پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مصرف کنندگان و بازار رقابتی

2-2-6 استراتژی کنترل VPP
منابع تجدید پذیر با تمام مزیت هایی که دارند، اما در عین حال دارای معایبی نیز می باشد. یکی از این معایب، نقص در کنترل پذیری این منابع می باشد. علاوه بر این، واحدهای تولید پراکنده توسط مالکان خودشان کنترل می شوند و گاهی اوقات، حالت عملکرد آنها برای شبکه مناسب نمی باشد. می توان این گونه استدلال نمود که نیروگاه مجازی جایگزین مناسبی برای کنترل داده های واحدهای تولید پراکنده می باشد. به عبارتی هر واحد پراکنده به عنوان بخشی از نیروگاه مجازی می باشد]17 [.VPP ها ممکن است در حالت متمرکز یا پراکنده کنترل شوند]18 [.
کنترل پراکنده بر مبنای سیستم چند عامله می باشد]24-23 [.در این استراتژی، هر واحد DER را می توان با هر عاملی شرکت کننده در بازارهای برق کنترل نمود. استفاده از این استراتژی کنترل در حال حاضر محدود به اقدامات کنترل که در آن موقعیت مهم نیست (به عنوان مثال، تبادل توان) صورت می گیرد]34 [.
در کنترل متمرکز، DERها به صورت مرکزی توسط مرکز هماهنگی کنترل (CCC) کنترل می شوند و معاملات بازار VPP توسط آن رسیدگی می شود. در روش کنترل متمرکز، می توان وظایف فنی و اقتصادی را بدست آورد تا سود بیشتر برای DER ها بدست آورد.
کاربرد کنترل پراکنده و متمرکز VPP را می توان در پروژه یCRISP و نیروگاه سلول سوخت مجازی اروپایی مشاهده نمود]21-19 [.
در اینجا فرض می شود VPP به صورت متمرکز کنترل می شود و هدف از مرکز هماهنگی کنترل، به حداکثر رساندن سود VPP با ارائه پیشنهادهای خوبی برای بازارهای انرژی و رزرو چرخان است.
2-3 نیروگاه مجازی در بازار برق
2-3-1 معامله بازار جدید در سطح توزیع
به طور سنتی DisCo انرژی را از بازار عمده فروشی در یک سطح ولتاژ بالا خریداری می نماید و آن را به مشترکان نهایی تحویل می دهد. در یک سناریوی مدیریت فعال DisCo می تواند از طریق ترکیب بازار برق عمده فروشی با تولیدکننده هایی که داخل ناحیه کنترل DisCo قرار دارند، سرویسهای مشترکین را فراهم کند. همچنین باید از طریق تولیدکننده هایی که داخل ناحیه کنترل آن قرار دارند، تعدادی از سرویسهای دیگر (که بعضی محلی و بعضی نیمه محلی هستند) را فراهم کند]6 [.
شکل (2-3) واحدهای تولیدکننده ی DG را وقتی میزان نفوذ DG در سیستم قدرت قابل توجه است، نشان می دهد. دو گروه تولید کننده به شبکه توزیع فعال متصل هستند:
PDG های مستقل که به طور مستقل از VPP مدیریت یا تغذیه می شوند.
VPP
شکل (2-3): اجزای سیستم قدرت در حالتی که نفوذ DG زیاد است ]34 [.
با توجه به این، دو نوع بازار را می توان ایجاد کرد، بازار عمده فروشی و بازار DisCo که توسط DSO راه اندازی می شود. VPP و PDG مستقل می توانند با DSO هم انرژی و هم سرویسهای محلی را فراهم کنند. همچنین می توانند در بازار عمده فروشی مشارکت کنند و در مدیریت سیستم انتقال همکاری نمایند. در این شرایط منابع انرژی توزیع شده می توانند مسئولیت تحویل سرویسهای محافظت سیستم را بر عهده بگیرد و نقش تولید مرکزی را داشته باشند. به عبارت دیگر، DG قادرخواهد بود انرژی تولیدی توسط تولید مرکزی و قابلیت کنترل آن را جابجا کند.
شکل (2-4) معاملات بازار بالقوه برای تولید کننده ها را نشان می دهد.
شکل (2-4): معاملات بالقوه برای تولید کنندگان ]15 [.
2-4 مشارکت VPP در بازار برق
مطابق شکل (2-4) دو نوع معاملات بازار بالقوه برای VPP می توان در نظر گرفت. در نوع اول آنها فقط می توانند در بازار DisCo مشارکت کنند و در نوع دوم می توانند در هر دو نوع بازار DisCo و عمده فروشی مشارکت کنند. از نقطه نظر اپراتور VPP نوع دوم نسبت به اول جذابتر است چون فرصتهای اقتصادی جدیدی برای VPP در بازار عمده فروشی را فراهم می کند. از نقطه نظر DSO که مسئول فراهم کردن سرویسهای محلی و نیمه محلی در بازار توزیع است، نوع اول مطلوبتر از نوع دوم است. مثلاً فرض شود DSO باید توان راکتیو مورد نیاز برای شبکه ی توزیع را به صورت محلی فراهم کند. در حالت دوم ممکن است VPP مجبور شود وارد بازار عمده فروشی شود. در این شرایط ممکن است DSO برای فراهم کردن توان راکتیو مورد نیاز با کمبود منابع محلی مواجه شود. از نقطه نظر چارچوب تنظیم بازار نوع اول آسانتر از نوع دوم است. در نوع دوم الزام VPP در بازار عمده فروشی نباید منجر به نا امن شدن بازار توزیع شود. این باعث افزایش پیچیدگی مدیریت سیستم می شود.
اگرچه در این حالت بازار رقابتی تر و پویا تر است، ولی پیچیدگی ساختار و کنترل سیستم آن به شدت افزایش خواهد یافت.
چون VPP برای مشارکت در بازار عمده فروشی به آگاهی در مورد شبکه ی محلی نیاز دارد، DSO می تواند واسطه ی خوبی بین VPP و بازار عمده فروشی باشد. به عبارت دیگر، DSO می تواند انرژی و ظرفیت VPP را جمع کند تا در ناحیه ی کنترل DisCo استفاده شود، یا در بازار عمده فروشی معامله شود و یا در مدیریت سیستم انتقال مشارکت داشته باشد. در این شرایط DisCo می تواند یک شریک برای بازار عمده فروشی با دو نقش متفاوت (یک تولید کننده ی انعطاف پذیر یا یک مشتری انعطاف پذیر) باشد.
2-5 استراتژی بهینه قیمت دهی VPP در بازار عمده فروشی
برای نحوه حضور نیروگاه های مجازی در بازار برق باید مدلهای مختلف و ساختار های مختلف شرکت توزیع مورد بررسی گیرند]2 [.
مدل انحصاری را می توان به دو مدل تقسیم نمود:
1) در مدل انحصاری کامل، شرکت های توزیع مالک و بهره بردار تجهیزات توزیع بوده و با اختیار داشتن آنها وظیفه تامین برق مصرف کنندگان متصل به خود را برعهده دارند. در این حالت دسترسی آزاد به سیستم وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب شرکت توزیع، انحصار فروش برق به مصرف کنندگان متصل به شبکه خود را در اختیار دارد و با شرکت در بازار برق، توان الکتریکی مورد نیاز خود را از بازار عمده فروشی خریداری و از طریق شبکه انتقال دریافت می کند. در این مدل امکان فروش برق DG های مالکان خصوصی وجود ندارد و حتماً باید DGها، تحت پوشش شرکت توزیع باشند]37 [.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.