاصول درتعریف دلیل عقلی می نویسد:دلیل عقلی عبارتست ازحکم عقل که بوسیله آن به حکم شرع می رسیم وازعلم به حکم عقل،علم به حکم شرعی پیدا می کنیم”
دلایل یا احکام عقلی را به دو قسم تقسیم کرده اند:مستقلات عقلی واستلزامات عقلی.
“مستقلات عقلی:دلایل یا احکام مستقل عقلی احکامی هستند که درنتیجه ادراک مستقیم عقل به دست آیند،بدون دخالت ویاری جستن وضمیمه کردن حکمی شرعی.به طور مثال عقل انسان مستقلا، خیانت درامانت را عملی زشت ومذموم می داندوحکم به محکومیت خائن می دهد،بی آنکه توجه داشته باشد که این امر شرعاً محکوم است یا خیر.قواعدی چون قاعده اضطرار وقاعده لاضرر ازمستقلات عقلیه است.
استلزامات عقلی:استلزامات عقلی که بدان غیرمستقلات هم گویند،اصطلاحی حقوقی است که در حقوق امامیه دردو قرن اخیر به صورت اصطلاح جا افتاده است، وتعریف آن چنین است:هرگاه عقل انسان ، ازنص قانون شرع،الهام بگیرد ونظری دریک مسئله حقوقی بدهد،آن نظر را استلزام عقلی می نامند ، مانند نتیجه قیاس که یک حقوقدان می کند ،زیرا قیاس کننده همیشه متکی به یک نص قانونی است”
3- اجماع: برای اجماع تعاریف مختلفی مطرح شده است ولی دریک جمعبندی کلی چنین می توان گفت که” اجماع درلغت به معتی اتفاق است ودرحقوق اسلام ،اتفاق نظر دانشمندان اسلامی دریک موضوع شرعی وحقوقی را اجماع می گویند.” درخصوص نظرات وآراء علمای اسلام نیزنظریات متفاوتی وجود دارد ولی دریک جمع بندی کلی می توان چنین عنوان کرد که:”اجماع فقها وعلمای بزرگ اسلام هم ازجهت اینکه کاشف ازسنت می باشند حجیت داشته ومی تواند به عنوان منبع حقوق بین الملل اسلام قرارگیرد.”
4- قیاس:ازدیدگاه اهل سنت ،قیاس به عنوان یکی ازمنابع حقوق بین الملل اسلام (به جای عقل) محسوب می شود.
“قیاس درلغت به معنای سنجش ودراصطلاح منطقی ،نوعی استدلال ودرواقع قضیه ای است که شامل یک صغری ویک کبری ونتیجه است.” وبه عبارت دیگر”هرگاه بین دو موضوع شباهتی وجود داشته باشد وحکم یکی از آنها درشرع معلوم باشد،مقایسه کردن دیگری را برآن واثبات حکم آن را براین قیاس گویند”
قیاس درفقه واصول ،متفاوت ازقیاس منطقی است،درحالی که درقیاس منطقی ،علت ازطریق برقراری رابطه علیت وبا کمک عقل به دست می آید،درقیاس حقوقی یا شرعی ،علت استنادی است.قیاس بردونوع است:قیاس منصوص العله وقیاس مستبط العله.”هنگامی که جامع ومشترک