پایان نامه استرس اکسیداتیو و سندرم متابولیک

2.067
Fatty acids, total trans
g
0.000
Cholesterol
mg
4- 3. فعالیت داروشناختی
کارآزمایی های بالینی وجود دارد که کارایی زعفران را در افسردگی خفیف تا متوسط مورد بررسی قرار داده اند. مطالعاتی گزارش کرده اند که زعفران بسیار مؤثرتر از پلاسبو و حداقل معادل دوزهای درمانی ایمی پیرامین و فلوکستین بوده است. تفاوت قابل ملاحظه ای از لحاظ عوارض جانبی بین مطالعات مختلف دیده نشد (88, 89). به عنوان یک مکمل غذایی، زعفران می تواند از آسیب شبکیه در رت جلوگیری کرده و نقشی در درمان رتینوپاتی ایسکمیک و دژنراسیون ماکولار وابسته به سن داشته باشد (90). یک مطالعه مروری به بررسی نقش احتمالی عصاره زعفران در درمان کنسر پرداخته است (91). اگرچه به نظر می رسد که زعفران یک گیاه سیتوتوکسیک انتخابی است، ولی مکانیسم آن به روشنی تعیین نشده است.
در کنار فعالیت هایی که در بالا ذکر شد، بهبود حافظه موشی که به وسیله اتانول مختل شده است، تأثیرات بر رفتارهای یادگیری و مرگ سلول نورونی و درمان پسوریازیس با استفاده از C. sativus گزارش شده است (91-93). زعفران به طور کلی توکسیک نیست، اگر در مقادیر لازم برای پخت و پز استفاده شود، ولی دوز کشنده 20 گرم و دوز منجر به سقط جنین 10 گرم در مطالعات قبلی گزارش شده است. عوارض جانبی مانند رینوکونژنکتیویت، آسم برونشیال، خارش پوستی، و یک گزارش از آنافیلاکسی در مطالعات آمده است (68, 81).
4- 4. اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی زعفران
فعالیت ضد دردی و ضد التهابی کلاله و گلبرگ زعفران گزارش شده است (94). بررسی متون نشان داد که سطوح کلسترول و تری گلیسرید و آسیب عروقی در خرگوش های دارای هیپرلیپیدمی که تحت درمان با کروستین قرار می گیرند کاهش می یابد. همچنین هیپوکسی در دیواره عروقی نیز کاهش می یابد (95). اگرچه، در مطالعه دیگری، 400 میلی گرم روزانه زعفران به مدت 7روز اثری بر پروفایل لیپیدی داوطلب های سالم نداشت (96). به علاوه، اثر آنتی اکسیدانی در پلاکت های انسانی همراه با مهار پراوکسیداسیون لیپید دیده شده است (97).
برخی مطالعات نتیجه گیری کرده اند که زعفران کاربرد گسترده ای در پزشکی دارد و بنابراین برای طراحی داروهای جدید می تواند مورد استفاده قرار گیرد، هرچند مکانیسم های سلولی و مولکولی همچنان در حال تحقیق و بررسی است. اثر ضد التهابی زعفران مطمئناً به اثر آنتی اکسیدانی قوی و از بین برنده رادیکال ها مرتبط است که اساساً وابسته به کروستین و کروسین ها است. در حقیقت، تمامی وضعیت های التهابی با آزاد شدن گونه های اکسیژن آزاد (ROS) همراه با مولکول های پیش التهابی (مانند سیتوکین ها) که در تمامی ارگان ها و بافت های بدن انسان و بسیاری از حیوانات دیگر تولید می شوند، تحریک می شود. به عنوان مثال، سیستم منوسیت-ماکروفاژ، همراه با پلاکت ها و سلول های اندوتلیال، عوامل مؤثر و تنظیم کننده های اصلی التهاب و پاسخ ایمنی ذاتی با ایجاد مقادیر زیادی از ROS و سیتوکین ها در وضعیت های پاتولوژیک قلبی عروقی هستند. مقادیر نرمال از بین برنده های رادیکال های آزاد شامل گلوتاتیون احیا (GSH)، گلوتاتیون-S-ترانسفراز (GST)، گلوتاتیون پراکسیداز (GSH-Px)، گلوتاتیون ردوکتاز وابسته به NADPH، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و کاتالاز (CAT) همیشه به صورت منفی بر افرادی که از بیماری های التهابی حاد یا مزمن رنج می برند، مؤثر است. این ویژگی های بالینی به ویژه وابسته به سن هستند.
