پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبیه سازی مونت کارلو و عرضه و تقاضا

($)
103×5778/6
102×1202/7
102×8976/4
7803/643
شکل (4-23): نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.02) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین وضعیت بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز ز) میانگین تولید ‍CHP1 برای بازار انرژی ح) میانگین تولید ‍CHP2 برای بازار انرژی ط) میانگین تولید توان واحد1 برای بازار انرژی ی) میانگین تولید حرارت واحد 2 برای بازار انرژی
4-6-4 نتایج شبیه سازی نسبت انحراف معیار به میانگین جهت متوقف سازی مونت کارلو
چنانکه در شکل (4-24) مشاهده می گردد، نسبت انحراف معیار به میانگین در ساعت17 به همگرایی میل می کند، این امر بیانگر تغییرات کم، حصول نتیجه ی منطقی و معیار مناسبی جهت متوقف نمودن شبیه سازی مونت کارلو می باشد. نتایج شبیه سازی برای انحراف معیارهای S=0.05، S=0.10 و S=0.15 جهت عدم قطعیت قیمت در شکلهای (پیوست(1-26)) الی (پیوست(1-28)) و برای انحراف معیارهای S=0.05، S=0.02، S=0.10 و S=0.15 جهت عدم قطعیت تقاضا در شکلهای (پیوست(1-29)) الی (پیوست(1-32)) مشاهده می شوند.
شکل (4-24): نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.02) با درنظر گرفتن بازار انرژی. الف) نسبت انحراف معیار به میانگین سود در ساعت 17 با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 02/0 ب) نسبت انحراف معیار به میانگین خرید و فروش انرژی با اعمال عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 02/0 در دوره ی زمانی 24ساعته
4-7 شبیه سازی و تحلیل نتایج شبکه ی جدید در بازار رزرو
4-7-1 حالت مبنا (بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت)
در این قسمت به بررسی حضور شبکه در بازار رزرو پرداخته می شود. مشابه با شبکه ی اول، فرض بر این است که DG و بارهای قابل قطع تامین کننده ی رزرو می باشند. شکل (4-25) نتایج شبیه سازی را نشان می دهند.
در شکل (4-25) (الف) تولید DG در ساعات مختلف برای بازار انرژی و رزرو تواماً نشان داده می شود. در طی ساعات 17-16 و 21-22 تولید DG جهت بازار رزرو در مقدار کمی قرار دارد. ملاحظه درطی ساعاتی که قیمت بازار رزرو ارزان می باشد، روشن است. در طی ساعات 17-16 و 22-21 با وجود ارزان بودن قیمت بازار رزرو، DG خاموش است. دلیل این امر تولیدات کم واحدهای دیگر(واحدهای جدید) و تامین قید عرضه و تقاضا می باشد.شکلهای بعدی مشابه با حالتی است که تنها بازرار در نظر گرفته می شود و از توضیحات مشابه اجتناب می شود. تنها شاخص جدید پارامتر R(t) می باشد. با توجه با منابع تامین کننده ی این شاخص(DG و بارهای قابل قطع سیستم) در طی ساعات 17-16 و 22-21 تولید DG برای بازار رزرو مقدار کمی بوده و از طرفی به جز ساعت 16 در سه ساعت دیگر باری از سیستم قطع نگردیده است، لذا مقدار آن حول صفر می باشد. در این قسمت میزان سود 104×9880/2 می باشد
شکل (4-25): نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید با در نظر گرفتن بازار رزرو. الف) تولید DG برای بازار ب) وضعیت بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) پیشنهاد برای بازار انرژی ه) مقدار سود در هر ساعت و) مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز ز) تولید ‍CHP1 برای بازار انرژی ح) تولید ‍CHP2 برای بازار انرژی ط) تولید توان واحد1 برای بازار انرژی ی) تولید حرارت واحد 2 برای بازار انرژی
4-7-2 سناریوهای دوم الی پنجم (در حضور عدم قطعیت در قیمت انرژی)
در شکل (4-26) نتایج شبیه سازی جهت انحراف معیار S=0.02 نشان داده شده است. ملاحظه می گردد که سهم مشارکت واحد ها، سود،مقادیر پیشنهاد برای بازار انرژی و رزرو کاهش می یابد. همچنین نتایج شبیه سازیها جهت انحراف معیارهای S=0.05، S=0.10 و S=0.15 به ترتیب در شکلهای (پیوست (1-33)) الی (پیوست (1-35)) نشان داده شده است.
جدول (4-9): سود انتظاری VPP (با در نظر گرفتن واحدهای CHP) در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت قیمت
شماره ی سناریو
1
2
3
4
5
سود
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.