پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ساختار سرمایه بهینه و بورس اوراق بهادار

بر اساس تئوری توازی ایستا ، نسبت بدهی مطلوب یک شرکت بر اساس توازی منافع و هزینه های استقراض، به عبارت دیگر، برقراری تعادل بین صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی، تعیین می شود. (Miyers,1984)
مطابق مفاهیم ضمنی این تئوری، با افزایش سودآوری و همچنین بزرگتر شدن شرکت، هزینه های ورشکستگی کاهش یافته و در تأمین مالی چنین شرکت هایی، از بدهی بیشتری استفاده می شود(Addedji,2002 و Drobetz & Fix
,2003). شرکت هایی که توان نقدینگی آنها بالاست, نیز، به دلیل پایین بودن ریسک ورشکستگی، از بدهی بیشتری استفاده می کنند . در مقابل، شرکت هایی که دارایی نامشهود زیادی دارند و شرکت هایی که نوسان پذیری سود یا به عبارتی ریسک آنها بالاست، به علت بالا بودن هزینه های ورشکستگی، از بدهی کمتری استفاده می کنند(قالیباف ،2003) بنابراین، بر اساس مفاهیم ضمنی تئوری توازی ایستا، بین اهرم مالی شرکت و متغیرهای اندازه، سود آوری، دارایی های قابل وثیقه و نقدینگی، ارتباط مستقیم و بین اهرم مالی شرکت و متغیر ریسک تجاری، ارتباط معکوس وجود دارد.
بر اساس نظریه ترجیحی، شرکتها در تأمین مالی وجوه مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی میکنند. بدین ترتیب، مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح میدهند. یعنی در بدو امر، شرکتها ترجیح میدهند از وجوه داخلی یعنی وجوه حاصل از فعالیتهای خود (سود انباشته و یا اندوخته ها) استفاده کنند. سپس، اگر منابع مالی داخلی برای مقاصد مورد نیاز، کافی نباشد، به منابع خارج از شرکت روی میآورند. از بین منابع خارج از شرکت نیز، استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند. در نهایت، در صورت تکمیل ظرفیت استقراضی، به تأمین منابع از محل افزایش سرمایه اقدام میکنند. بر اساس نظریه ترجیحی، آنچه موجب استقراض شرکتها و یا تأمین مالی آنها از طریق افزایش سرمایه میگردد، نه تلاش در راستای دستیابی به ساختار سرمایه بهینه، بلکه تأمین نیازهای مالی آنها می باشد.
1-7 روش تحقیق
روش این تحقیق، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر نوع داده یک تحقیق کمی و توصیفی پس رویدادی است. در روش تحقیق توصیفی، محقق بدون دستکاری در متغیرهای مستقل، وضعیت فعلی و موجود آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمنا از نظر نوع استدلال یک تحقیق قیاسی- استقرایی و به جهت روش تحلیل آماری از نوع همبستگی با استفاده از رگرسیون با داده های پنجره ای ( پنل دیتا) می‌باشد. دراین تحقیق همبستگی رابطه بین متغیرهای بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گرددو برای ارزیابی ارتباطات بین متغیرهای مستقل (ریسک تجاری شرکت، سوداوری ، رشددارایی ونقدشوندگی) و متغیر وابسته (ساختار سرمایه) از روشهای آماری مناسب ( همچون رگرسیون و همبستگی ) استفاده خواهد شد.
نمونه مدلی که برای توضیح رفتار متغیرها در این نوع داده‌ها می توان ساخت به صورت زیر است:

  پایان نامه بین النهرین و فرآیندها

که در آن β یک بردار k*1 از پارامترها، یک بردار k*1 از مشاهدات مربوط به متغیرهای توضیحی، t=1,2,…,Tو i=1,2,…,N است.
در این مطالعه مدل رگرسیون برای یافتن تاثیر هر یک از متغیرهای شرکت شامل : نقدشوندگی, سوداوری, رشد, ریسک تجاری بر روی ساختار نسبت بدهی در شرکتهای ایرانی استفاده می شود.
Yit = α + β1LIQit+ β2 PROit + β3GROit+ β4BUSRit+ e
Y= Total Debt Over Total Asset
LIQ= Current Asset Divided by Current Liability
PRO= Earnings before Interest and tax Divided by Total Asset
GRO= Percentage change in Total Asset
BUSR= Percentage change in Total Earning over standard deviation of Percentage change in Total Earning
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش مراجعه به اسناد و مدارک است استفاده خواهدشد. منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق، صورت های مالی شرکت ها بوده است.
داده‌ها به روش های زیر جمع آوری شده اند:
۱- مراجعه به بورس اوراق بهادار و استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه، بایگانی راکد و اداره نظارت و ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار.
۲- مراجعه به بورس اوراق بهادار منطقه ای استان خراسان و استفاده از بانکهای اطلاعاتی این سازمان در قالب نرم افزارهای کامپیوتری.
۳- مراجعه به سازمان حسابرسی و بعضا دفاتر مرکزی شرکت ها.
۴- استفاده از گزارشات مالی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار.
۵- در نهایت، داده های جمع آوری شده در صفحه گستردهEXCEL وارد و محاسبات لازم برای آزمون فرضxات توسط نرم افزارSPSS و نرم افزار E-VIEWS انجام خواهد شد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.