پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و نظریه های ساختار سرمایه

قالیباف اصل، حسن؛ایزدی، سلما(1388)؛ “مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره26
کاشانی پور، محمد؛ مهرانی، ساسان؛ پاشانژاد, یوسف(1389)؛” بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار”، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، صص 61-76
کردستانی، غلامرضا؛ نجفی عمران، مظاهر(1387)؛” بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه : آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی”، تحقیقات مالی، ش 25 ، صص 73-90
گزارش کمیته بازارهای نوظهور سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار،”عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور”، ترجمه متعلق به بورس اوراق بهادار تهران، ص 7
محمدی، راضیه (1384) ؛”عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
مرمرچی، امیرحسین(1379)؛ “عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسب تهای اهرم مالی در شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عا لی پژوهش برنامه ریزی و توسعه.
ملکی پور غربی، محمود(1375 )؛” بررسی تحلیل استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران”، پا یان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
نصراللهی، زهرا (1379)؛” برآورد هزینه سرمایه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران”، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،صص38-154
نصیرزاده، فرزانه؛ مستقیمان ،علیرضا(1389)؛ “ازمون نظریه های ساختار سرمایه ی توازی ایستا و سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” ،مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره دوم ، صص 133-158
نمازی، محمد ؛ شیرزاده، جلال ( 1383 )؛” بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره42،صص 94-75
هاشمی ،عباس؛ صمدی ، سعید؛ سارکیسیان، طاده(1389)؛” بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه بورس اوراق بهادار ،سال پنجم ،شماره 17، صص 43-62
Abu Mouamer, F.M(2011); “The determinants of capital structure of Palestine-listed companies”, The Journal of Risk Finance, Vol 12, pp 226-241.
Adedeji,Abimbola (2002); “A Cross-Sectional Test of Pecking Order Hypothesis against Static Trade-off Theory on UK data”. University of Birmingham, Working Paper Series.
Ahmed Sheikh , N. Wang, Z (2011); ” Determinants of capital structure”, Managerial Finance, Vol 37, pp 117-133.
Al-Najjar, B, Hussainey, K (2011); “ Revisiting the capital-structure puzzle: UK evidence”, The Journal of Risk Finance, Vol .12, pp 329-338.
Booth L, V. Aivazian, A. K, Demirguc & V.Maksimovic (2001);” Capital Structure in Developing Countries”. The Journal of Finance, Vol. LVI, No 1.pp: 87-130.
Booth L, V. Aivazian, A. K, Demirguc & V.Maksimovic (2001);”Capital Structure in Developing Countries”. The Journal of Finance, Vol. LVI, No 1.pp: 87-130.
Chen, J.J. (2004); “Determinants of capital structure of Chinese listed companies”. Journal of Business Research, 57,1351-1341.
Corbetta , P . (2003); “Social research, Theory, Method and Techniques”, first edition, P37
David, J. Smith. Jianguo Chen. Hamish & D. Anderson (2010); ” The relationship between capital structure and product”. Review Quant Finan Accounting.
Deesomsak, R., Paudyal, K. & Pescetto, G.(2004); “The determinants of capital structure: Evidence from the Asia Pacific region”. Journal of Multinational Financial Management. 14(4/5):378–405.
Donaldson G. (1961);” Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity, Division of Research”, Graduate School of Business Administration, Boston MA: Harvard University Press;
Dr anurag rahuja &MS Anu Sahi(2012);” Factors effecting capital structure decision”, International journal of marketing, Voll num 3.p 76-85
Eriotis, N., Vasiliou, D. & Ventoura- Neokosmidi, Z. (2007); “How firm characteristics affect capital structure: An empirical study”. Managerial Finance, 33(5):321–331.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.