پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظریه های ساختار سرمایه و شرکت های پذیرفته شده

شرکت ها در اقتصادی، دولت محور فعالیت می کنند و این امر منجر به تأثیرپذیری آنان از مباحث کلی داخلی و خارجی دولتها می گردد. در این میان، رشد فعالیتهایی به عنوانخصوصی سازی در بدنه ی ساختاری و مالی شرکت ها بی تأثیر نیست . این عوامل و نیز تحوّلات درون شرکتی موجب گردیده است که اختلاف فاحشی بین مقادیر مالی برآوردی و واقعیات بازار به وجود آید، که این امر زمینه ی ایجاد مشکل ارزیابی اعتبار دهندگان و توّهم عدم کارایی مدیریت آنان را فراهم می آورد . لذا پیشنهاد می گردد که توجه به عملکرد و فعالیت مدیران شرکت ها درزمینه ی تحولات کلان اقتصادی و تغییر پارامترهای کلی حاکم بر فعالیت آنان باشد. (توجه به ریسک سیستماتیک )
همچنین، پژوهش را می توان با استفاده از الگوهای ریاضی و آماری جدید نظیر شبکه عصبی دنبال کرد . در این صورت، ممکن است روایی خارجی این پژوهش افزایش یابد، یا نتایج جدید به دست آید
با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و تغییر پارامترهای مؤثر بر تحلیل بنیادی شرکت ها، مانند سهم شناور آزاد و سود سهام ، بر سرمایه گذاران لازم است که ترکیب سهامداران و نوع مالکیت شرکت ها را مدّ نظر قرار دهند . این متغیر تا حدود زیادی می تواند راهگشای تعیین محدودیت ها و فرصت های مالی آتی در صورت بروز بحران مالی شرکت ها نیز باشد .
مشاهده ساختار سرمایه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های ایرانی و بررسی دلایل وجود تفاوت های احتمالی بین آنها مورد توجه قرار گیرد.
5-4 محدودیت های پژوهش
محدودیت هایی که در اجرای پژوهش وجود داشته است و در تعبیر و تفسیر نتایج پژوهش و قابلیت تعمیم آن باید ملاحظه شود، به شرح زیر است:
1-از آنجایی که برای محاسبه متغیرهای پژوهش از صورت های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی استفاده شده است؛ در صورت تعدیل اطلاعات صورت های مالی برای تورم، ممکن است نتایج پژوهش با نتایج فعلی متفاوت باشد.
2-با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اینکه سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه است، تسری نتایج به سایر شرکتها باید با احتیاط انجام گیرد.
منابع و مآخذ
اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ مظاهری، طهماسب ( 1388 )؛” بررسی نظریه های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه تحقیقات حسابداری، ش 3، صص. 4-21
باقرزاده، سعید؛ (1382) ؛” تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتها ی پذیرفت ه شد ه در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات مالی”، سال پنجم، شماره 16 ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صص23-47
پورحیدری، امید (1382)؛”نوع صنعت و تأثیر آن بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیقات مالی” ، ش 16، صص 49-60.
پورحیدری، امید (1374) ؛” بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران.
پیرایی، خسرو و محمدرضا شهسوار (1388)؛”تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران ، فصلنامه پژوه ش های اقتصادی” ، سال نهم، ش 1 ،صص21-38.
حاجیها، زهره ؛اخلاقی، حسنعلی(1390)؛” بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی شرکت » آزمون تجربی تئوری نمایندگی و تئوری اهرم”، مطالعات تجربی حسابداری مالی،ش 33 ، صص 147-167
حجازی ،رضوان ؛ ولی پور، هاشم ؛ سیامر، مهرنوش(1391)؛”کاربرد نظریه ترجیحی در تأمین مالی “،فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم
حجازی، رضوان؛ خادمی، صابر (1392)؛” تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگیهای شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “،مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال پنجم، شماره دوم ،صص 1-16
خالقی مقدم ،حمید؛ باغومیان، رافیک (1385)؛”مروری بر نظریه های ساختار سرمایه”، پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم
خلیفه سلطانی، سیداحمد ؛ اخلاقی ، حسنعلی؛ ساعدی، رحمان (1391 )،”بررسی تأثیر ویژگی های خاص شرکت و ابزارهای راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت”، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،سال چهارم، شماره 16 ،صص112-135
خلیفه سلطانی، سیداحمد ؛ اخلاقی ، حسنعلی؛ ساعدی، رحمان (1393) ؛”بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت: آزمون تجربی نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی”،فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی،شماره چهارم،صص 54-37
شیرزاده، جلال (1382)؛” بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( با تأکید بر نوع صنعت)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
صادقی شاهدانی، مهدی ؛ دکترچاوشی، کاظم ؛ محسنی، حسین (1390)؛” بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صادقی شاهدانی، مهدی ؛ دکترچاوشی، کاظم ؛ محسنی، حسین (1390)؛”مدلسازی رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم یافته”
فرهودی، پروین(1388)؛” بررسی عوامل ساختار سرمایه درشرک ته ای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران”،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.