کروسین در مطالعات حیوانی خواص آنتی اکسیدانی را نشان داده است. اولین بار در سال 1982 گزارشی مبنی بر اثر آنتی اکسیدانی کروسین در بررسی های آزمایشگاهی اعلام گشت. متعاقبا ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی کروسین ادامه یافت و در ادامه بررسی های آزمایشگاهی گزارش شد که محلول متانولیک کروسین استخراج شده از گیاه کروکوس ساتیووس ال دارای خصوصیات قوی پاکسازی کننده رادیکال های آزاد می باشد. سپس مطالعات حیوانی بر روی موشها نشان داده اند که تجویزهای خوراکی و داخل صفاقی کروسین با تقویت ظرفیت آنتی اکسیدانی در موشها همراه بوده است و موجب تقویت بیان ژن آنزیم های آنتی اکسیدان از جمله کاتالاز و سوپر اکسید دسموتاز شده است (98).
در شکل 1-6، اهداف اکسیداسیونی کروسین و کروستین نشان داده شده است. فعالیت های مختلف این دو ماده اصلی زعفران منجر به اثرات ضد التهابی و مکانیسمی برای محافظت در مقابل برخی بیماری ها می شود: 1) بیوسنتز NO از ال-آرژینین شروع شده، به وسیله نیتریک اکساید سنتتاز (NOS) کاتالیز شده و به ایجاد پراکسی نیترات (ONOO.) منجر می گردد که یک رادیکال آزاد بسیار فعال است؛ 2) رشته پراکسیداسیون لیپید به وسیله ROS آغاز می گردد.
شکل 4-3. کروسین و کروستین می توانند اثر حفاظتی در مقابل التهاب داشته باشند. از رفرانس (99)
4- 5. اثرات آنتی اکسیدانی روی
ضرورت روی برای انسان ها فقط برای 50 سال است که شناخته شده است. در ایرانیان کمبود روی خود را با عقب ماندگی رشد، هیپوگنادیسم در مردان، هپاتواسپلنومگالی، پوست خشک و خشن، خاک خوری و آنمی کمبود آهن شدید نشان می دهد. رژیم این افراد بیشتر شامل پروتئین های غلات است که فیتات بالایی داشته و منجر به دسترسی کم به آهن و روی می گردد. پری زاده و همکاران (100) کمبود روی و مس را در ایرانیان گزارش کرده و با بررسی متغیرهای اجتماعی-اقتصادی مختلف به این نتیجه رسیدند که سبک زندگی از جمله زندگی شهری در بروز این کمبود مؤثر است. زنان باردار در خطر بالاتری برای کمبود ید هستند، و اثر درمان با مکمل روی بر عواقب بارداری در مطالعات پیشین گزارش شده است (101). همچنین همراهی کمبود روی و مس با بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و بتاتالاسمی ماژور مشاهده شده است (102, 103).
روی یک عنصر ضروری در رژیم غذایی بوده و دارای اثرات اساسی بر کارکردهای مختلف از قبیل هموستاز، ایمنی، هورمونی، استرس اکسیداتیو و آپوپتوز است (104). نقش روی در تعدیل استرس اکسیداتیو اخیراً شناخته شده است. استرس اکسیداتیو فاکتور مهمی در برخی بیماری های مزمن شدید انسان مانند آتروسکلروز و بیماری های عروقی مرتبط، موتاژنز و کنسر، نورودژنراسیون، اختلالات ایمونولوژیک و فرآیند پیرشدن است (105, 106). هم O2.- و H2O2 و .OH به عنوان گونه های اکسیژن فعال (ROS) شناخته می شود و این مواد دائما در وضعیت های بی هوازی ساخته می شوند. در سلول های یوکاریوتیک زنجیره تنفسی میتوکندریال، آنزیم های سیتوکروم P450، فلاووپروتئین اکسیدازها و متابولیسم اسید چرب پراوکسی زومال مهم ترین منابع داخل سلولی ROS هستند (105, 106). اکسیدازهای NADPH گروهی از آنزیم های همراه با غشای پلاسمایی هستند که تولید O2.- از اکسیژن را با استفاده از NADPH به عنوان دهنده الکترون کاتالیز می کنند. روی یک مهارکننده این آنزیم است. تبدیل O2.- به H2O2 به وسیله آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) کاتالیز می گردد که شامل هر دو عنصر مس و روی است. روی تولید متالوتیونین را القا می کند که ماده ای غنی از سیستئین است و پاک کننده ای عالی برای .OH است (107). یون های آهن و مس تولید .OH را از H2O2 کاتالیز می کنند. روی با مس و آهن برای اتصال به غشای سلولی رقابت می کنند. NF-κB در بیان ژن های خاص مسئول درگیر بوده و به وسیله محرک هایی مانند سیتوکین ها، رادیاسیون و استرس اکسیداتیو فعال می شوند. نشان داده شده است که روی، فعال شدن NF-κB را در سلول های سرطان پروستات (108) و سلول های اپی تلیالی مغزی گاو مهار می کند (109) و نیز سطوح افزایش یافته NF-κB فعال را در موش های دیابتی کاهش می دهد (110).
