پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تئوری های ساختار سرمایه

ریشه‌های فلسفی اثبات‌گرایی، تجربه‌گرایی منطقی پدیدارشناسی، کنش متقابل نمادی
اصطلاحات مرتبط آزمایش، تجربی، آماری تحقیق میدانی، قوم‌نگاری، طبیعت‌گرایی، زمینه‌ای، سازنده‌گرایی
هدف تحقیق کنترل، پیش‌بینی، توصیف، اثبات، آزمون فرضیه فهم، توصیف، کشف معنا، تولید فرضیه
خصوصیات طرح تحقیق از قبل تعیین شده، ساخت یافته انعطاف‌پذیر، درگیر در فرآیند تحقیق، ظهور یابنده
نمونه بزرگ، تصادفی، نمایندگی کوچک، غیر تصادفی، هدفمند، نظری
شیوه تحلیل قیاس (به وسیله روش‌های آماری) استقرا (توسط محقق)
جمع‌آوری اطلاعات ابزارهای خشک (مقیاس‌ها، آزمون‌ها، پیمایش‌ها، پرسش‌نامه‌ها، رایانه) محقق ابزار اصلی، مصاحبه‌ها، مشاهدات، اسناد
یافته‌ها دقیق، عددی ادراکی، کل‌نگر، توصیف غنی
بر گرفته از: Corbetta , P . (2003) Social research, Theory, Method and Techniques, first edition, P37
3-2-3 رویکرد تحقیق
همان گونه که در جدول 3-2 می بینیم ستون اول نشان دهنده پنج مرحله در تحقیق کمی است که شامل تئوری , مفروضات , انتخاب داده ها , انالیز داده ها و در نهایت نتایج می باشد. بعلاوه در ستون دوم به بیان موارد لازم الاجرا در هر کدام از این مراحل با توجه به موضوع تحقیق پیش رو خواهیم پرداخت.
در این مطالعه ما در نظر داریم تا تئوری های مربوط به ساختار سرمایه شامل تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی را در مورد شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران ازمایش کنیم.همچنین در نظر داریم به رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بپردازیم. نرخ های مالی که به صورت عدی و قابل اندازه گیری هستند در این تحقطق به عنوان متغیر در نظر گرفته شده اند.از سویی دیگر ما در نظر داریم رابطه این متغیرها را با یکدیگر دریابیم , بدین جهت نیاز به روش اماری و ریاضی داریم که به روش رگرسیون نامیده می شود داریم. در نهایت نتایج تحقیق حاضر قادر خواهد بود شواهد لازم برای توضیح تئوری های ساختار سرمایه در ایران را فراهم سازد.
جدول 3-2 پنج مرحله در رویکرد کمی

  پایان نامه ارشد درباره بانکداری و تحصیلات

بر گرفته از : Bryman (1998:20)
هدف تحقیق
بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه (نسبت بدهی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی1388 -1392.
تحقیق در مورد رابطه بین سوداوری شرکت و نسبت بدهی.
تحقیق در مورد رابطه بین ریسک تجاری و نسبت بدهی.
تحقیق در مورد رابطه بین نقدشوندگی و نسبت بدهی.
تحقیق در مورد رابطه بین رشد دارایی های شرکت و نسبت بدهی.
ازمون تجربی تئوری های موجود در ادبیات مدیریت مالی در ارتباط با عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتها به ویژه دو تئوری توازی ایستا و ترجیحی.
3-4 جامعه آماری و نمونه
جامعه اماری تحقیق مشتمل بر صد و سی وسه شرکت است که با استفاده از روش گزینش منطقی بر مبنای سه معیار انتخاب گردیده است. اول اینکه اطلاعات کامل و تفصیلی صورت‌های مالی سالانه هریک از شرکت‌ها همراه با قیمت سهم در پایان سال مربوطه در تابلوی بورس تهران در دوره 10 ساله مورد بررسی(1383 الی 1392) موجود باشد. دوم، شرکت حداقل تا یکسال از قبل از دوره بررسی وارد بورس شده باشد و در این مدت از بورس خارج نشده باشند. در نهایت اینکه شرکت جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ نباشد چرا شرکت‌های مذکور دارای ساختار مالی متمایزی از سایر شرکت‌ها می‌باشند.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.