اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی…………………………………………………………………………. 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی…………………………………………………………………………….. 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)………………………………………………………………………………. 12

گفتار چهارم: رأی مرضی الطرفین……………………………………………………………………………….. 13

گفتار پنجم: رأی موقت……………………………………………………………………………………………. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی……………………………………………………………………….. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور…………………………………………………………….. 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه ها……………………………………. 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور……………………………………………………. 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………… 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری………………………………………………………. 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی…………………………… 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی……………………………………………………………….. 30

گفتار هفتم: بی اعتباری قرارداد داوری………………………………………………………………………….. 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………. 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………… 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………… 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….. 33

الف: نحوه اعتراض…………………………………………………………………………………………………. 33

ب: هزینه دادرسی………………………………………………………………………………………………….. 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور…………………………………………………………….. 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………… 39

بند اول: اثر تعلیقی………………………………………………………………………………………………….. 40

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………….. 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور……………………………………………………. 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف………………………………………………………………….. 55

بند دوم: بطلان موافقت نامه ی داوری…………………………………………………………………………….. 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………….. 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه ی دلایل و مدارک……………………………………………………………….. 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات……………………………………………………………………. 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت نامه ی داوری…………………. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی………………………………………………………………………… 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………… 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی…………………………………………………………………… 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها……………….. 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی…………………………………………………………………………………….. 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….. 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره………………………………………… 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی……………………………………. 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………. 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………… 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………… 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….. 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی…………………………………………………………………… 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………. 69