پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عوامل ارتباطی و محور تاریخی

وجود کوچههای باریک
هندسهی نامنظم
سنتی نوبنیاد
شکلگیری در باغات و زمینهای زراعی
کوچک بودن قطعات مسکونی
گرایش به نظم هندسی بافت
وجود شبکههای ارتباطی سنتی
غلبهی کاربری مسکونی
طراحی شده
فعالیت های جدید، ارتباطات سواره منشاء بوجود آمدن آن
پیروی از هندسهی منظم
حاشیهای
ناشی از اقتصاد ناحیهای
برپایی آن در اراضی نامناسب با شیب های تند و توپوگرافی
بینظمی کامل در شبکهی ارتباطات
مجموعه سازی
جدیدترین و سازمان یافتهترین شیوهی توسعهی شهر
وجود بلوکهای آپارتمانی
مفید از نظر طراحی
ماخذ: مهندسین مشاور عرصه، جلد12
شناخت محدودهی مورد مطالعه(محور تاریخی-فرهنگی تبریز)
جایگاه منطقه در استخوانبندی فضایی شهر
منطقهی هشت(محورتاریخی- فرهنگی) تبریز در برگیرندهی مهمترین عناصر شهری شامل بازار، مراکز مهم سیاسی-اداری و عناصر تاریخی است. ازعناصر مهم شهری باروی قدیم شهر است که اثرات و ردپای آن هنوز کمابیش برجای است. شهرتبریز از ابتدا در درون این محدوده شکل گرفته و روند تکاملی و توسعهی خود را طی کرده است و نمادها و نشانههای تاریخی شهر در این محدوده هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است .مجموعهی مسجد جامع، مجموعهی ارک علیشاه، مسجد کبود، مجموعهی صاحب الامر، بازار، محلههای قدیمی، نشانههای باروی دروازهها و محورهای تاریخی، استخوانبندی محدوده را تشکیل میدهند. از لحاظ کالبدی با توجه به چهار مجموعهی شاخص: مجموعهی صاحبالامر، مجموعهی مسجد جامع، مسجدکبود و ارکعلیشاه به همراه امتداد با بازار، استخوانبندیهای شهر تبریز را شکل دادهاند(مهندسین مشاورنقش جهان پارس، 1386، ص17).
بررسی پیوندهای عمدهی منطقه با مناطق همجوار کارکردی ـ ارتباطی
منطقهی هشت با مناطق سه و چهار از غرب و یک و دو از شرق همجوار میباشد. یکی ازعوامل ارتباطی مهم این منطقه با مناطق همجوار شبکهی دسترسی است. بازار که از عناصر اصلی شکلدهندهی شهرهای ایرانی است و در امتداد گذرهای ارتباطی شکل میگیرد؛ در این منطقه واقع شده و این سبب شده است که منطقهی هشت شهر تبریز به یک گره ترافیکی درسطح شهر تبدیل شود و نقطهی اتصال شریانهای دسترسی به مناطق دیگر باشد. همچنین عبور شریانهای اصلی شهر همچون شریان چایکنار، خیابان امام و خیابان جمهوری از این منطقه سبب شده که این منطقه به لحاظ ارتباطی دسترسی با مناطق همجوار و مناطق دیگر، نقش اساسی را ایفا بنماید. وجودکاربریهای عمدهی تجاری و اداری و سیاسی به لحاظ وجود بازار، استانداری، فرمانداری، بازرگانی، شهرداری و غیره سبب شده که مناطق دیگر به لحاظ ارتباط با کاربریهای یاد شده پیوندهای کاربردی و ارتباطی داشته باشند. مهرانرود ازلحاظ شکلی، یکی از عناصر تاثیرگذار، درسطح شهر میباشدکه به لحاظ عبور این عنصر از منطقه یک پیوند فیزیکی و ذهنی با مناطق دیگر دارد. یکی از پیوندهای دیگر این منطقه پیوند ذهنی است که در اذهان مردم به لحاظ اتفاقات تاریخی، سیاسی انقلابها باقیمانده است.
شناسایی محیط طبیعی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.