پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظریه درآمد عملیاتی خالص و نظریه مودیلیانی و میلر

3- استفاده از بدهی ریسک سرمایه گذاران را تغییر نمی‌دهد.
2-2-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص
تئوری دیگر ساختار سرمایه، که توسط دوراند پیشنهاد شده است، تئوری درآمد عملیاتی خالص می‌باشد. طبق این نظریه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیری ندارد و بنابراین هر تغییری در اهرم مالی، اثری در ارزش شرکت وقیمت بازار سهام ندارد. همچنین هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم مالی می‌باشد.
طبـق این نظــریه هزینــه سرمایه کل در تمام درجات اهرم مالی ثابت باقی می‌ماند. طبق این نظریه هزینه سرمایه شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد.
یک افزایش در اهرم مالی باعث افزایش ریسک مالی سهامداران خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش بازده سهامداران خواهد شد. طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه‌اش تأثیر نمی‌پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم چون ارزش شرکت و قیمت بازار سهام با تغییرات اهرم مالی، تغییر نمی‌کنند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایه‌ای وجود ندارد.
2-2-3 رویکرد سنتی
به نظر می رسد که ماهیت رویکرد یا نظریه سنتی مالی اثباتی گرایانه است (یعنی نشان دهندۀ تلاش برای شرح پدیده ها، به همان گونه ای که وجود دارند ). به عبارت دیگر، در رویکرد اخیر بیشتر به بررسی مجموعه قواعد مورد استفاده در فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و مدیر ان و کمتر به شرح دلایل به کارگیری قواعد مذکور و پیامدهای حاصل از آن پرداخته شده است. هدف رویکرد سنتی شناخت تصمیم گیریهای مالی ارزشمند در طی زمان و مشخص کردن ویژگیهای شرکتهایی بوده که اقدام به چنین تصمیم گیر یهایی کرده اند . زیرا در آن زمان تصور می کردند که اتخاذ چنین رویکردی به تدوین مجموعه قواعدی برای تصمیم گیر یهای مالی خواهد انجامید Loncarsky & Mromar,2002) (
در زمینه ساختار سرمایه شرکتها نیز باور رایج در رویکرد سنتی این بوده که هر شرکت، با توجه به ویژگی هایش، از ظرفیتی عادی برای بدهی برخوردار است . منظور از ظرفیت مذکور سطحی از بدهی است که موجب کاهش هزینه های مالی شرکت می شود . در آن زمان، تصور بر این بود که تغییرات هزینه سرمایه شرکت تا آستانه ظرفیت مزبور بسیار کم است . چون تعیین ظرفیت بدهی شرکت نیز عملی نبود، تصمیم گیری های مالی به تجربه و حس درونی مدیران مالی شرکت بستگی داشت. شکل گیری حس درونی مذکور نیز براساس مجموعه ای از قواعد طلایی صورت می گرفت که در تصمیم گیری های مالی و عواملی مانند ارزش دارایی های شرکت, توانایی بازپرداخت بدهی ها در آینده، روش مدیریت بدهی ها در گذشته و غیره از آنها استفاده می شد. (Donaldson,1961)
2-2-4 نظریه مودیلیانی و میلر MM
مودیلیانی و میلر مطرح کننده تئوری های نوین ساختار سرمایه ( ( MM theoriesبودند. آنان در نظریه خود چنین فرض کرده اند که هر شرکت دارای مجموعه معینی از جریانهای نقدی مورد انتظار است. هنگامی که شرکت نسبت مشخصی از بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را برای تأمین مالی داراییهای خود تعیین می کند ، د ر واقع، دربارۀ چگونگی تقسیم جریانهای نقدی پیش گفته در میان سرمایه گذاران گوناگون تصمیم می گیرد. همچنین، فرض می شود از آنجا که میزان دسترسی سرمایه گذاران و شرکتها به بازارهای مالی یکسان است، به گونه ای که سرمایه گذاران می توانند کلّیه نیازهای مالی شرکت) فا رغ از میزان آن( و تسویه تمام بدهی های ناخواسته ای را، که شرکت متعهد به ایفای آنهاست، تأمین کنند با توجه به مفروضات بالا، مودیلیانی و میلر(1958) نتیجه گیری کردند که بدهیها و ساختار سرمایه هر شرکت تأثیری در ارزش بازار آن ندارد. فروض اساسی MM در مقاله اول آنها (1958)که بعدا مورد تجدیدنظر قرار گرفت (1963)عبارت بود از:
الف- بازار سرمایه کامل است، یعنی هیچگونه هزینه مبادله و مقررات و قوانین محدود کننده وجود ندارد، کلیه داراییها به طور کامل قابل تقسیم است ، اطلاعات به طور رایگان در دسترس است و رقابت کامل وجود دارد.
ب- سرمایه گذاران بدون محدودیت میتوانند وام بگیرند یا وام بدهند.
ج- بنگاه ها فقط از دو منبع مالی(سهام و اوراق قرضه)استفاده میکنند.
د- هیچگونه مالیاتی وجود ندارد.
ه- بنگاهها متعلق به یک طبقه ریسک همگن هستند.
ز- بنگاهها کل درآمد خالص خود را بین سهامداران تقسیم کنند.
و- درآمد عملیاتی خالص مورد انتظار، یک متغیر تصادفی با میانگین ثابت و واریانس محدود است. (نصرالهی،1379)
قضیه اول MM :
این قضیه مبین این مطلب است که در یک بازارکامل، بدون وجود مالیات، ارزش یک بنگاه به ساختار سرمایه آن بستگی ندارد، به عبارت دیگر هزینه سرمایه تحت تاثیر اهرم قرار ندارد.در نتیجه صاحبان بنگاه ها می توانند بدون در نظر گرفتن ساختار سرمایه شرکت هر ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام را انتخاب کنند.
نمودار 2-1 :میانگین موزون هزینه سرمایه (قضیه اول (MM

  پایان نامه با موضوع روابط بین‌الملل و مقولات اجتماعی

برگرفته از : مودیلیانی و میلر (1958)
The cost of capital, corporation finance and the theory of investment .The American Economic Review, 48(3).
قضیه دوم:MM

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.