مطالعات بر روی کشت سلولی و مدل های حیوانی نشان داده اند که روی به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند. پیشنهاد شده است که روی به عنوان یک آنتی اکسیدان با دو مکانیسم کار می کند. در رت های مبتلا به کمبود روی، پراکسیداسیون لیپید افزایش یافته در کبد، مغز و بیضه ها دیده شد (111). مکانیسمی که به وسیله آن روی استرس اکسیداتیو را در حیوانات کاهش می دهد به خوبی شناخته نشده است.
4- 6. اثرات اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی مس
مس یک بخش جدانشدنی از بسیاری از آنزیم های درگیر در فرآیندهای مهم زیست شناختی است. اگرچه به طور معمول مس به پروتئین ها متصل است، ممکن است آزاد شده و ساخته شدن رادیکال های هیدروکسیل بسیار فعال را کاتالیز کند. داده های حاصل از مطالعات درون شیشه ای و کشت سلولی از ظرفیت یون مس برای شروع آسیب اکسیداتیو و تداخل با وقایع مهم سلولی تداخل حمایت می کنند. آسیب اکسیداتیو به افزایش مزمن مس و یا مواجهه با مس اضافی ارتباط داده شد. به علاوه، آسیب اکسیداتیو القاشده به وسیله مس در اختلالاتی که همراه با متابولیسم غیرطبیعی مس و تغییرات نورودژنراتیو است، مطرح شده است (112).
جالب اینجاست که کمبود مس در رژیم غذایی نیز آسیب پذیری سلولی در مقابل آسیب اکسیداتیو را افزایش می دهد. داده های حاصل از مطالعات پیشین حاکی از آن هستند که کمبود مس دفاع آنتی اکسیدانی را از طریق کاهش ظرفیت تولید سوپراکسید دیسموتاز (SOD) کاهش می دهد و آسیب پذیری سلولی را به آسیب اکسیداتیو DNA افزایش می دهد. درحقیقت، کمبود مس، غلظت مس را در ارگان های مختلف کاهش داده و سطح آنزیم ها یا اجزای شامل مس مانند Cu,Zn-SOD و سرولوپلاسمین را کاهش می دهد (112).
مس و روی به عنوان عناصری با خواص آنتی اکسیدانی قوی و اثرات متعدد در بدن شناخته می شوند. با توجه به نقش مواد آنتی اکسیدان در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سندرم متابولیک و با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی زعفران و مطالعاتی مبنی بر اثر مثبت آن در سندروم متابولیک، در این مطالعه با هدف بررسی اثر کروسین زعفران را بر سطح سرمی مس، روی (عناصر با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی) و سوپر اکسید دسموتاز (SOD) طراحی شد. درصورت موثر بودن کروسین می تواند در پیشگیری و یا کنترل و درمان سندروم متابولیک و سایر بیماری ها بکار رود
فصل پنجم: بررسی متون
5- 1. مطالعات مرتبط با سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو
چاقی یکی از اجزای سندرم متابولیک است و این در حالیست که چاقی و به ویژه چاقی شکمی خطر ابتلا به استرس اکسیداتیو را افزایش می دهد. در همین راستاSankhla و همکارانش (113) مطالعه ای را در سال 2012 برای بررسی ارتباط بین چاقی و به ویژه چاقی شکمی با استرس اکسیداتیو و اکتشاف مکانیسم های احتمالی آن انجام دادند. این مطالعه بر روی 150 فرد مبتلا به سندرم متابولیک صورت گرفت و شامل سنجش نمایه توده بدنی و نسبت کمر به لگن افراد، و تست های بیوشیمیایی شامل قند خون ناشتا، پارامترهای پروفایل لیپیدی، مالون دی آلدئید سرم (به عنوان یک بیومارکر از استرس اکسیداتیو) و آدیپونکتین سرم بود. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت مالون دی آلدئید سرم(MDA) با افزایش BMI و چاقی شکمی افزایش می یافت و این مطالعه افزایش استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به سندرم متابولیک را تایید نمود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.