پایان نامه استراتژی منابع انسانی:عملکرد مدیران

عملکرد مدیران

مدیریت وقتی می­تواند از پس وظایف خود برآید که درک کاملی از عوامل بیرونی مانند عوامل اقتصادی، تکنولوژی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی که عملکردشان تأثیر خواهد گذاشت، داشته باشند (سرکویه، 1391، ص 36). عملکرد مدیر عبارت از میزان کارایی و اثربخشی مدیر در تعیین هدف­های مناسب و تحقق آنهاست (علاقه­بند، 1381، ص45).

شاخص­های عملکردی مدیران عبارتند از: روابط انسانی، امور آموزشی، امور تربیتی، امور مالی و اداری،

امور ارزشیابی (غفوریان و همکاران، 1389، ص70). سازمان­ها برای رسیدن به اهدافی تأسیس می شوند و عوامل بسیاری بر افزایش عملکرد آنها تأثیر دارند. این عوامل را در دو گروه درون سازمانی(سخت افزاری و نرم افزاری) و برون سازمانی (ساختاری ، منابع طبیعی و دولت) طبقه­بندی می­کنندو اگرچه در میان عوامل نرم افزاری، به نقش کارکنان سازمان در افزایش عملکرد آن اهمیت زیادی داده شده است، ولی در سازمان­های پیچیده امروزی، مدیران مؤثرترین نقش را در بهره­وری و افزایش عملکرد سازمان دارند (فقهی فرهمند، 1381، ص40). کارکرد مدیران نیز بسته به نوع سازمان متفاوت است. در سازمان­های آموزش محور، همانند آموزش و پرورش، مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم­تر و اساسی­تر دارد و به تعبیری عملکرد سازمان بیشتر تحت تأثیر عملکرد مدیران آن است. شرط لازم در ارزیابی عملکرد چنین سازمان­هایی، ارزش­یابی مدیران آن است و ارزشیابی کارکنان و مدیران بی توجه به مقدمات آن نتایج منفی درپی خواهد داشت. در میان این مقدمات، توجه به انسان و خصوصیات انسان بسیار مهم است، از این رو که شاید در بسیاری موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات، روحیات و … او باشد(ابطحی و عباسی، 1386، ص22). بررسی خصوصیات، روحیات و … مدیران آموزش و پرورش نیز به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد و تعیین میزان اهمیت آن­ها می­تواند راه­گشای بسیاری از تصمیم­گیری­های راهبردی باشد(موسی­خانی و همکاران، 1389، ص128).

استفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم باز می گردد. می توان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر توسعه اندیشه های مدیریت در قالب مکاتب، مدیریت توسعه پیدا کرده است. تغییر و توسعه شاخص های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و جهان شمول برای ارزیابی سازمان ها تا مدیریت کیفیت فراگیر، سیر توسعه نظام های ارزیابی را نشان می دهد. در بررسی علت وجودی ارزیابی عملکرد دو دیدگاه وجود دارد. یکی نگرش سنتی به ارزیابی که در آن مهم ترین هدف ارزیابی، قضاوت و یادآوری عملکرد است. دیگری نگرش نوین که در آن بر رشد و توسعه و بهبود عملکرد توجه می شود و پویایی وجه ممیزه و اصلی آن است(صفری و آذر، 1383، ص 2). اندازه گيري عملكرد سازمان ها بايد بر اساس شاخص هاي مناسبي اتفاق بيفتد. محقر و همکارانش در اين راستا چهار متغير عملكردي به منظور اندازه گيري عملكرد سازمان ها مورد توجه قرار دادند، که شامل رضايت كاركنان، رضايت مشتريان، اثربخشي سازماني و نتايج مالي و بازار مي باشد(محقر و همکارانش، 1389، ص 191).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

Author: