پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبیه سازی مونت کارلو و حداکثر نمودن سود

حل مساله ی فرمول بندی شده در گام 2 قوانینی ساده و آگاهانه برای استراتژی قیمت دهی را می دهد.
در بازار برق، مورد مطالعه مشتمل بر بازارهای انرژی و ذخیره چرخان می باشد که نیروگاه مجازی مورد بحث به عنوان نیروگاه گیرنده قیمت در آن مشارکت می نماید.
در مرجع]38 [تنها از عدم قطعیت قیمت جهت مدلسازی و ارائه ی پیشنهاد تولید نیروگاه مجازی استفاده شده است و عدم قطعیت بر سایر پارامترها اعمال نگردیده است. همچنین مباحث مربوط به دستکاری قیمت ها توسط شرکتهای تولید برق و اعمال قدرت بازار درنظر گرفته نمی شود.
2-7 جمعبندی
چنانچه که در این فصل اشاره شد، در مرجع ]37 [، مدلی برای تدوین استراتژی پیشنهاددهی تولید VPP به بازار عمده فروشی برق ارائه شده است که در آن مسئله بهینه سازی موردنظر، یک مسئله برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید مبتنی بر قیمتPrice Based Unit Commitment (PBUC) می باشد، ضمن اینکه قید توازن عرضه و تقاضا و قیود امنیت VPP نیز در مسئله در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است در مدل اشاره شده قیمتهای بازار در دوره مورد مطالعه بعنوان اطلاعات ورودی بدون خطایی در پیش بینی در اختیار است. به عبارت دیگر استراتژیهای VPP در غیاب عدم قطعیت در قیمت و تقاضای پیش بینی شده تدوین شده است.
همچنین در مرجع]38 [به چگونگی قیمت دهی نیروگاه گیرنده ی قیمت با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت اشاره گردید. جهت مدلسازی عدم قطعیت، از تابع چگالی احتمال استفاده شده است. در این روش، ضرورت بررسی قیمت دهی به گونه ای است که بازار به صورت روزانه در نظر گرفته می شود و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منحنی پیشنهاد خود را به صورت ساعتی، در بلوکهای انرژی و قیمت عرضه می نمایند.
فصل سوم
مدلسازی مسئله ی استراتژی بهینه مشارکت نیروگاه مجازی در بازار برق و معرفی روش حل
فصل سوم
مدلسازی مسئله ی استراتژی بهینه مشارکت نیروگاه مجازی در بازار برق و معرفی روش حل
3-1 مقدمه
از گامهای اساسی و مهم در تحلیل مسائل، شناخت ابعاد و ویژگی های آن می باشد. این ابعاد با توجه به زمینه ی مورد بررسی می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال نحوه ی مدلسازی، دوره ی برنامه ریزی، انتخاب نوع الگوریتم جهت حل مساله و…از جمله مفاهیم کاربردی می باشند. در این فصل به مفاهیم اساسی جهت شبیه سازی و تحلیل مساله پرداخته خواهد شد و نتایج شبیه سازی در فصل بعدی ارائه می گردد.
همچنین به تعاریف شبکه های مورد بررسی و تابع هدف و قیود مربوطه نگاهی خواهیم داشت. شبکه ی مورد بررسی مشتمل بر دو شبکه می باشد که از روابط موجود در فصل دوم، مربوط به مدل عدم تعادلی جهت شبیه سازی شبکه ی اول استفاده می گردد و روابط مربوط به شبکه ی دوم، در این فصل موجود می باشد.
در ادامه به نحوه ی مدلسازی عدم قطعیت ها و الگوریتم شبیه سازی در پرداخته خواهد شد. با توجه به مطالعه ی عدم قطعیت، از توابع چگالی احتمال جهت مدلسازی استفاده گردیده است. به منظور تاثیر این عدم قطعیت ها بر شاخص های مساله از روش مونت کارلو استفاده شده است که به تفصیل توضیح داده شده است.
3-2 شناخت ابعاد مساله
مساله ی مورد نظر در این تحقیق، برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید مبتنی بر قیمت (PBUC) است که توسط VPP در یک دوره ی زمانی معین (24 ساعته) حل می شود.
چنانچه در فصول قبل به آن اشاره گردید، در این مساله قیمت و تقاضا دارای عدم قطعیت می باشد و از توابع احتمال نرمال لگاریتمی و نرمال جهت مدلسازی این عدم قطعیت ها استفاده گردیده است. از روش مونت کارلو جهت بررسی تاثیر متغیرهای احتمالی اشاره شده بر چگونگی استراتژی نیروگاه مجازی استفاده شده است.
همچنین شبیه سازی مونت کارلو برای محاسبه ی توزیعهای آماری سود، پیشنهاد تولید VPP به بازار انرژی پیشنهاد تولید VPP به بازار رزرو ، تولید DG،ظرفیت دستگاه ذخیره ساز و دیگر پارامترها انجام شده است]3 [.
شبکه ی مورد مطالعه در این تحقیق شامل 2 نمونه می باشد. در حالت اول، بدون در نظر گرفتن حضور واحدهای CHP در شبکه می باشد.
تابع هدف مساله حداکثر نمودن سود VPP جهت شرکت در بازار با در نظر گرفتن قیود مربوط به آن می باشد]36 [.
از نکات مهم برای نیروگاه مجازی جهت مشارکت در بازار برق، پیشنهاددهی مناسب با توجه به برآورده ساختن قیود موجود در مساله می باشد. این قیود با توجه به شبکه ی مورد مطالعه، متفاوت می باشد. در شبکه ی اول این قیود شامل قیود محدوده ی توان تولیدی واحدها، حداقل زمان توقف فعالیت، قیود افزایشی و کاهشی، قیود دستگاه ذخیره کننده ی الکتروشیمیایی و قیود بار قابل قطع می باشد که در فصل دوم به آن اشاره شده است.
معرفی پارامترهای موجود در مساله ی تدوین استرتتژی پیشنهاد تولید مبتنی بر PBUC ]36 [:
اصطلاحات:
: شاخص های باس ها
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.