پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبیه سازی مونت کارلو و انحراف معیار

در این حالت، علاوه بر قیمت انرژی، بار نیز دارای عدم قطعیت می باشد و از تابع چگالی نرمال جهت مدلسازی استفاده شده است. از شکلهای (4-10) الی (4-13) ملاحظه می شود با وجود عدم قطعیت بار در کنار عدم قطعیت قیمت، ضمن تغییر در تولید DG، دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی، استراتژی پیشنهاد خرید و یا فروش به بازار، سود نیروگاه را نیز متاثر نموده است.
جدول (4-4): سود انتظاری VPP در بازار انرژی در شرایط عدم قطعیت تقاضا
شماره ی سناریو
6
7
8
9
سود
($)
104×2625/1
103×4326/6
102×1053/2
8107/12-
همانطوریکه از جدول (4-4) ملاحظه می گردد با افزایش مقادیر انحراف معیار، مقادیر سود کاهش می یابد. به گونه ای که در سناریوی نهم (S=0.15) با افزایش پراکندگی نوسانات تولید واحدها افزایش یافته و نیروگاه متحمل زیان خواهد شد.
شکل (4-10): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.02) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
شکل (4-11): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
شکل (4-12): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
شکل (4-13): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
4-3-5 نتایج شبیه سازی نسبت انحراف معیار به میانگین جهت متوقف سازی مونت کارلو
یکی از روشها جهت متوقف نمودن به روش مونت کارلو، محاسبه ی نسبت میانگین به انحراف معیار می باشد؛ چنانچه این نسبت به سمت همگرایی میل کند می توان شبیه سازی را متوقف نمود. در شکلهای (4-14) و (4-15) نسبت میانگین به انحراف معیار دو پارامتر شاخص (سود و پیشنهاد خرید و فروش انرژی ) در سناریوهای دوم و سوم رسم شده است. همچنین نتایج شبیه سازیها برای سناریوهای چهارم الی نهم در شکلهای (پیوست (1-1)) الی (پیوست (1-6)) گردآوری شده است.
چنانکه در شکل های (4-14) و (4-15) مشاهده می گردد، نسبت انحراف معیار به میانگین در ساعت17 به همگرایی میل می کند، این امر بیانگر تغییرات کم، حصول نتیجه ی منطقی و معیار مناسبی جهت متوقف نمودن شبیه سازی مونت کارلو می باشد.
شکل (4-14): نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.02) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) نسبت انحراف معیار به میانگین سود در ساعت 17 با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 02/0 ب) نسبت انحراف معیار به میانگین خرید و فروش انرژی با اعمال عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 02/0 در دوره ی زمانی 24ساعته
شکل (4-15): نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) نسبت انحراف معیار به میانگین سود در ساعت 17 با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 05/0 ب) نسبت انحراف معیار به میانگین خرید و فروش انرژی با اعمال عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 05/0 در دوره ی زمانی 24ساعته
4-4 شبیه سازی و تحلیل نتایج برای نیروگاه مجازی 1 در بازار رزرو
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.