پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تئوری های ساختار سرمایه

عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری ، سوداوری، رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.
تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.)جفرسون 2001) میانگین موزون هزینه سرمایه اثر مستقیمی بر ارزش شرکت ها دارد عواملی که میانگین موزون هزینه سرمایه را تعیین می کند، بسیار پویا هستند و تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که دائما در حال تغییر است. این موضوع بیانگر این است که یک ساختار سرمایه بهینه خاص نمی تواند برای یک دوره زمانی طولانی وجود داشته باشد . به منظور مقاومت در مقابل چنین محیط در حال تغییری، شرکت ها نیاز دارند بر عوامل مؤثری که می تواند بر انتخاب ترکیبی از بدهی و سرمایه تأثیر داشته باشد، تمرکز کنند.)بارال 2004)
1-5 سوالات واهداف تحقیق
هدف از این تحقیق در ابتدا مشخص کردن ساختار سرمایه در شرکتهای ایران است و ثانیا , تاثیر هر یک از عوامل شرکتی بر نسبت بدهی و در نهایت تحقیق در مورد اینکه کدام یک از تئوری های ساختار سرمایه ,تئوری توازی ایستا یا ترجیحی در شرکت های ایرانی , بهتر ساختار بدهی را روشن می سازد.
1-5-1 سوالات تحقیق
ایا انتخاب ساختار سرمایه در شرکت های ایرانی منطبق بر تئوری های توازی ایستا و ترجیحی است ؟
ایا بین سوداوری شرکت و نسبت بدهی در ایران رابطه وجود دارد؟
ایا بین ریسک تجاری و نسبت بدهی در ایران رابطه وجود دارد؟
ایا بین نقدشوندگی و نسبت بدهی در ایران رابطه وجود دارد؟
ایا بین رشد دارایی های شرکت و نسبت بدهی در ایران رابطه وجود دارد؟
1-5-2 اهداف تحقیق
برای پاسخ گویی به سوالات فوق باید موارد زیر بررسی و اندازه گیری شود.
بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 – 1383.
تحقیق در مورد رابطه بین سوداوری شرکت و نسبت بدهی.
تحقیق در مورد رابطه بین ریسک تجاری و نسبت بدهی.
تحقیق در مورد رابطه بین نقدشوندگی و نسبت بدهی.
تحقیق در مورد رابطه بین رشد دارایی های شرکت و نسبت بدهی.
ازمون تجربی تئوری های موجود در ادبیات مدیریت مالی در ارتباط با عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتها به ویژه دو تئوری توازی ایستا و ترجیحی.
1-6 مفروضات تحقیق
H1: بین سوداوری شرکت و نسبت بدهی رابطه مستقیم وجود دارد.
H2: بین ریسک تجاری و نسبت بدهی رابطه مستقیم وجود دارد.
H3: بین نقدشوندگی و نسبت بدهی رابطه مستقیم وجود دارد.
H4: بین رشد درامد های شرکت و نسبت بدهی رابطه مستقیم وجود دارد.
بر اساس دو تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی دو گزاره در مورد ساختار سرمایه شرکتها از لحاظ ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. این گزاره ها رابطه بین متغیر وابسته نسبت بدهی و متغیرهای مستقل ریسک تجاری ، سوداوری ، رشد داراییها و نقدشوندگی پیش بینی می کند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.